print

Continuïteit van follow-up door neuropediaters: verstrekking op afstand in de context van de COVID-19-crisis

Patiënten met neurologische ontwikkelingsstoornissen of een verstandelijke beperking zijn bijzonder gevoelig voor veranderingen in tijd en ruimte. Uitzonderlijke omstandigheden kunnen de gedragsstoornissen verergeren en de omgeving (gezin of instelling) in grote moeilijkheden brengen. In het kader van de COVID-19-crisis hebben we daarom een aangepaste verstrekking op afstand gecreëerd voor neuropediaters, waarmee ze de follow-up kunnen verderzetten van kinderen, adolescenten en jongvolwassenen met dergelijke stoornissen.

Op deze pagina:


Wat is de aangepaste verstrekking voor follow-up op afstand?

De nieuwe verstrekking heeft het nomenclatuurnummer101791:
Zitting van minstens 45 minuten, zonder fysieke aanwezigheid, voor de follow-up van kinderen, adolescenten of jongvolwassenen jonger dan 23 jaar met neurologische ontwikkelingsstoornissen (autismespectrumstoornis, aandachtsstoornis / hyperactiviteit) of verstandelijke beperking die gepaard gaan met ernstige gedragsstoornissen – N25 (50 EUR).

Deze verstrekking omvat:

 • verplicht contact met de patiënt  met begeleiding en ondersteuning van de volwassenen die voor de opvoeding instaan
 • de eventuele aanpassing van de behandeling
 • een schriftelijk verslag dat verplicht aan de behandelende arts moet worden bezorgd.

Wie mag de verstrekking attesteren?

Enkel neuropediaters (artsen-specialisten in de neurologie of pediatrie die houder zijn van de bijzondere beroepstitel in de kinderneurologie) mogen de verstrekking 101791 attesteren.

Welke specifieke principes moet men respecteren om de follow-up op afstand te kunnen verlenen?

 • Toestemming van de patiënt krijgen.
 • Patiënt is fysiek en mentaal in staat om zorg op afstand te krijgen (bv. met PC  kunnen werken).
 • Beveiligde communicatiemiddelen voor zorg op afstand gebruiken, hierbij de minimale voorwaarden en gebruiksregels voor veilige communicatie.
 • Uur- en cumulbeperkingen:
  • Om de kwaliteit van de verstrekkingen te garanderen is de maximale dagelijkse duur van al die verstrekkingen per neuropediater vastgesteld op 8 uren.
  • Het is verboden om de verstrekking 101791 te cumuleren met het telefonisch advies 101135 (continuïteit van de zorg) alsook met de raadplegingen bedoeld in artikel 2 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering, die dezelfde dag zijn uitgevoerd door eender welke neuropediater.
 • Vast tarief: 50 EUR.

Wat is de kost voor de patiënt?

Voor de verstrekking 101791:

 • is er geen persoonlijk aandeel (remgeld) voor de patiënt
 • zijn toeslagen verboden.

Hoe lang blijft deze maatregel van kracht?

Deze uitzonderlijke maatregel treedt in werking op 14 maart 2020 en geldt voor een beperkte periode in het kader van de COVID-19-pandemie.

Vragen?