print

Structurele hervorming van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen van de artsen

De doelstelling van de hervorming is een nieuwe logica en structuur geven aan de huidige medische nomenclatuur. Drie teams ondersteunen de hervorming op  wetenschappelijke wijze: ze behoren tot de ULB, de UGent en Möbius. De duur van het project is geraamd op 4 jaar.
De hervorming wil ook naar internationale standaardisering evolueren.
U vindt op deze pagina de belangrijkste streefdoelen van de hervorming, de fasering van het project en nuttige documenten.

Op deze pagina:


Streefdoelen van de hervorming

De structurele hervorming wil:

 • onredelijke inkomensverschillen corrigeren tussen huisartsen en specialisten en tussen artsen-specialisten onderling
 • de nomenclatuur updaten en aanpassen aan de evoluties in de medische activiteit en de nieuwe modellen van zorgverlening (bv. telegeneeskunde, multidisciplinaire zorg, enz.)
 • de interne logica, de leesbaarheid en de transparantie van de nomenclatuur verbeteren
 • incentives invoeren die samenwerking en kwaliteit bevorderen.
 • binnen de honoraria van alle artsen, op een transparante en gestandaardiseerde manier, het gedeelte “medisch honorarium bestemd om alle kosten die direct of indirect verbonden zijn aan de uitvoering van de medische verstrekkingen en die niet worden gedekt door andere bronnen” onderscheiden van het gedeelte “honorarium bestemd om de verstrekking van de arts te dekken”. Dit houdt in dat we parallel vooruitgang moeten boeken met de hervorming van de ziekenhuisfinanciering op het vlak van retrocessies (afdrachten) op honoraria en ereloonsupplementen.

De verschillende fasen van het project

Het project bevat 3 fasen.

 • Fase 1: herstructureren en aanpassen van de omschrijving van de verstrekkingen
  • analyse van de behoefte aan herstructurering en standaardisering
  • standaardisering volgens een ‘triaxiale logica’ (aan de hand van 3 assen) of aangepast aan de desbetreffende categorie van de nomenclatuur
  • overeenstemming met de ICHI-classificatie (International Classification of Health Interventions)
  • methodologische overdracht voor het behoud en de uitwerking van de verstrekkingen in een coherent blijvende nomenclatuur.

De voltooiing van deze fase is essentieel voor de voortzetting van de volgende fasen, om te kunnen beschikken over precieze omschrijvingen en een geschikte mate van detail (evenwicht tussen wat de arts doet en de invloed daarvan op het professionele gedeelte en de bedrijfskosten).
Deze eerste fase is onderverdeeld in 3 activiteitensectoren die aan verschillende teams waren toevertrouwd:

  • Technische medisch-chirurgische handelingen (ATMC), toevertrouwd aan het ULB-team
  • Geautomatiseerde en eraan geassimileerde medisch-technische handelingen (AMTAA), toevertrouwd aan het Möbius-team
  • Handelingen van raadpleging en eraan geassimileerde handelingen (ACA), toevertrouwd aan het UGent-team

Voor de activiteitensector ATMC is er ook nog een fase 1bis voorzien:

  • In deze afrondingsfase integreren we de opmerkingen van de geraadpleegde experten van elke specialisatie en zetten we de bestaande toepassingsregels om.
  • Resultaat: een tabel waarin de verschillende toepassingsregels voor alle verstrekkingen zijn opgenomen. Dit zal de basis vormen voor de informatisering van de nieuwe nomenclatuur.

 • Fase 2.1 : vaststellen van de onderlinge verhouding tussen de verschillende verstrekkingen op basis van objectieve criteria (professioneel gedeelte van de honoraria)
  • uitwerking van een waardeschaal van het beroepsgedeelte volgens verschillende indicatoren.

 • Fase 2.2 : evalueren van de werkingskosten noodzakelijk voor de uitvoering van de medische verstrekkingen

We ontwikkelen een schaal van relatieve waarde van de werkingskosten in relatie tot diensten, om ze te isoleren van het professionele gedeelte in de nomenclatuur.

Stand van zaken: afronding fase 1

Technische medisch-chirurgische handelingen (ATMC)

De ongeveer 2.800 handelingen van de huidige nomenclatuur zijn onderworpen aan een triaxiale standaardisatie (topografie, actie, middelen) en zijn voor advies voorgelegd aan experten van elke specialisatie.
Het resultaat is een nieuwe gemeenschappelijke classificatie van handelingen:

 • in overeenstemming met de internationale normen en gebaseerd op medische logica
 • bestaande uit ongeveer 3.800 handelingen, wat nog steeds een redelijke graad van detail is

De afrondingsfase van de classificatie (fase 1bis) is momenteel aan de gang en zou eind 2022 afgerond zijn. Tegelijk beoordelen onze dienst voor geneeskundige verzoring en onze Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle alle omschrijvingen, specialiteit per specialiteit. Ook de Technisch Geneeskundige Raad is bij dit proces betrokken.

De Technisch Geneeskundige Raad zal dan alle omschrijvingen, vergezeld van alle (algemene en specifieke) toepassingsregels, definitief valideren.


Geautomatiseerde en eraan geassimileerde medisch-technische handelingen (AMTAA)

Dit omvat de sectoren van de klinische biologie, pathologische anatomie, nucleaire geneeskunde, radiotherapie en genetica. Fase 1 is hiervoor onderverdeeld in 3 subfasen:

 • Subfase 1a met als doel om te bepalen of de nomenclatuur van elke sector al dan niet grondig hervormd moet worden

Conclusies:

  • alleen voorradiotherapie is een grondige hervorming van de nomenclatuur nodig
  • voor deklinische biologie is een aanvullende studie noodzakelijk

 • Subfase 1b bestaande uit:
  • een herstructurering en aanpassing van de nomenclatuur van de verschillende sectoren (aan dit deel wordt momenteel de laatste hand gelegd),
  • een aanvullende studie voor de klinische biologie

Conclusie:

  • De nomenclatuur van pathologische anatomie, genetica, nucleaire geneeskunde en radiotherapie is geherstructureerd. Tegelijk beoordelen onze dienst voor geneeskundige verzorging en onze Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle alle omschrijvingen, specialiteit per specialiteit. Ook de Technisch Geneeskundige Raad is bij dit proces betrokken. De Technisch Geneeskundige Raad zal dan alle omschrijvingen, vergezeld van alle (algemene en specifieke) toepassingsregels, definitief valideren.
  • Er is een nieuwe methode voor de financiering van de klinische biologie nodig om de doelstellingen van de hervorming te verwezenlijken.

 • Subfase 1c met als doel om deze nieuwe financieringsmethode vast te stellen.
  De gesprekken zijn nog aan de gang.

Handelingen van raadpleging en eraan geassimileerde handelingen (ACA)

De studie die door het UGent-team werd uitgevoerd in fase 1, bestond uit:

 • Een studie van internationale literatuur
 • Interviews met een beperkt aantal experten in elke specialisatie
 • Besprekingen van de interviews in focusgroepen per specialisatie

Volgende aspecten kwamen onder meer aan bod:

 • het rekening houden met de complexiteit van raadplegingen: over de noodzaak hiervan of over de praktische manier om het uit te voeren was er geen consensus tussen de specialisaties en soms zelfs binnen bepaalde specialisaties.
 • de multidisciplinaire raadplegingen: men was het er unaniem over eens dat we meer zo’n raadplegingen in de nomenclatuur moeten opnemen. Concrete praktische regelingen konden niet worden gevonden.
 • toezichtshonoraria: verschillende mogelijkheden werden genoemd, net zoals suggesties voor wijzigingen in de toepassingsregels.

Conclusies:

 • opnemen van de standaardraadplegingen (op basis van het koninklijk besluit) in de relatieve waardeschaal van het professionele deel van de ATMC's
 • een werkgroep van de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen zal de andere aspecten (complexiteit, multidisciplinaire consultaties, enz.) behandelen

Planning en methode van de fasen 2.1. en 2.2.

De fasen 2.1 en 2.2 zijn in maart 2022 van start gegaan:

Deze fasen werden toevertrouwd aan een gezamenlijk ULB/KUL-team voor ATMC en aan Möbius voor pathologische anatomie, radiotherapie en genetica.

Voor de klinische biologie zal een werkgroep van de Nationale commissie artsen-ziekenfondsen fase 2.1 voor zijn rekening nemen en zal Möbius fase 2.2. realiseren.

Technische medisch-chirurgische handelingen (ATMC)

Fase 2.1

Voor elke specialisatie zijn 6 deskundigen aangeduid, telkens 2 (1 NL + 1 FR) door de beroepsvereniging, door de wetenschappelijke vereniging en door de universitaire teams.

Deze deskundigen moeten eerst bij consensus de duur/complexiteit/risicoparameters voor de technische medisch-chirurgische handelingen in hun specialisatie inschatten.

Daarna zullen de artsen die deze specialisatie beoefenen geraadpleegd worden. Op basis van het voorbereidend werk van de deskundigen krijgen zij een online vragenlijst toegestuurd over een zestigtal representatieve handelingen. Elke specialist krijgt de gelegenheid de parameters te valideren of wijzigingen voor te stellen.

In een tweede fase moeten de deskundigen op basis van de resultaten van deze bevraging de waardeschalen voltooien en valideren.

Een wiskundige formule maakt het dan mogelijk om de parameters om te zetten in punten en zo een interdisciplinaire schaal van relatieve waarden te ontwikkelen. Ten slotte zullen alle intradisciplinaire relatieve waardeschalen worden gegroepeerd in een enkele interdisciplinaire relatieve waardeschaal (met behulp van "link" -handelingen tussen specialiteiten en met behulp van de wiskundige techniek van optimalisatie onder beperking).

Fase 2.2

De oproep tot  kandidaatstelling van ziekenhuizen die willen deelnemen aan fase 2.2 voor ATMC, werd afgesloten op 9 september 2022.

11 Nederlandstalige et 15 Franstalige ziekenhuizen werken samen met de universitaire teams.

Geautomatiseerde en eraan geassimileerde medisch-technische handelingen (AMTAA)

Fase 2.1.

Deze fase is bezig

Fase 2.2.

Deze fase loopt.

De oproep tot kandidaatstelling van laboratoria en ziekenhuizen voor pathologische anatomie, klinische biologie en radiotherapie, werd afgesloten op 9 september 2022.

10 laboratoria voor pathologische anatomie, 14 diensten voor radiotherapie en 3 centra voor genetica werken samen met Möbius. Het aantal labo’s voor klinische biologie is nog niet bepaald.

De voltooiing van beide fases is gepland voor december 2024.

 

Contacten

Hervorming van de nomenclatuur

E-mail: Nomen2.0@riziv-inami.fgov.be