print

COVID-19: tegemoetkoming in de kosten voor beschermingsmateriaal voor zorgverleners aangepast aan de specificiteit van elk beroep

We verlichten de kosten die u, als zorgverlener, in een privépraktijk en bij ambulante zorg draagt voor uw beschermingsmateriaal en -maatregelen die specifiek voor COVID-19 zijn bestemd. De beschermingsmaatregelen blijven noodzakelijk om uw patiënten veilig te behandelen, maar mogen in geen geval aan hen worden doorgerekend.

We hanteren een globale aanpak voor alle getroffen beroepen, waarbij we rekening houden met de specifieke omstandigheden van elk beroep.

Handschoenen, maskers, kielen, brillen, gezichtsschermen, sterilisatiemateriaal, alcoholgel en -spray:  we verzekeren een optimale bescherming bij de verzorging die u verleent.

Op deze pagina:

 

Voor welke zorgverleners?

U  heeft recht op onze tegemoetkoming "beschermingsmaatregelen en -materiaal":

 • Als u in de ambulante zorg werkt (niet gehospitaliseerde patiënten)
 • Als u in een ziekenhuis werkt en uw verstrekkingen worden NIET via de ziekenhuisfactuur aangerekend (nomenclatuur, forfait of dagprijs)
 • ongeacht u  geconventioneerd bent of niet.

Het blijft verboden om andere supplementen aan te rekenen voor beschermingsmaatregelen en -materiaal.

Hoe lang blijft deze maatregel van kracht?

Dit is een tijdelijke maatregel die van toepassing is vanaf 4 mei 2020 tot 31 maart 2022.

Welk bedrag ontvangt u?

In de zoektocht naar een oplossing om die kosten te verlichten, hebben wij alle (door het RIZIV erkende) gezondheidszorgberoepen geraadpleegd. Deze rondvraag heeft uitgewezen dat er een billijk systeem nodig is, dat rekening houdt met de objectieve verschillen tussen de zorgsectoren.

We onderscheiden meerdere categorieën van zorgverleners. Het bedrag dat u ontvangt verschilt afhankelijk van de kenmerken van uw beroep, en neemt de vorm aan ofwel van een maandelijks forfait, ofwel van een vast bedrag per patiëntencontact.

CATEGORIE 1: U ZIET UW PATIENTEN BIJ HEN THUIS OF IN EEN PRIVEPRAKTIJK

U bent:

 • arts
 • thuisverpleegkundige
 • zorgkundige
 • kinesitherapeut
 • logopedist
 • vroedvrouw
 • klinisch psycholoog
 • klinisch orthopedagoog

U ontvangt een vast bedrag per (fysiek) patiëntencontact, met een maximum van 200 contacten per kalendermaand. Verstrekkingen op afstand komen niet in aanmerking voor deze tegemoetkoming.

Periode van de tegemoetkomingBedrag per patiëntencontact
04.05.2020 - 31.08.20202,5 euro
01.09.2020 - 30.11.20202,5 euro
01.12.2020 - 30.06.20212,5 euro
01.07.2021 - 31.12.20211,25 euro
01.01.2022 - 31.03.20221,25 euro

Enkel de contacten die verstrekkingen aangerekend aan de verplichte ziekteverzekering (en dus gekend bij de ziekenfondsen) bevatten, komen in aanmerking voor de financiering.

Deze aanrekening moet tijdig gebeurd zijn, d.w.z.:

 Periode van de tegemoetkomingUiterlijke datum van aanrekening
04.05.2020 - 31.08.202031.10.2020
01.09.2020 - 30.11.202031.01.2021
01.12.2020 - 30.06.202131.08.2021
01.07.2021 - 31.12.202128.02.2022
01.01.2022 - 31.03.202231.05.2022

Opgelet: verpleegkundigen, zorgkundigen, klinische psychologen en orthopedagogen:

Voor thuisverpleegkundigen en zorgkundigen is dit systeem van toepassing vanaf september 2020 (voor de periode mei-augustus 2020 gold een systeem van aanvullend ereloon).

Enkel klinisch psychologen en orthopedagogen die eerstelijns psychologische sessies aanrekenen aan de verplichte ziekteverzekering (en daarvoor een RIZIV-nummer hebben) hebben recht op een bedrag per contact.

CATEGORIE 2: U ZIET UW PATIENTEN IN EEN OPENBARE RUIMTE

U bent:

 • apotheker
 • audicien
 • opticien
 • bandagist
 • orthopedist
 • een medisch huis
 • een revalidatiecentrum.

