print

IDES, de nieuwe informaticatoepassing van onze Dienst voor uitkeringen

IDES (Invalidity data for Electronic System) is in productie gegaan op 28 november 2016. Het systeem laat toe om alle invaliditeitsdossiers die de verzekeringsinstellingen van de sociaal verzekerden hebben opgemaakt, elektronisch te behandelen.

IDES (Invalidity data for Electronic System) is in productie gegaan op 28 november 2016. Het systeem laat toe om alle invaliditeitsdossiers die de verzekeringsinstellingen van de sociaal verzekerden hebben opgemaakt, elektronisch te behandelen.
 
 

Hoe werkt IDES?

In het kader van de invaliditeit

De verzekeringsinstellingen (V.I.) sturen elektronische gegevensfluxen naar IDES. Die fluxen bevatten voorstellen tot intrede in invaliditeit, verlenging, herval enz., opgesteld door de adviserend artsen.
Na verificatie en aan de hand van sorteercriteria wordt 90% van die gegevensfluxen automatisch in IDES gevalideerd, met als gevolg:

  • onmiddellijk versturen van elektronische antwoordfluxen naar de V.l.
  • versturen van papieren brieven naar de sociaal verzekerden als het type beslissing dat is genomen dat vereist.

De artsen van onze Dienst voor uitkeringen onderzoeken 10 % van die fluxen.
Als ze met het voorstel van de adviserend arts instemmen, gaat er een antwoordflux naar de V.I. en eventueel een brief naar de sociaal verzekerde.
Als ze niet instemmen, dan overlegt een arts van onze Dienst voor uitkeringen met de adviserend arts tijdens een ‘sectie’ (dat is een virtuele vergadering via Skype). Beide artsen wisselen dan van gedachten en beslissen eventueel dat een 3e arts de sociaal verzekerde moet onderzoeken. De eindbeslissing ligt bij het Arbitragecomité, een beslissingsorgaan dat bij de Hoge commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit is ingesteld. Dat orgaan is belast met het innemen van een standpunt in complexe dossiers.

In het kader van de arbeidsongeschiktheid (7e maand ongeschiktheid)

IDES ontvangt ook gegevensfluxen van de V.I. voor elke sociaal verzekerde die aan zijn of haar 7e maand arbeidsongeschiktheid begint. Op termijn zullen die gegevensstromen ons in staat stellen onze kennis van de sector van de arbeidsongeschiktheid uit te breiden en materiaal aan te reiken voor de studies van het Kenniscentrum voor arbeidsongeschiktheid.

Enkele cijfers over de elektronische gegevensfluxen van IDES

Ieder jaar sturen de V.I. meer dan 200.000 elektronische fluxen naar IDES en IDES stuurt op zijn beurt 200.000 antwoordfluxen naar de V.I.
90% van de dossiers is binnen een termijn van 2 dagen behandeld.
10% van de dossiers is binnen een termijn van maximum 30 dagen behandeld.

Wat is de meerwaarde van IDES?

We benadrukken minstens de volgende 3 voordelen:

  • IDES is het instrument voor de uitvoering van de hervorming van de Geneeskundige raad voor invaliditeit.
  • IDES verkort de behandelingstermijnen van de dossiers.
  • IDES heeft het coderen en scannen van 200.000 documenten overbodig gemaakt. De medewerkers hebben nieuwe taken op zich kunnen nemen binnen het Medisch secretariaat.

Hoe ziet de toekomst van IDES eruit?

IDES is een groot project. Daarom verloopt de realisatie ervan in 2 stappen:

  • De 1e stap (invaliditeit + flux arbeidsongeschiktheid op de 1e dag van de 7e maand) is in productie gegaan op 28 november 2016.
  • Artikel 26 van de Bestuursovereenkomst 2016-2018 organiseert de 2e stap. De uitwerking van het luik ‘arbeidsongeschiktheid’ is gepland op 21 december 2018