print

COVID-19 - Uitstel van niet-dringende zorg: om impact te voorkomen passen we de vergoedingsvoorwaarden van bepaalde geneesmiddelen aan

Door de COVID-19-crisis zijn de ziekenhuizen genoodzaakt geweest om niet-dringende raadplegingen en zorg uit te stellen. Dat kon een belangrijke impact hebben op de implementatie van bepaalde farmaceutische behandelingen en de verlenging van de machtigingen voor de vergoedbaarheid van bepaalde geneesmiddelen, producten of farmaceutische verstrekkingen.

Daarom hebben we bepaalde regels van de ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) aangepast om te voorkomen dat de behandeling van en terugbetaling aan de patiënt onderbroken zou worden. De aanpassing heeft bovendien ook de naleving van bepaalde maatregelen van inperking door COVID-19 gemakkelijker gemaakt.

Vanaf 1/02/2023 eindigen enkele van deze aanpassingen.

Op deze pagina:

 

Machtigingen voor vergoeding van specialiteiten gebruikt in het kader van medisch begeleide voortplanting: verlenging van de maximale leeftijd met 6 maanden

Voor de vergoeding van specialiteiten gebruikt in het kader van medisch begeleide voortplanting (MBV) is de maximale leeftijd verlengd met 6 maanden.

Elke machtiging met ingangsdatum vóór 1 februari 2023 blijft geldig na 1 februari 2023, ook als de patiënte op 1 februari 2023 ouder is dan 43 jaar.

Elke machtiging met ingangsdatum op of na 1 februari 2023 moet voldoen aan de maximale leeftijdsgrens van 43 jaar.

Op welke machtigingen is de verlenging van toepassing?

Het gaat om machtigingen afgeleverd door de adviserende artsen aan patiënten waarvan de 43ste verjaardag valt tussen 1 maart 2020 en 31 januari 2023 (K.B. van 06.10.2008 houdende invoering van een forfaitaire tegemoetkoming voor de behandeling van vruchtbaarheidsstoornissen bij vrouwen).

  • Voor de forfaits MBV1 en MBV2 wordt er een uitzondering gemaakt op de maximale leeftijd voor het doorlopen van een cyclus: de leeftijd verhoogt tot 43 jaar en 6 maanden voor patiënten waarvan de 43ste verjaardag valt op 1 maart 2020 of later, zoals hierboven gedefinieerd.
  • Voor het forfait MBV3 wordt de leeftijd van 43 jaar verhoogd tot 43 jaar en 6 maanden voor patiënten waarvan de 43ste verjaardag valt op 1 maart 2020 of later, zoals hierboven gedefinieerd.

Hoe lang is deze maatregel van toepassing?

Deze bepalingen zijn met terugwerkende kracht van toepassing vanaf 1 maart 2020 tot 31 januari 2023.

Antimycotica

De terugbetalingsvoorwaarden van de antimycotica (farmaceutische specialiteiten op basis van voriconazole, posaconazole, isavuconazole, caspofungine en anidulafungine) worden tijdelijk uitgebreid om de terugbetaling mogelijk te maken voor behandeling van bepaalde schimmelinfecties bij COVID- 19 patiënten.

Hoelang blijft deze maatregel van kracht ?

Deze maatregel is van toepassing tot een later te bepalen datum die zal worden vastgesteld in functie van de evolutie van de COVID-19-situatie.

Zuurstoftherapie

  • Voor zuurstof en de zuurstofconcentrators zal, vanaf 1 februari 2023, als de lopende machtiging vervalt, deze niet meer automatisch verlengd worden maar een terugbetaling toelaten van maximaal 9 periodes van 1 maand.
  • Onderlinge uitwisselbaarheid van de machtigingen/akkoorden afgeleverd door de adviserend artsen in het kader van zuurstoftherapie : een machtiging/akkoord dat gegeven is voor het ene type zuurstoftherapie is ook geldig voor een ander type zuurstoftherapie. Deze maatregel is van toepassing tot een later te bepalen datum die zal worden vastgesteld in functie van de evolutie van de COVID-19-situatie.
  • Sinds 12.02.2021 zijn er een aantal nieuwe zuurstofconcentrators terugbetaald (K.B. 26.01.2021 – B.S. 12.02.2021 - gewijzigd op 01/06/2021). Zij vullen de reeks zuurstofconcentrators aan die daarvoor al terugbetaald waren.

Oftalmologie: intravitreale injecties Eylea et Lucentis

Publieke officina’s kunnen de specialiteiten Eylea® en Lucentis® tijdelijk afleveren, zodat de toediening ervan mogelijk is in een praktijkruimte (bij een oftalmoloog of in een privé-centrum) die de optimale aseptische omstandigheden garandeert overeenkomstig de richtlijnen van het FAGG.

Hoelang blijft de maatregel van kracht?

Deze bepaling is van toepassing tot 31 januari 2023.

Erytrocytenconcentraten: mogelijke alternatieven om transfusies te voorkomen

In het geval van een tekort aan erytrocytenconcentraten, betalen we de specialiteiten op basis van IV-ijzer en erytropoëtines terug, op voorwaarde dat ze bedoeld zijn ter correctie van bepaalde bloedarmoedes om zo te voorkomen dat transfusies nodig zijn.

Hoelang blijft de maatregel van kracht?

Deze bepaling is van toepassing tot 31 januari 2023.

Multidisciplinair overleg mogelijk via elektronische weg

Gezien de huidige omstandigheden van de COVID-19-pandemie, is elektronisch overleg toegestaan voor multidisciplinair overleg waarvoor normaal gezien de fysieke aanwezigheid van ieder lid vereist is.

Multidisciplinair oncologisch consult (MOC) en de vergaderingen voor de diagnose van idiopathische pulmonale fibrose in het kader van de terugbetaling van de farmaceutische specialiteiten Ofev en Esbriet vallen in het bijzonder onder die maatregel.

Vragen?