U ontvangt een forfait per maand, dat varieert per periode van de tegemoetkoming:

Periode van de tegemoetkomingForfait
04.05.2020 - 31.08.2020500 euro
01.09.2020 - 30.11.2020500 euro
01.12.2020 - 30.06.2021500 euro
01.07.2021 - 31.12.2021250 euro
01.01.2022 - 31.03.2022250 euro

Dit is een forfaitair bedrag per apotheek, vestigingseenheid, medisch huis of revalidatiecentrum, ongeacht het aantal zorgverleners dat er werkt.

Opgelet: medische huizen en revalidatiecentra

 • Medische huizen: voor de medische huizen met meer dan 2000 ingeschreven patiënten, verhogen we dit forfaitair bedrag voor de vergoedingsperiode 01/12/2020 - 30/06/2021 met 1 euro en voor de vergoedingsperiode 1/7/2021-31/3/2022 met 0,5 euro per maand per ingeschreven rechthebbende boven dit aantal.
 • Revalidatiecentra: dit forfaitair bedrag is bestemd voor de centra die met het Riziv een overeenkomst hebben gesloten en die niet tot een ziekenhuis behoren. Voor de revalidatiecentra Clairs Vallons te Ottignies en het Zeepreventorium in De Haan zal er een specifieke maatregel worden ingevoerd in de overeenkomst die met hen is ondertekend.

CATEGORIE 3: U BENT DIETIST, ERGOTHERAPEUT, PODOLOOG OF ORTHOPTIST

U ontvangt een forfait per maand, dat varieert per periode van de tegemoetkoming:

Periode van de tegemoetkomingForfait
04.05.2020 - 31.08.2020100 euro
01.09.2020 - 30.11.2020100 euro
01.12.2020 - 30.06.2021100 euro
01.07.2021 - 31.12.202150 euro
01.01.2022 - 31.03.202250 euro

Opgelet: u heeft enkel recht op een maandforfait als u die maand verstrekkingen hebt aangerekend aan de verplichte ziekteverzekering (en deze verstrekkingen dus gekend zijn bij de ziekenfondsen).

Deze aanrekening moet tijdig gebeurd zijn, d.w.z.:

 Periode van de tegemoetkomingUiterlijke datum van aanrekening
04.05.2020 - 31.08.202031.10.2020
01.09.2020 - 30.11.202031.01.2021
01.12.2020 - 30.06.202131.08.2021
01.07.2021 - 31.12.202128.02.2022
01.01.2022 - 31.03.202231.05.2022

CATEGORIE 4: U BENT TANDARTS, ARTS-SPECIALIST IN DE STOMATOLOGIE OF IN DE OTORHINOLARYNGOLOGIE

U ontvangt een vast bedrag per (fysiek) patiëntencontact, met een maximum van 200 contacten per kalendermaand. Dit bedrag varieert per periode van de tegemoetkoming:

Periode van de tegemoetkomingBedrag per patiëntencontact
04.05.2020 - 31.08.202020 euro
01.09.2020 - 30.11.202020 euro
01.12.2020 - 30.06.202120 euro
01.07.2021 - 31.12.202110 euro
01.01.2022 - 31.03.202210 euro

CATEGORIE 5: U BENT ARTS-SPECIALIST IN EEN ZIEKENHUIS

Elektronische facturatie door het ziekenhuis aan de verzekeringsinstellingen komt niet in aanmerking voor de tegemoetkoming "beschermingsmaatregelen en -materiaal".

Papieren facturatie kan wel in aanmerking komen als de patiënt van het ziekenhuis een getuigschrift voor verstrekte hulp, factuur of model D ontvangen heeft.

U ontvangt een vast bedrag per (fysiek) patiëntencontact, met een maximum van 200 contacten per kalendermaand. Dit bedrag varieert per periode van de tegemoetkoming:

Periode van de tegemoetkomingBedrag per patiëntencontact
04.05.2020 - 31.08.20202,50 euro
01.09.2020 - 30.11.20202,50 euro
01.12.2020 - 30.06.20212,50 euro
01.07.2021 - 31.12.20211,25 euro
01.01.2022 - 31.03.20221,25 euroWanneer ontvangt u onze tegemoetkoming "beschermingsmaatregelen en -materiaal"?

Het tijdstip van betaling hangt af van de periode waarop onze tegemoetkoming betrekking heeft:

Periode van de tegemoetkomingUiterlijke betaaldatum
04.05.2020 - 31.08.202031.12.2020
01.09.2020 - 30.11.202031.08.2021
01.12.2020 - 30.06.202128.02.2022
01.07.2021 - 31.12.202131.07.2022
01.01.2022 - 31.03.202230.09.2022Welke stappen moet u ondernemen om de tegemoetkoming "beschermingsmaatregelen en -materiaal" te bekomen?

Welke stappen u moet ondernemen om de vergoeding te krijgen, hangt af van de categorie van zorgverleners waartoe u behoort (zie hierboven).

