print

De voornaamste activiteiten van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle in 2017

De nieuwe organisatiestructuur van onze Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle (DGEC) leidde tot een betere samenwerking tussen de verschillende directies van deze dienst. Die geïntegreerde samenwerking wierp duidelijk vruchten af.De nieuwe organisatiestructuur van onze Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle (DGEC) leidde tot een betere samenwerking tussen de verschillende directies van deze dienst. Die geïntegreerde samenwerking wierp duidelijk vruchten af.

Een voortrekkersrol in het Actieplan handhaving gezondheidszorg 2016-2017

In tijden van besparing streeft ook de gezondheidszorg naar een goede besteding van de middelen, doelmatigheid van de zorg en een performante handhaving. Een Taskforce inventariseerde alle mogelijke initiatieven en deelde die mee aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid wat uitmondde in een ‘Actieplan handhaving 2016-2017’.

Dankzij de inzet van vele personeelsleden uit de gewestelijke en centrale diensten hadden we een grote inbreng en hebben we al heel wat acties uit dat plan kunnen realiseren, met name:

 • Structurele maatregelen inzake de handhaving (hoofdstuk 4)
  • uitvoering van artikel 77sexies GVU-wet (tijdelijke schorsing van derdebetalersregeling)
  • uitbouw methodiek patiëntenprofielen.
 • Maatregelen in het kader van fraudebestrijding (hoofdstuk 5)
  • controle hoge profielen verpleegkundigen
  • niet-vergunde NMR-toestellen
  • fraudegevoelige medicatie
  • opvolging plafond prestaties kinesitherapie
  • controle E-statuut kinesitherapie.
 • Maatregelen doelmatige zorg (hoofdstuk 6)
  • patiëntenprofielen tandheelkundige zorg
  • audit ziekenhuizen
  • audit protocolakkoord zware medische beeldvorming en screening.

Thematische onderzoeken

Thematische onderzoeken bestuderen een welbepaald aspect van de praktijkvoering van een groep zorgverleners op nationale schaal. De voordelen van een dergelijke aanpak zijn onmiskenbaar:

 • We sporen inbreuken op uniforme wijze op
 • We volgen gedane vaststellingen op eenzelfde manier op
 • De impact van thematische onderzoeken is, in verhouding tot de ingezette middelen, veel groter dan die van individuele controleonderzoeken
 • De zorgverleners ervaren die aanpak als objectiever, waardoor de pechvogel-perceptie lijkt te verdwijnen.

In 2017 onderzocht de Directie controle:

 • niet-vergunde NMR-toestellen
 • de monitoring via Holters (verstrekking 476254-476265)
 • de anonieme ziekenhuisverblijven (AZV).

Onderzoek van de Directie expertise

De Directie expertise onderzoekt de praktijkvoering van groepen zorgverleners: het voorschrijven en uitvoeren van verstrekkingen. Ze vergelijkt de door hun vastgestelde praktijken met de geldende reglementering, de Evidence Based Medicine en/of de algemene regels voor een goede praktijkvoering.
Dat alles gebeurt op basis van data-analyse, screening en terreinanalyses.

Zo analyseerde de directie Expertise in 2017:

 • het correct gebruik van prothesen onderste ledematen
 • de supplementen spoed bij in vitro fertilisatie (IVF)
 • de facturatie en terugbetalingen van herhaalde tandheelkundige verstrekkingen
 • uitzonderlijke patiëntenprofielen
 • de voorschriften lumbosacrale orthesen (LSO) en knieorthesen
 • de screening medische beeldvorming
 • het voorschrijven arbeidsongeschiktheid
 • het personeelsbestand van de adviserend artsen in de ziekenfondsen
 • de activiteiten van de adviserend artsen.

De Directie informatie & communicatie vergroot de impact en zichtbaarheid van de projecten van de DGEC

De Directie informatie en communicatie (I&C) van onze DGEC zorgt voor een extra impact en zichtbaarheid van de acties en projecten van de Directies controle en expertise. Enerzijds gaat de directie in dialoog met journalisten en beantwoordt ze vragen van verschillende media. Anderzijds gaat de directie in dialoog met de zorgverleners via brievencampagnes en informatiebrochures.

De informatiebrochures geven de zorgverleners antwoord op de belangrijkste juridische en administratieve vragen die zich in de dagelijkse praktijk kunnen stellen. In 2017 hebben we de infobox voor thuisverpleegkundigen geüpdatet om de nieuwe wetgeving over het derdebetalerssysteem en elektronisch dossier te integreren.

Na de studie van het overmatig gebruik van opioïden, zijn we gestart met een bewustmakingscampagne bij alle actoren van de gezondheidszorg. De dienst maakt met lezingen deze problematiek uitgebreid bekend. LOK-groepen en de Orde van Artsen, nodigden de directie Informatie al uit om de resultaten voor te stellen.