print

Studies en rapporten over arbeidsongeschiktheid in samenwerking met onze externe partners

In het kader van het jaarlijks studieprogramma realiseert het kenniscentrum arbeidsongeschiktheid een aantal studies en rapporten  in nauwe samenwerking met externe partners  zoals universiteiten, onderzoeksinstellingen, enz. De volgende publicaties zijn al beschikbaar.

Auteur
Kenniscentrum arbeidsongeschiktheid
Publicatietype
Studie; Rapport
Thema's
Arbeidsongeschiktheid


Lopende studies

Opnieuw aan het werk na burn-out

Op onze vraag heeft het Centrum Omgeving en Gezondheid van de KU LEUVEN een zorgpad ontwikkeld om personen met een burn-out in het proces van terugkeer naar werk te ondersteunen. Een  gerandomiseerd onderzoek met controlegroep is aan de gang om het zorgpad in België te testen. Voor het Franstalige deel van het land werkt de KU LEUVEN samen met het team van Dr. Firket van ISoSL (Intercommunale de soins spécialisés de Liège).

We zijn op zoek naar huisartsen die bereid zijn om dit zorgpad te testen:
Meer informatie over het zorgpad, de bijdrage van de arts en de ondersteuning die wij bieden

Studie ‘De behandeling en het professionele traject van patiënten die hebben geleden aan een burn-out. Ontwikkeling van beleidsaanbevelingen’

Op onze vraag voert het burn-outnetwerk momenteel een retrospectieve pilootstudie uit over het profiel (demografisch, klinisch en professioneel) van patiënten die een burn-outepisode hebben meegemaakt en die in het kader van een raadpleging, gespecialiseerd in pijn op het werk, een multidisciplinaire aanpak hebben genoten.

Afgesloten studies

Zelfstandig en kanker

Zelfstandige ondernemers zijn een belangrijke bron van innovatie, economische groei en welvaart. We vinden het belangrijk dat zelfstandigen in alle fases van hun persoonlijke en professionele pad kunnen rekenen op geschikte maatregelen ter ondersteuning.

Onder leiding van de Vrije Universiteit Brussel is er samen met de Stichting tegen Kanker een onderzoek uitgevoerd naar zelfstandigen, kanker en werk. Het doel: beleidsaanbevelingen opstellen en de situatie van de zelfstandige verbeteren op vlak van sociaal statuut, werkhervatting na ziekte en algemene levenskwaliteit.  Met dit pioniersonderzoek willen we inzicht krijgen op de situatie van zelfstandigen. 

De visie en de houding van huisartsen met betrekking tot de relatie tussen psychische klachten en werk bij hun patiënten

Het onderzoekscentrum Lucas (KULeuven) heeft in opdracht van ons een studie verricht. Ze gaat over de visie en de houding van huisartsen met betrekking tot de relatie tussen psychische klachten en werk bij hun patiënten. Huisartsen zijn vaak een 1e aanspreekpunt voor mensen met psychische klachten. Dat maakt hen ook een belangrijke partner in het voorkomen van langdurige arbeidsongeschiktheid of een terugkeer naar de arbeidsmarkt.

De visie en de houding van huisartsen met betrekking tot de relatie tussen psychische klachten en werk bij hun patiënten

Het onderzoekscentrum Lucas (KULeuven) heeft in opdracht van ons een studie verricht. Ze gaat over de visie en de houding van huisartsen met betrekking tot de relatie tussen psychische klachten en werk bij hun patiënten. Huisartsen zijn vaak een 1e aanspreekpunt voor mensen met psychische klachten. Dat maakt hen ook een belangrijke partner in het voorkomen van langdurige arbeidsongeschiktheid of een terugkeer naar de arbeidsmarkt.

Ontwikkeling van een instrument voor de identificatie van de personen met een verhoogde kans op een geslaagde socioprofessionele re-integratie

Deze studie zoekt uit wat de voorwaarden zijn voor een geslaagde re-integratie van arbeidsongeschikte personen. Zij stelt ook een instrument voor dat huisartsen, adviserend artsen en andere actoren kan helpen bij de identificatie van personen met de beste kansen op een geslaagde terugkeer naar de arbeidsmarkt. Het onderzoek werd uitgevoerd door de Universiteit van Luik en samenwerking met de Katholieke Universiteit Leuven.

Een studie betreffende de mogelijkheden voor socioprofessionele re-integratie van personen met chronische pijnproblemen voor rekening van het RIZIV

Deze studie, uitgevoerd door de Universiteit van Luik,   stelt een aantal modellen voor van socioprofessionele re-integratie van personen met chronische pijn. Het onderzoek baseert zich op reeds bestaande nationale en internationale initiatieven.

Welke vooruitzichten voor de professionele re-integratie van RIZIV-verzekerde patiënten met mentale stoornissen?

De laatste jaren groeide in de internationale en Europese middens geleidelijk aan de bewustwording dat mensen met lichte of ernstige mentale stoornissen het bijzonder moeilijk hebben om toe te treden tot de arbeidsmarkt. Programma’s van professionele re-integratie kunnen hierin helpen. Deze studie, opgemaakt door het Centrum Publiek Recht van de Vrije Universiteit Brussel, geeft een overzicht van de bestaande re-integratiemogelijkheden voor patiënten met mentale stoornissen.

Statistisch rapport arbeidsongeschiktheid 2014 

Het samenwerkingsverband DULBEA – HIVA heeft deze statistische analyse uitgevoerd en benadert de arbeidsongeschiktheid vanuit verschillende invalshoeken:

  • de verschillende vormen van arbeidsongeschiktheid en handicap in België
  • de evolutie van het aantal arbeidsongeschikten en de verklarende factoren
  • de terugkeer naar de arbeidsmarkt, zowel via een deeltijdse werkhervatting als via een socioprofessionele re-integratie
  • en ten slotte een internationale analyse van de arbeidsongeschiktheid.

Contacten

Dienst voor uitkeringen

E-mail: secr-uitk-dirgen@riziv-inami.fgov.be