print

Intensieve zorg, COVID-19-afdelingen, spoedgevallen: we passen de verstrekkingen van die 3 kerndiensten aan de realiteit van de COVID-19-crisis aan

De COVID-19-crisis heeft de manier van werken in de ziekenhuizen grondig gewijzigd, zowel op vlak van infrastructuur en logistieke organisatie als op vlak van inzet van personeel, verpleegkundigen en artsen-specialisten. Daarnaast vergt de verzorging van besmette patiënten een buitengewone inspanning, zowel fysiek als psychisch.

Om aan die gewijzigde werkomstandigheden tegemoet te komen en de inspanningen correct te vergoeden, nemen we nieuwe maatregelen met betrekking tot de zorg in 3 ziekenhuisdiensten die in het bijzonder betrokken zijn bij de crisis: de afdelingen voor spoedgevallen en intensieve zorg en de specifieke COVID-19-afdelingen.

Op deze pagina:


Afdelingen voor intensieve zorg: langere verblijven voor COVID-19-patiënten

De  afdelingen intensieve zorg zijn meer dan ooit de ‘hotspots’ binnen de ziekenhuizen en de meeste hebben hun capaciteit moeten verhogen, onder meer door andere afdelingen (recovery-afdelingen en ‘gewone’ afdelingen) geheel of gedeeltelijk aan te passen, zodat die ook dienst kunnen doen als afdelingen voor intensieve zorg. Uiteraard bracht dat een andere toewijzing van mensen en middelen met zich mee en een grote uitbreiding van de capaciteit.

COVID-19-patiënten op intensieve zorg vergen veel langduriger beademing dan gebruikelijk, waarbij de termijn vaak 2 weken of langer bedraagt. De beperkende termijnen zijn dan ook opgeheven voor de duur van de coronacrisis. We voegen dus nieuwe codes toe.

2 nieuwe codes voor de verstrekkingen die de bekwaming vereisen van een arts-specialist zoals bepaald in artikel 13, § 1, B.

 • Metingen van hartdebiet door thermodilutiecurven of kleurstofdilutiecurven:
  • 211326:  Van de eerste tot en met de vijfde dag, per dag (N 92)
  • Nieuwe verstrekking 211960: Vanaf de eerste dag voor COVID-19-patiënten, per dag (N 92)

De nieuwe verstrekking 211960 is niet cumuleerbaar met de verstrekking 211326.

 • Toezicht op de extracorporele membraanoxygenatie (ECMO) buiten de heelkundige bewerkingen:
  • 211363: De eerste dag (N 192)
  • Nieuwe verstrekking 211982: Vanaf de tweede dag voor COVID-19-patiënten (N 168)

De nieuwe verstrekking 211982 is niet cumuleerbaar met de verstrekking 211385.
De toepassingsregels voor de verstrekking 211982 zijn dezelfde als die voor verstrekking 211363 van artikel 13 van de nomenclatuur.

WELKE DIENSTCODE GEBRUIKEN VOOR DE BIJKOMENDE BEDDEN OP INTENSIEVE ZORG ?

Alle verstrekkingen die aanrekenbaar zijn op de dienst 49 (intensieve zorg) zijn eveneens aanrekenbaar voor de bijkomende bedden intensieve zorg die dagelijks aan de FOD Volksgezondheid worden doorgegeven. In de facturatie wordt zowel voor de erkende bedden intensieve zorg als voor de bijkomende bedden intensieve zorg de dienstcode 49 gebruikt.

De toepassingsregel (artikel 13, § 2, 10°) die het jaarlijkse maximaal aan te rekenen toezichthonoraria beperkt, wordt opgeschort.

‘COVID-19-afdelingen’: bijzonder toezicht op COVID-19-patiënten

Er werden specifieke COVID-afdelingen opgericht die fysiek gescheiden zijn van andere afdelingen. De patiënten die er verblijven vragen een meer intensieve en specifieke aanpak, in het kader van zowel de COVID-pathologie als de veiligheids- en hygiënevoorschriften, die voor de zorg voor die patiënten vereist is.

