COVID-19: tegemoetkoming in de kosten voor beschermingsmateriaal voor zorgverleners aangepast aan de specificiteit van elk beroep

We verlichten de kosten die u, als zorgverlener, in een privépraktijk en bij ambulante zorg draagt voor uw beschermingsmateriaal en -maatregelen die specifiek voor COVID-19 zijn bestemd. De beschermingsmaatregelen blijven noodzakelijk om uw patiënten veilig te behandelen, maar mogen in geen geval aan hen worden doorgerekend.

We hanteren een globale aanpak voor alle getroffen beroepen, waarbij we rekening houden met de specifieke omstandigheden van elk beroep.

Handschoenen, maskers, kielen, brillen, gezichtsschermen, sterilisatiemateriaal, alcoholgel en -spray:  we verzekeren een optimale bescherming bij de verzorging die u verleent.


Voor welke zorgverleners?

U  heeft recht op onze tegemoetkoming "beschermingsmaatregelen en -materiaal":

 • Als u in de ambulante zorg werkt (niet gehospitaliseerde patiënten)
 • Als u in een ziekenhuis werkt en uw verstrekkingen worden NIET via de ziekenhuisfactuur aangerekend (nomenclatuur, forfait of dagprijs)
 • ongeacht u  geconventioneerd bent of niet.

Het blijft verboden om andere supplementen aan te rekenen voor beschermingsmaatregelen en -materiaal.

Hoe lang blijft deze maatregel van kracht?

Dit is een tijdelijke maatregel die van toepassing is vanaf 4 mei 2020 en verlengd is tot 30 juni 2021 (onder voorbehoud van publicatie in het Belgisch staatsblad).

Welk bedrag ontvangt u?

In de zoektocht naar een oplossing om die kosten te verlichten, hebben wij alle (door het RIZIV erkende) gezondheidszorgberoepen geraadpleegd. Deze rondvraag heeft uitgewezen dat er een billijk systeem nodig is, dat rekening houdt met de objectieve verschillen tussen de zorgsectoren.

We onderscheiden meerdere categorieën van zorgverleners. Het bedrag dat u ontvangt verschilt afhankelijk van de kenmerken van uw beroep, en neemt de vorm aan ofwel van een maandelijks forfait, ofwel van een vast bedrag per patiëntencontact.

CATEGORIE 1: U ZIET UW PATIENTEN BIJ HEN THUIS OF IN EEN PRIVEPRAKTIJK

U bent:

 • arts
 • thuisverpleegkundige
 • zorgkundige
 • kinesitherapeut
 • logopedist
 • vroedvrouw
 • klinisch psycholoog
 • klinisch orthopedagoog

U ontvangt 2,5 euro per (fysiek) patiëntencontact, met een maximum van 200 contacten per kalendermaand. Verstrekkingen op afstand komen niet in aanmerking voor deze tegemoetkoming.

Enkel de contacten die verstrekkingen aangerekend aan de verplichte ziekteverzekering (en dus gekend bij de ziekenfondsen) bevatten, komen in aanmerking voor de financiering.

Deze aanrekening moet tijdig gebeurd zijn, d.w.z.:

 Periode van de tegemoetkoming Uiterlijke datum van aanrekening
04/05/2020 - 31/08/2020 31/10/2020
01/09/2020 - 30/11/2020 31/01/2021
01/12/2020 - 30/06/2021 31/08/2021

Opgelet: verpleegkundigen, zorgkundigen, klinische psychologen en orthopedagogen:

Voor thuisverpleegkundigen en zorgkundigen is dit systeem van toepassing vanaf september 2020 (voor de periode mei-augustus 2020 gold een systeem van aanvullend ereloon).

Enkel klinisch psychologen en orthopedagogen die eerstelijns psychologische sessies aanrekenen aan de verplichte ziekteverzekering (en daarvoor een RIZIV-nummer hebben) hebben recht op een bedrag per contact.

CATEGORIE 2: U ZIET UW PATIENTEN IN EEN OPENBARE RUIMTE

U bent:

 • apotheker
 • audicien
 • opticien
 • bandagist
 • orthopedist
 • een medisch huis
 • een revalidatiecentrum.

U ontvangt een forfait van 500 euro per maand.