U ZIET UW PATIENTEN BIJ HEN THUIS OF IN UW PRAKTIJK (CATEGORIE 1, 3 OF 4)

De ziekenfondsen storten onze tegemoetkoming direct door op basis van het aantal patiëntencontacten dat zij afleiden uit de door u aangerekende verstrekkingen voor de periode.

U hoeft geen specifieke vergoedingsaanvraag in te dienen (noch bij het RIZIV noch bij de ziekenfondsen).

Registreer tijdig een rekeningnummer geregistreerd in de ProGezondheid-service . De ziekenfondsen zullen dit rekeningnummer namelijk gebruiken voor de uitbetaling.

 • U registreerde al een rekeningnummer voor andere RIZIV-premies of voor een eerdere periode van deze tegemoetkoming

Dan hoeft u geen enkele actie te ondernemen, wij delen dit rekeningnummer mee aan de ziekenfondsen.

 • U registreerde nog geen rekeningnummer of wenst uw rekeningnummer te wijzigen

Registreer dan tijdig uw (nieuw) rekeningnummer via ProGezondheid

Uw rekeningnummer registreren kan in ProGezondheid > Mijn profiel > menu-item “Financiële gegevens”:

Periode van de tegemoetkomingUiterlijke registratiedatum in ProGezondheid
04.05.2020 - 31.08.202030.11.2020
01.09.2020 - 30.11.202031.07.2021
01.12.2020 - 30.06.202131.01.2022
01.07.2021 - 31.12.202130.06.2022
01.01.2022 - 31.03.202231.08.2022

U ZIET UW PATIENTEN IN EEN OPENBARE RUIMTE (categorie 2)

 • U bent een bandagist, orthopedist, opticien of audicien

De ziekenfondsen storten onze tegemoetkoming per vestigingseenheid op basis van een aanvraag die gebeurt via onze ProGezondheid-service “Financiering beschermingsmateriaal Covid”.

Er is slechts 1 aanvraag per vestigingseenheid mogelijk. Deze aanvraag gebeurt door een bandagist, orthopedist, opticien, audicien met een RIZIV-nummer of zijn eventuele mandaatnemer:

Periode van de tegemoetkomingUiterlijke registratiedatum in ProGezondheid
04.05.2020 - 31.08.202015.12.2020
01.09.2020 - 30.11.202014.12.2021
01.12.2020 - 30.06.202131.01.2022
01.07.2021 - 31.12.202130.06.2022
01.01.2022 - 31.03.202231.08.2022 (start registratie: 01.07.2022)

 

 • U ontvangt een tegemoetkoming in naam van een medisch huis of een revalidatiecentrum

De ziekenfondsen storten onze tegemoetkoming automatisch op basis van de bij hen beschikbare gegevens, u hoeft geen enkele actie te ondernemen.

 • U bent apotheker

De betaling gebeurt op basis van een facturatie die de tariferingsdiensten doorsturen naar de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HZIV). Deze factuur omvat de bedragen voor alle aangesloten apotheken (globale factuur per periode van tegemoetkoming).

Wat indien u niet tijdig een (correct) rekeningnummer geregistreerd hebt?

We voorzien de mogelijkheid om de tegemoetkoming beschermingsmateriaal voor zorgverleners die op de voorziene registratiedatum geen of geen correct rekeningnummer geregistreerd hadden in ProGezondheid nog eenmalig uit te betalen. Dit is een gunstmaatregel uit erkentelijkheid voor de inzet van de zorgverleners tijdens de COVID-19-crisis.

Deze maatregel geldt voor zorgverleners die hun patiënten niet in een openbare ruimte zien (categorie 1,3 of 4) voor de periodes:

 • 01.09.2020 - 30.11.2020
 • 01.12.2020 - 30.06.2021

Opgelet! We vragen de betrokkenen met aandrang om zo snel mogelijk de correcte gegevens te registreren in ProGezondheid om van deze gunstmaatregel te kunnen genieten. We zullen deze in de toekomst niet meer toepassen.

Om de betrokken zorgverleners de kans te geven vast te stellen dat ze de betaling niet ontvangen hebben en alsnog een (correct) rekeningnummer door te geven, zullen we deze betaling uitvoeren tijdens het laatste kwartaal van 2022 (uiterlijk op 15 december).

Waar kan u de betalingen in uw voordeel visualiseren en een afrekenbestand downloaden?

Wilt u als zorgverlener weten welke verstrekkingen in aanmerking zijn gekomen voor de verschillende periodes van tegemoetkoming? U kunt via het portaal van het Nationaal Intermutualistisch college (NIC) een afrekenbestand downloaden.

Vragen?

​