print

3 markante feiten van de Dienst voor uitkeringen in 2014

In 10 jaar is het aantal invaliden met 54% gestegen. Om het systeem van de arbeidsongeschiktheid beheersbaar te houden, heeft de Dienst voor uitkeringen in 2014  de volgende initiatieven genomen.

Op deze pagina:


De hervorming van de Geneeskundige raad voor invaliditeit

De huidige werking van de Geneeskundige raad voor invaliditeit (GRI) dateert van 1963 en is niet meer aangepast aan de maatschappelijk context. In de Bestuursovereenkomst 2013-2015 heeft de Dienst voor uitkeringen het engagement genomen om de GRI te hervormen.
Het resultaat is een aanpassing van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

De hervorming wil:

 • de tijd tussen de aanvraag van invaliditeit en de beslissing verkorten (momenteel gemiddeld 50 dagen) door:
 • de adviserend artsen meer te ondersteunen in initiatieven rond re-integratie en terugkeer naar het werk.

De invoering van de opleiding ‘Disability Management’

In juni 2014 heeft de Dienst voor uitkeringen een licentieovereenkomst afgesloten met het Canadese National Institute for Disability Management and Research (NIDMAR) om de opleiding ‘Disability Management’(en de bijbehorende certificatie) in België te kunnen invoeren.

Disability Management is een methodologie gericht op:

 • jobbehoud van personen met functioneringsproblemen die nog actief zijn op de werkvloer
 • een snelle en gepaste terugkeer naar het werk van arbeidsongeschikte personen.

In beide gevallen wordt er rekening gehouden met:

 • de individuele behoeften van de persoon
 • de omstandigheden op de werkplek
 • het wetgevend kader.

De opleiding bestaat uit een 25-tal modules, gevolgd door een examen dat kan leiden tot het certificaat ‘Return to work coordinator’ of ‘Disability management professional’. Een pilootproject van de opleiding gaat van start eind 2015 en richt zich tot adviserend artsen, jobcoaches, arbeidsartsen, preventieadviseurs, enz.

Een socioprofessioneel re-integratieplan bieden aan arbeidsongeschikte personen

De adviserend arts is voortaan verplicht om aan arbeidsongeschikte personen een concreet plan voor de re-integratie op de arbeidsmarkt voor te stellen. Dat versterkt de inspanningen die al geleverd zijn ten gunste van de professionele re-integratie.

Dat concrete re-integratieplan is bestemd voor arbeidsongeschikt erkende personen:

 • die voldoende restcapaciteiten hebben
 • en voor wie op korte termijn een normale werkhervatting niet kan worden overwogen.

Het is een geïndividualiseerd plan om:

 • ofwel geleidelijk werk te hervatten dat aan de gezondheidstoestand is aangepast
 • ofwel een opleiding te volgen met het oog op een professionele rehabilitatie of heroriëntering.

De adviserend arts moet het aanbod uitwerken vanaf de 1e maanden van de arbeidsongeschiktheid en na een medisch-sociaal onderzoek van de betrokken persoon.

Alle actoren betrekken die bij re-integratie een rol spelen, zal voor de goede afloop van die re-integratie doorslaggevend zijn. De uitwerking van het re-integratieplan vereist dus een multidisciplinaire benadering.

Daarom zal de adviserend arts, na het akkoord van de werknemer, alle actoren moeten raadplegen die bij de re-integratie een rol spelen: de behandelend arts, de werkgever, de preventieadviseur van de interne of externe Dienst voor preventie en bescherming op het werk en ook de adviseur van de Gewestelijke en Gemeenschapsdiensten die aan de professionele re-integratie deelnemen.