Dit is een forfaitair bedrag per apotheek, vestigingseenheid, medisch huis of revalidatiecentrum, ongeacht het aantal zorgverleners dat er werkt.

Opgelet: medische huizen en revalidatiecentra

 • Medische huizen: voor de medische huizen met meer dan 2000 ingeschreven patiënten, verhogen we dit forfaitair bedrag voor de vergoedingsperiode 01/12/2020 - 30/06/2021 met 1 euro per maand per ingeschreven rechthebbende boven dit aantal.
 • Revalidatiecentra: dit forfaitair bedrag is bestemd voor de centra die met het Riziv een overeenkomst hebben gesloten en die niet tot een ziekenhuis behoren. Voor de revalidatiecentra Clairs Vallons te Ottignies en het Zeepreventorium in De Haan zal er een specifieke maatregel worden ingevoerd in de overeenkomst die met hen is ondertekend.

CATEGORIE 3: U BENT DIETIST, ERGOTHERAPEUT, PODOLOOG OF ORTHOPTIST

U ontvangt een forfait van 100 euro per maand.

Opgelet: u heeft enkel recht op een maandforfait als u die maand verstrekkingen hebt aangerekend aan de verplichte ziekteverzekering (en deze verstrekkingen dus gekend zijn bij de ziekenfondsen).

Deze aanrekening moet tijdig gebeurd zijn, d.w.z.:

 Periode van de tegemoetkoming Uiterlijke datum van aanrekening
04/05/2020 - 31/08/2020 31/10/2020
01/09/2020 - 30/11/2020 31/01/2021
01/12/2020 - 30/06/2021 31/08/2021

CATEGORIE 4: U BENT TANDARTS, ARTS-SPECIALIST IN DE STOMATOLOGIE OF IN DE OTORHINOLARYNGOLOGIE

U bevindt zich in een bijzondere situatie aangezien het type verzorging dat u verleent het risico op verspreiding van het virus vergroot en hebt bijgevolg extra beschermingsmaatregelen nodig.

U ontvangt 20 euro per (fysiek) patiëntencontact, met een maximum van 200 contacten per kalendermaand.

CATEGORIE 5: U BENT ARTS-SPECIALIST IN EEN ZIEKENHUIS

Elektronische facturatie door het ziekenhuis aan de verzekeringsinstellingen komt niet in aanmerking voor de tegemoetkoming "beschermingsmaatregelen en -materiaal".

Papieren facturatie kan wel in aanmerking komen als de patiënt van het ziekenhuis een getuigschrift voor verstrekte hulp, factuur of model D ontvangen heeft.

U ontvangt 2,5 euro per (fysiek) patiëntencontact, met een maximum van 200 contacten per kalendermaand.

Wanneer ontvangt u onze tegemoetkoming "beschermingsmaatregelen en -materiaal"?

Het tijdstip van betaling hangt af van de periode waarop onze tegemoetkoming betrekking heeft:

Periode van de tegemoetkoming Uiterlijke betaaldatum
04/05/2020 - 31/08/2020 31/12/2020
01/09/2020 - 30/11/2020 31/08/2021
01/12/2020 - 30/06/2021 Nog vast te leggenWelke stappen moet u ondernemen om de tegemoetkoming "beschermingsmaatregelen en -materiaal" te bekomen?

Welke stappen u moet ondernemen om de vergoeding te krijgen, hangt af van de categorie van zorgverleners waartoe u behoort (zie hierboven).

U ZIET UW PATIENTEN BIJ HEN THUIS OF IN UW PRAKTIJK (CATEGORIE 1, 3 OF 4)

De ziekenfondsen storten onze tegemoetkoming direct door op basis van het aantal patiëntencontacten dat zij afleiden uit de door u aangerekende verstrekkingen voor de periode.

U hoeft geen specifieke vergoedingsaanvraag in te dienen (noch bij het RIZIV noch bij de ziekenfondsen).

Registreer tijdig een rekeningnummer geregistreerd in de MyRiziv-service . De ziekenfondsen zullen dit rekeningnummer namelijk gebruiken voor de uitbetaling.

 • U registreerde al een rekeningnummer voor andere RIZIV-premies of voor een eerdere periode van deze tegemoetkoming

Dan hoeft u geen enkele actie te ondernemen, wij delen dit rekeningnummer mee aan de ziekenfondsen.

 • U registreerde nog geen rekeningnummer of wenst uw rekeningnummer te wijzigen

Registreer dan tijdig uw (nieuw) rekeningnummer via MyRiziv

Uw rekeningnummer registreren kan in MyRiziv >“Administratieve gegevens” > menu-item “Mijn huidige financiële gegevens”:

Periode van de tegemoetkoming Uiterlijke registratiedatum in MyRiziv
04/05/2020 - 31/08/2020 30/11/2020
01/09/2020 - 30/11/2020 31/07/2021
01/12/2020 - 30/06/2021 Nog vast te leggen

U ZIET UW PATIENTEN IN EEN OPENBARE RUIMTE (categorie 2)

 • U bent een bandagist, orthopedist, opticien of audicien

De ziekenfondsen storten onze tegemoetkoming per vestigingseenheid op basis van een aanvraag die gebeurt via onze MyRiziv-service “Financiering beschermingsmateriaal Covid”.

Er is slechts 1 aanvraag per vestigingseenheid mogelijk. Deze aanvraag gebeurt door een bandagist, orthopedist, opticien, audicien met een RIZIV-nummer of zijn eventuele mandaatnemer:

Periode van de tegemoetkoming Registratieperiode in MyRiziv
04/05/2020 - 31/08/2020 17/11/2020 – 15/12/2020
01/09/2020 - 30/11/2020 01/02/2021 – einddatum nog vast te leggen
01/12/2020 - 30/06/2021 Nog vast te leggen

 

 • U ontvangt een tegemoetkoming in naam van een medisch huis of een revalidatiecentrum

De ziekenfondsen storten onze tegemoetkoming automatisch op basis van de bij hen beschikbare gegevens, u hoeft geen enkele actie te ondernemen.

 • U bent apotheker

De betaling gebeurt op basis van een facturatie die de tariferingsdiensten doorsturen naar de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HZIV). Deze factuur omvat de bedragen voor alle aangesloten apotheken (globale factuur per periode van tegemoetkoming).

Wat als u niet tijdig uw rekeningnummer heeft geregistreerd?

U hoefde geen specifieke aanvraag in te dienen om de tegemoetkoming te ontvangen (noch bij ons, noch bij de ziekenfondsen) maar uiteraard dienden wij wel uw rekeningnummer naar keuze te kennen, via registratie in MyRiziv. De ziekenfondsen hebben dit rekeningnummer namelijk gebruikt voor de uitbetaling.

Heeft u niet tijdig uw rekeningnummer naar keuze geregistreerd voor de periode van tegemoetkoming 04/05/2020 – 31/08/2020 en/of de periode van tegemoetkoming 01/09/2020 – 30/11/2020? U kunt alsnog in aanmerking komen door uw rekeningnummer naar keuze te registreren in MyRiziv.

Om uw rekeningnummer te registreren in MyRiziv gaat u naar “Administratieve gegevens” en vervolgens naar “Mijn huidige financiële gegevens”.

De betaling gebeurt dan automatisch na de betaling van de periode van tegemoetkoming 01/12/2020 – 30/06/2021 (betalingsdatum nog vast te leggen).

Waar kan u een afrekenbestand downloaden?

Wilt u als zorgverlener weten welke verstrekkingen in aanmerking zijn gekomen voor de periode van tegemoetkoming 01/09/2020 – 30/11/2020? U kunt via het portaal van het Nationaal Intermutualistisch college (NIC) een afrekenbestand downloaden.

Vragen?

 • Onze tegemoetkoming voor de kosten van COVID-19-beschermingsmateriaal: info voor uw belastingaangifte
 • Met betrekking tot de maatregelen die wij tijdens deze COVID-19-crisis nemen om de continuïteit van de verzorging en de vergoeding ervan te verzekeren, kunnen de zorgverleners hun vragen stellen via het adres: covid19@riziv-inami.fgov.be
 • Voor alle andere vragen over de COVID-19-crisis: www.info-coronavirus.be of 0800 14 689 van 9 tot 17 uur

Meer informatie

 

Laatst aangepast op 12 oktober 2021