print

3 markante feiten van de Dienst voor geneeskundige verzorging in 2014

Een Witboek voor een betere toegang tot de zorg, informatisering van de aanvragen om terugbetaling van bepaalde geneesmiddelen goed te keuren, de komst van een nieuwe partij in de medische verkiezingen: 3 markante feiten van onze Dienst voor geneeskundige verzorging in 2014.

Op deze pagina:


Betere toegang tot geneeskundige verzorging: 5 prioriteiten voor de komende 5 jaren

België wordt beschouwd als een land met een goede sociale bescherming en een gezondheidssysteem van hoge kwaliteit. Voor een aantal bijzonder kwetsbare groepen stellen we echter vast dat de toegang tot de zorg helemaal niet vanzelfsprekend is, omdat een aantal van hen zich verplicht zien om zorg uit te stellen of ervan af te zien.

In het kader van het 50-jarige bestaan van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, hebben een 30-tal actoren van de gezondheidssector en de sociale sector (ziekenfondsen, patiënten, beroepsbeoefenaars, enz.)  deelgenomen aan de opmaak van een Groenboek. Dat is een inventaris van de problemen in verband met de toegang tot de zorg in België. In maart 2014 hebben meer dan 300 personen deelgenomen aan rondetafelgesprekken om oplossingen te zoeken voor de problemen in het Groenboek.

Een Witboek groepeert die oplossingen rond 5 prioritaire punten om het gezondheidssysteem toegankelijker te maken:

 • Vereenvoudigen van het systeem om toegang te krijgen tot de zorg en meer personen bereiken die zich buiten het kader van de ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) bevinden (gevangenen en geïnterneerden, personen die dringende medische hulp vragen, enz.).
 • Veralgemenen van het derdebetalerssysteem.
 • Investeren in preventie en de bevordering van de gezondheid:
  • globale aanpak van de gezondheid van de moeder/het kind
  • adequate preventieve zorgverlening aan groepen die risicogedrag vertonen (sekswerkers, druggebruikers, enz.).
 • Invoeren van een intermediaire zorglijn, ‘lijn 0,5’ genaamd, in elke grote stad.
 • Creëren van nieuwe beroepen in de ambulante sector (interculturele bemiddelaars, ervaringsdeskundigen) om de voorlichting (‘health literacy’) en de kennis van de patiënt te verbeteren, en op die manier zijn zelfstandigheid en beslissingsvermogen in het gezondheidssysteem te versterken (‘empowerment’).

Geneesmiddelen van hoofdstuk IV: informatiseren van de aanvragen voor goedkeuring

We zijn begonnen met de informatisering van de geneeskundige verzorging zoals dat in het actieplan eHealth 2013-2018 is voorgesteld.  Een van de grote projecten die in 2014 is gerealiseerd, is het elektronisch aanvragen van goedkeuring voor de geneesmiddelen van hoofdstuk IV.

Voor de terugbetaling van bepaalde geneesmiddelen (van het zogenaamde ‘hoofdstuk IV') is een voorafgaande goedkeuring vereist van de adviserend arts. Dankzij een nieuwe dienst die toegankelijk zal zijn via het MyCareNet-systeem, kunnen de artsen voortaan de goedkeuringsaanvragen van hun patiënten elektronisch doorsturen.  Zij kunnen ook de bestaande goedkeuringen voor hun patiënten raadplegen en zo de nieuwe aanvragen, verlengingen, afsluitingen, enz. beter beheren.

Versnelde procedure

De termijn voor de papieren procedure bedraagt ongeveer 3 weken.

Dankzij de elektronische procedure verkort de termijn om een antwoord te ontvangen:

 • In 70 % van de gevallen volgt het antwoord van het ziekenfonds onmiddellijk en ontvangt de patiënt dus, bij goedkeuring, de bevestiging tijdens de raadpleging.
 • In 30 % van de gevallen, als de controle van een adviserend arts noodzakelijk is, duurt het minder dan 7 dagen om een antwoord van het ziekenfonds te krijgen.

Vanaf 1 juli 2015: vereenvoudiging in de apotheek

Als de patiënt vervolgens naar de apotheek gaat, dan kan de apotheker onmiddellijk nagaan of er goedkeuring is voor het voorgeschreven geneesmiddel.

Een nieuwe partij in de medische verkiezingen

Om de 4 jaar organiseren we verkiezingen om de artsen hun vertegenwoordigers te laten kiezen voor sommige organen van de geneeskundige verzorging (Verzekeringscomité, Algemene raad, Nationale commissie arts - ziekenfondsen, enz.).

Sinds de 1e verkiezingen in 1998 zijn er maar 2 beroepsorganisaties of -groeperingen als representatief beschouwd voor de artsen.

In 2014 is er een nieuwe partij van 2 beroepsorganisaties verwelkomd, de ‘Alliantie Artsenbelang - Domus Medica' (AADM). Zo hebben voor het eerst 3 beroepsorganisaties of groeperingen aan de verkiezingen deelgenomen.

Resultaten van de verkiezingen van 2014 (voor de huisartsen en de specialisten samen):

 • ABSyM-BVAS: 55,16 % van de stemmen
 • het Cartel (GBO-MoDeS-ASGB): 22,45 %  van de stemmen
 • de AADM (Alliantie Artsenbelang - Domus Medica): 20,71 % van de stemmen.

Medische verkiezingen – Resultaten 2014