Verschillende afdelingen werden omgebouwd, geheel of gedeeltelijk, tot COVID-19-afdelingen. De patiënten verblijven er gemiddeld veel langer dan gebruikelijk. De zorg is er veel meer belastend. Daarom voegen we nieuwe verstrekkingen toe:

4 nieuwe codes voor de verstrekkingen die de bekwaming vereisen van een arts-specialist zoals bepaald in artikel 13, § 1, A

 • Installatie van en toezicht op gecontroleerde of geassisteerde continue kunstmatige beademing, onder tracheale intubatie of tracheotomie buiten de narcose, inbegrepen de capnometrie:
  • 211013 – 211024: De eerste dag (N 192)
  • 211046: De tweede dag (N 168)
  • Nieuwe verstrekking 211061: Vanaf de derde dag voor COVID-19-patiënten (N 168)

De toepassingsregels voor verstrekking 211061 zijn dezelfde als deze voor de verstrekking 211046 van artikel 13 van de nomenclatuur.

 • Continu toezicht op de vitale en niet-vitale functies met een waaktoestel dat op zijn minst bestendig het elektrocardiogram volgt, inclusief de eventuele registraties, buiten de narcoses, de heelkundige en verloskundige bewerkingen en buiten de functionele harttests:
  • 212015 – 212026: De eerste dag (N 40)
  • 212041: De tweede dag (N 30)
   • Nieuwe verstrekking 212063: Vanaf de derde dag voor COVID-19-patiënten (N 30)

De toepassingsregels voor verstrekking 212063 zijn dezelfde als deze voor de verstrekking 212041 van artikel 13 van de nomenclatuur.

  • Continu toezicht op de hartfunctie (met of zonder toezicht op andere vitale parameters) met een waaktoestel dat, benevens het elektrocardiogram, op zijn minst bestendig de arteriële druk door middel van een intra-arteriële katheter volgt (buiten de narcoses, de heelkundige en verloskundige bewerkingen en buiten de functionele harttests), inclusief de eventuele registraties:
  • 214012 – 214023: De eerste dag (N 96)
  • 214045: De tweede dag (N 85)
  • Nieuwe verstrekking 214060: Vanaf de derde dag  voor COVID-19-patiënten (N 85)

De toepassingsregels voor verstrekking 214060 zijn dezelfde als deze voor de verstrekking 214045 van artikel 13 van de nomenclatuur.

 • Metingen van hartdebiet door thermodilutiecurven of kleurstofdilutiecurven en/of continue monitoring van de intracardiale of pulmonale druk door middel van een intracardiale katheter.
  • 214126: De eerste en de tweede dag, per dag (N 92)
  • Nieuwe verstrekking 214141: Vanaf de derde dag voor COVID-19-patiënten, per dag (N 92)

Het honorarium voor de verstrekking  214141 mag niet worden samengevoegd met het honorarium voor de verstrekking 475075 - 475086.

Deze 4 nieuwe verstrekkingen kunnen alleen aangerekend worden op de niet-intensieve zorg-bedden die specifiek voorbehouden zijn voor COVID-19-patiënten. De toezichthoudend arts die deze verstrekkingen aanrekent, moet wel voldoen aan de bekwaming van arts-specialist zoals vereist  in artikel 13, § 1, A.

Deze verstrekkingen zijn enkel aanrekenbaar in algemene ziekenhuizen (acute algemene ziekenhuizen, universitaire ziekenhuizen en ziekenhuizen met een universitaire karakter).

