print

De voornaamste activiteiten van de Dienst voor geneeskundige verzorging in 2016

We beheren de verplichte ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging). De vergoedingsvoorwaarden van de geneeskundige verstrekkingen bepalen, de zorgverleners informeren, hun administratieve gegevens beheren en meewerken aan innoverende projecten maken deel uit van onze taken.
Wij hebben overigens ook heel wat publicaties opgemaakt in 2016.

focus image
We beheren de verplichte ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging). De vergoedingsvoorwaarden van de geneeskundige verstrekkingen bepalen, de zorgverleners informeren, hun administratieve gegevens beheren en meewerken aan innoverende projecten maken deel uit van onze taken.
Wij hebben overigens ook heel wat publicaties opgemaakt in 2016.
 

​De voorwaarden bepalen voor de vergoeding van de geneeskundige verstrekkingen

In 2016 hebben we naar aanleiding van het ‘Toekomstpact voor de patiënt met de farmaceutische industrie’ 3 maatregelen genomen inzake geneesmiddelen die zowel voor de patiënt als voor de overheden besparingen opleveren.  We hebben de vermindering vastgelegd van:

  1. de ‘veiligheidsmarge’ – met andere woorden de toegestane limiet voor de supplementen die aan de patiënt worden aangerekend bovenop het persoonlijk aandeel (remgeld) – die van 10,80 EUR tot 5 EUR daalt.
  2. de prijs van talrijke geneesmiddelen via een wijziging van het referentieterugbetalingssysteem (de zogenaamde ‘patent cliff’).
  3. de marge van de groothandelaar, wat een besparing oplevert voor de overheden. We hebben de opbrengst van die besparing opnieuw geïnvesteerd in een programma van multidisciplinaire zorg voor patiënten met diabetes type 2 die een verhoogd risico op complicaties vertonen.

De zorgverleners informeren, met name over de erelonen, de prijzen en de toe te passen regels

In 2016 hebben we informatiesessies georganiseerd voor de organisaties van de zorgverleners om hen toelichting te geven over de nieuwigheden inzake getuigschriften voor verstrekte hulp, bewijsstukken en de derdebetalersregeling in het kader van de nieuwe reglementering over de financiële transparantie van de geneeskundige verzorging.

De administratieve gegevens beheren van de zorgverleners, de verzorgingsinstellingen en -diensten

In 2016 is de webtoepassing MyRiziv, waarmee de zorgverleners hun contactgegevens en financiële gegevens kunnen meedelen en aanpassen, uitgebreid met nieuwe functies, waaronder de mogelijkheid:

  • voor alle zorgverleners om hun werkadres(sen) mee te delen en te wijzigen
  • voor de artsen om hun gegevens inzake de conventionering mee te delen. De artsen konden via MyRiziv trouwens al hun weigering tot toetreding of hun gedeeltelijke toetreding tot het Nationaal akkoord artsen-ziekenfondsen 2016-2017 meedelen.

Meewerken aan innoverende projecten

We werken samen aan het project ‘Geïntegreerde zorg voor chronisch zieken’. In het kader van het gezamenlijk plan voor de chronisch zieken, ‘Geïntegreerde zorg voor een betere gezondheid’, en naar aanleiding van de oproep voor pilootprojecten, zijn 20 kandidaten gestart met de conceptualisering van hun projecten.

Die projecten strekken zich over heel België uit, richten zich op meerdere types van chronische ziekten en houden de samenwerking in tussen verschillende zorg- en hulpverleners (huisartsen, ziekenhuizen en verzorgingsinstellingen, verpleegkundigen en thuiszorgdiensten, overlegstructuren, enz.) maar ook met patiëntenverenigingen, ziekenfondsen en zelfs actoren uit het verenigingsleven en de ondernemingen.

Het gaat om een gezamenlijk plan dat in overleg met de gefedereerde entiteiten maar ook met de actoren op het terrein en de stakeholders wordt uitgevoerd. Op het federale niveau leiden wij het in goede banen, in nauwe samenwerking met de FOD Volksgezondheid.  Zo lopen we vooruit op het door de gezondheidsinstellingen gewenste Redesign.

Opmaken van publicaties

Dit zijn de publicaties die in 2016 zijn opgemaakt: