print

Kenniscentrum arbeidsongeschiktheid

Arbeidsongeschiktheid is een centraal vraagstuk binnen de sociale zekerheid. Het kenniscentrum wil informatie geven over de oorzaken van de arbeidsongeschiktheid, de tendensen, de relaties met andere domeinen binnen de sociale zekerheid, enz.

Op deze pagina:

Overheidsopdracht: Onderzoek naar evaluatie-instrumenten in geval van arbeidsongeschiktheid door psychische stoornissen

We coördineren een onderzoeksproject naar evaluatie-instrumenten die men kan gebruiken bij medische onderzoeken van mensen die arbeidsongeschikt zijn door psychische stoornissen.

We lanceren daarom een oproep voor (al dan niet academische) onderzoeksteams die deze studie kunnen uitvoeren en de meest relevante instrumenten kunnen identificeren om een medische evaluatie uit te voeren in het kader van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.

U kan alle documenten vinden op e-procurement om te reageren op deze aanbesteding

De inschrijvingen moeten uiterlijk op donderdag 27 juni 2024 om 18:00 uur in het bezit zijn van de opdrachtgever.

Overheidsopdracht: Aandacht voor het domein werk in de eerstelijnsaanpak van stressgerelateerde gezondheidsproblemen.

We coördineren een pilootproject naar de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van oriëntatiemodel (pad stress en werk) en andere methodieken/tools in het kader van een specifieke aandacht voor het domein werk in de eerstelijnsaanpak van stressgerelateerde gezondheidsproblemen.

We lanceren een oproep voor onderzoeksteams (al dan niet academisch) die dit pilootproject kunnen uitvoeren in samenwerking met betrokken stakeholders en het RIZIV.

U kan alle documenten vinden op e-procurement om te reageren op deze aanbesteding via het platform eProcurement (publicprocurement.be). De offertes moeten voor 13 mei 2024 om 18u30 in het bezit zijn van de aanbestedende overheid.

Visie en missie van het kenniscentrum

Net zoals in de meeste geïndustrialiseerde landen wordt België geconfronteerd met een stijgend aantal zieke, arbeidsongeschikte burgers. Meer inzicht in de oorzaken en de evolutie van arbeidsongeschiktheid is noodzakelijk om strategieën te ontwikkelen die:

 • een aangepaste ondersteuning voor arbeidsongeschikte werknemers voorzien
 • arbeidsongeschiktheid helpen voorkomen (preventie)
 • de terugkeer naar de arbeidsmarkt bevorderen.

Het kenniscentrum heeft als missie:

 • verzamelen en toegankelijk maken van kennis over arbeidsongeschiktheid
 • ondersteunen van het beleid
 • versterken van het netwerk tussen alle spelers in het domein van de arbeidsongeschiktheid (zowel binnen België als op Europees/internationaal vlak met de OESO en het ISSA.
   

Organisatie en beheer van het kenniscentrum

Het kenniscentrum arbeidsongeschiktheid is een krachtenbundeling van: 

 • onze Dienst voor uitkeringen
 • de academische wereld
 • de verzekeringsinstellingen
 • de werkgeversorganisaties
 • de werknemersorganisaties.

Samen vormen zij het begeleidingscomité. Dit comité moet onder andere beslissen over de uit te voeren studies.

Het dagelijks beheer van het kenniscentrum is in handen van onze Dienst voor uitkeringen.

Studies en rapporten over arbeidsongeschiktheid opgemaakt door ons

Jaarlijks publiceert onze Dienst voor uitkeringen een aantal studies en rapporten over de evoluties in het domein van de arbeidsongeschiktheid:

 • statistieken over het aantal arbeidsongeschikte personen in België
 • verklaringen voor de evoluties  van het aantal arbeidsongeschikte personen in België
 • cijfers over de deeltijdse werkhervatting
 • uitgaven in de sector van de uitkeringen
 • cijfers en evoluties inzake socioprofessionele re-integratie
 • enz.
   

Studies en rapporten over arbeidsongeschiktheid in samenwerking met onze externe partners

In het kader van het jaarlijks studieprogramma realiseert het kenniscentrum arbeidsongeschiktheid een aantal studies en rapporten in nauwe samenwerking met externe partners zoals universiteiten, onderzoeksinstellingen, enz.

Volledig externe publicaties

Er zijn ook een aantal volledig externe publicaties waarop we graag de aandacht richten (Masterproeven, interessante artikels) in het kader van arbeidsongeschiktheid en socioprofessionele re-integratie.

Die publicaties zijn enkel beschikbaar in de taal van de auteur.

Voorstellen?

Hebt u een voorstel voor een studie of een onderzoek rond het thema arbeidsongeschiktheid?
Stuur ze naar het adres secr-uitk-dirgen@riziv.fgov.be

Alle relevante ideeën neme we op in het voorstel voor het jaarlijkse studieprogramma. In maart-april van elk jaar beslist het beheerscomité welke onderwerpen we het komende kalenderjaar zullen uitvoeren.

We houden rekening met:

 • het belang van het voorstel voor het beleid
 • de praktische uitvoerbaarheid (bv. het beschikbaar zijn van statistische gegevens)
 • de beschikbare middelen van het kenniscentrum

Het kenniscentrum arbeidsongeschiktheid verbindt er zich dus niet toe om alle voorstellen ook daadwerkelijk te realiseren.

Contacten

Dienst voor uitkeringen

E-mail: secr-uitk-dirgen@riziv-inami.fgov.be