print

Continuïteit van de geestelijke gezondheidszorg: verstrekkingen op afstand voor psychiaters en kinderpsychiaters

Patiënten met een psychiatrische of psychotherapeutische follow-up kunnen hun behandeling slechts zelden voor relatief lange tijd opschorten zonder het risico op ernstige decompensatie. Bovendien kan de situatie van afzondering en de wijziging van de gebruikelijke omgeving de achteruitgang van de mentale toestand van de allerzwaksten versnellen.
We willen de continuïteit van de zorg tijdens de COVID-19-crisis dan ook garanderen, met respect voor de regels van de sociale distantiëring. Daarom passen we bepaalde regels van de verzekering voor geneeskundige verzorging aan, zodat de follow-up en eventuele nieuwe diagnoses op afstand mogelijk zijn voor psychiaters en kinderpsychiaters.
De maatregelen zijn van toepassing vanaf 14 maart, gedurende de hele COVID-19-crisis.

Op deze pagina:

 

Welke verstrekkingen zijn mogelijk op afstand?

6 types van verstrekkingen zijn mogelijk op afstand:

 • Advies met het oog op de eventuele dringende doorverwijzing van een patiënt naar een mobiel 2a-team of de psychiatrische spoeddienst

De patiënt kan al dan niet bekend zijn voor de arts.
De psychiater geeft zijn advies via een telefonische anamnese.

De arts gebruikt voor die verstrekking de code 101872.

 • Zitting van minstens 30 minuten, zonder fysieke aanwezigheid, met het oog op een psychiatrische diagnose of een psychotherapeutische behandeling

Met die verstrekking kan de (neuro)psychiater:

  • een pyschotherapeutische behandeling voortzetten door middel van een telefonische of videocommunicatie van minstens 30 minuten
  • een diagnose stellen of een psychotherapeutische behandeling opstarten door middel van een videocommunicatie van minstens 30 minuten.

De arts gebruikt voor die verstrekking de code 101894.

 • Zitting van minstens 45 minuten, zonder fysieke aanwezigheid, met het oog op het verderzetten van een psychotherapeutische behandeling.

Onder "het verderzetten van een psychotherapeutische behandeling" begrijpen we elke psychotherapeutische behandeling waarvoor drie zittingen bedoeld in artikel 2, D of E, van de nomenclatuur werden verricht sedert 4 mei 2020.

Die verstrekking gebeurt door middel van een videocommunicatie van minstens 45 minuten.

De arts gebruikt voor die verstrekking de code 101916.

 • Zitting van minstens 60 minuten voor mediatietherapie voor een kind of jongere minder dan 18 jaar met de deelname van een of meerdere volwassenen die instaan voor de opvoeding en de dagelijkse begeleiding van de patiënt, zonder fysieke aanwezigheid.

Die verstrekking omvat mediatietherapie door middel van een videocommunicatie van minstens 60 minuten, waarbij de psychiater in contact treedt met het kind of de jongere en een of meerdere volwassenen die instaan voor de opvoeding en de dagelijkse begeleiding.

De verstrekking vereist de aanwezigheid van:

  • het kind of de jongere gedurende minstens 30 minuten
  • de volwassene(n) gedurende minstens 60 minuten.

De arts gebruikt voor die verstrekking de code 101931.

Voor de therapie van het kind alleen is er de code 101916.

 • Overleg zonder fysieke aanwezigheid tussen de arts en de psycholoog of orthopedagoog over de ambulante behandeling van een patiënt jonger dan 18 jaar.
  Die verstrekking stelt de pyschiater in staat om zonder fysieke aanwezigheid te overleggen met de psycholoog van wie de rol is vastgelegd in het behandelingsplan dat is opgesteld tijdens een grondige evaluatie, mediatietherapie of ziekenhuisopname in een K-dienst (bv. de psycholoog die het psychotherapeutisch werk verricht).

Een verslag schrijven is nodig, maar een handtekening is niet verplicht.

Deze verstrekking wordt aangerekend binnen de frequentiebeperking van maximum 5 verstrekkingen per jaar voor de verstrekkingen 109373 en 109395.

De arts gebruikt voor die verstrekking de code 101953.

 • Zitting van minstens 120 minuten voor een diepgaande en individuele psychiatrische evaluatie (met het oog op diagnose of follow-up) van een kind of adoloscent jonger dan 18 jaar, zonder fysieke aanwezigheid, op voorschrift van de behandelende arts, waarbij een dossier en verslag worden opgesteld.

Die verstrekking houdt in dat er:

  • een videocommunicatie is
  • een voorschrift is van de behandelende arts
  • een dossier en een verslag worden opgesteld.

De arts gebruikt voor die verstrekking de code 101975.

De verstrekking 101975 omvat ook de eventuele contacten voor:

  • heteroanamnese van derden
  • instructies aan derden (huisarts, school, opvangcentrum)
  • supervisie en gezamenlijke interpretatie van de nodige psychologische testonderzoeken.

In dat geval moet:

  • de behandelende arts de verstrekking voorschrijven.
  • er een verslag en een behandelingsplan opgemaakt worden.

De verstrekking wordt aangerekend binnen de frequentiebeperking van maximum 7 verstrekkingen die worden geattesteerd per volledige evaluatie voor de verstrekkingen 109351 en 109410.

Let op: deontologie!

De Nationale raad van de Orde der artsen bepaalt dat een aanpak op afstand (telefonisch, al dan niet met videobeelden) slechts aanvaardbaar is als de arts:

 • de patiënt en zijn medische voorgeschiedenis goed kent
 • inzage heeft in de medische informatie info over de patiënt (medisch dossier)
 • uiteraard ook in staat is om de continuïteit van de zorg te waarborgen.

  Als er geen medisch dossier bestaat of als de arts er geen toegang toe heeft, dan moet hij de medische voorgeschiedenis en de situatie van de patiënt kunnen begrijpen door een zorgvuldige en volledige anamnese, die vooral betrekking heeft op zijn huidige medicamenteuze behandelingen.

Welke artsen kunnen de 6 verstrekkingen op afstand aanrekenen?

Enkel de artsen-specialisten in de psychiatrie en de artsen-specialisten in de neuropsychiatrie kunnen de verstrekkingen 101872, 101894, 101916, 101931, 101953 en 101975 aanrekenen.

Zijn er beperkingen qua cumul en uren?

Het is niet mogelijk om de 5 verstrekkingen 101894, 101916, 101931, 101953 en 101975 te cumuleren met elkaar of met de verstrekkingen bedoeld in de bijlage bij het Koninklijk Besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering, die dezelfde dag zijn uitgevoerd door dezelfde arts of door een andere arts-specialist in de (neuro)psychiatrie.

Om de kwaliteit van de verstrekkingen te garanderen is de maximale dagelijkse duur van al die verstrekkingen vastgesteld op 8 uren.

Onder welke voorwaarden zijn deze nomenclatuurcodes aan te rekenen tijdens de COVID-19-pandemie?

Geen van die verstrekkingen kan worden aangerekend, met uitzondering van de verstrekking 101916, voor patiënten in gedeeltelijke nachtopname van wie een regelmatige psychotherapeutische behandeling buiten de ziekenhuisuren aan de gang was vóór 14 maart 2020.

Dat kadert in de gedeeltelijke dag- of nachtopnames en de aanpassingen met betrekking tot dag- en nachtopnames in psychiatrische ziekenhuisafdelingen (PZ + PAAZ) naar aanleiding van COVID-19.

Tot wanneer zijn de maatregelen van kracht?

Als gevolg van de COVID-19-pandemie zijn deze maatregelen voor een beperkte periode van kracht vanaf 14 maart 2020.

Vragen?