Bijkomend toezicht voor alle COVID-19-patiënten

2 nieuwe codes voor het bijkomend honorarium voor toezicht op een in een ziekenhuis opgenomen COVID-19 patiënt:

 • 597984: Bijkomend honorarium voor toezicht op de in een ziekenhuis opgenomen rechthebbende Covid-19-patiënt, per dag   (C 20 - 28 EUR)

 • 599502: Bijkomend honorarium voor toezicht op de in een ziekenhuis opgenomen rechthebbende Covid-19-patiënt op een COVID-19-afdeling van een geïsoleerde gespecialiseerde G en Sp-dienst voor behandeling en revalidatie, per dag  (C 20 - 28 EUR)

Dit honorarium voor toezicht kan per patiënt en per dag slechts één keer gecumuleerd worden met het gebruikelijke honorarium voor toezicht, maar niet door dezelfde arts die reeds het gebruikelijke honorarium voor toezicht aanrekent.

Deze verstrekkingen kunnen aangerekend worden door een arts-specialist.

De verstrekking 597984 kan worden aangerekend voor COVID-19-patiënten opgenomen op intensieve zorg (zowel erkende IZ bedden als bijkomende IZ-bedden) en op de (niet-intensieve zorg) COVID-19-afdelingen.

De verstrekking 597984 is enkel aanrekenbaar in algemene ziekenhuizen (acute algemene ziekenhuizen, universitaire ziekenhuizen en ziekenhuizen met een universitair karakter)

De verstrekking 599502 kan enkel worden aangerekend voor een COVID-19-patiënt opgenomen op een COVID-19-afdeling van een geïsoleerde gespecialiseerde G- en Sp-dienst voor behandeling en revalidatie.

Afdelingen voor spoedgevallen

De afdelingen voor spoedgevallen zijn in alle ziekenhuizen opgedeeld in enerzijds de COVID-19-patiënten en anderzijds de ‘gewone’ niet-COVID-patiënten. Dat vraagt niet alleen een infrastructurele ingreep maar ook een verhoogde inzet van personeel, artsen en verpleegkundigen, zowel op vlak van workload als op vlak van aantallen.

Er zijn geen aanpassingen vereist in het kader van de terugbetaling. De klassieke nomenclatuur is hier voldoende om de wijzigingen in het functioneren van de spoedgevallendiensten op te vangen en een correcte vergoeding te kunnen verzekeren in het kader van de coronacrisis.

Verstrekkingen voorbehouden voor COVID-patiënten: duidelijke identificatie via de code 793800

De nieuwe verstrekkingen zijn enkel van toepassing op patiënten met COVID-19. Om ze te kunnen terugbetalen moeten we de patiënten duidelijk kunnen identificeren. Een nieuwe specifieke code laat voortaan toe om de COVID-patiënten te identificeren: 793800: COVID-19-Patiënt (N 0)

Deze verstrekking wordt geattesteerd voor alle gediagnosticeerde COVID-patiënten, los van de aanrekening van één van de 8 nieuwe nummers. Onder een COVID-19-patiënt wordt verstaan:

 • een persoon met laboratoriumbevestiging van COVID-19-infectie
 • of een persoon bij wie de laboratoriumtest negatief is, maar bij wie de diagnose van COVID-19 wordt gesteld op basis van een suggestieve klinische presentatie EN een compatibele CT thorax

Indien een verblijf van een COVID-19-patiënt over meerdere facturatiebestanden zou gespreid zijn (trimesterafsluiting, complementaire factuur,…), dan mag de pseudo-code 793800 op elke factuur herhaald worden. Dit is echter niet verplicht. Het volstaat om de pseudo-code 1x per verblijf te vermelden, behalve ingeval van mutatie. In dat laatste geval is het wél noodzakelijk om de code 793800 te herhalen op de 1ste factuur aan de nieuwe VI.  Op deze factuur moet de mutatiedatum vermeld worden als datum bij de code 793800 (in plaats van de opnamedatum).

Kosten ten laste van de patiënt (remgeld) voor de nieuwe verstrekkingen

Er zijn geen kosten ten laste van de patiënt (geen remgeld) voor de nieuwe verstrekkingen.

Tijdens welke periode zijn deze aanpassingen van toepassing?

Deze aanpassingen zijn van toepassing met terugwerkende kracht vanaf 14 maart 2020 en tot het einde van deze coronacrisis.