print

Thema's

Enkele thema’s met betrekking tot onze opdrachten en reglementering kregen bijzondere aandacht in 2017. We zetten ze op een rijtje, geordend per domein.Enkele thema’s met betrekking tot onze opdrachten en reglementering kregen bijzondere aandacht in 2017. We zetten ze op een rijtje, geordend per domein.

Geneeskundige verzorging

  • Het Beneluxa-initiatief vergemakkelijkt de toegang van patiënten tot innovatieve geneesmiddelen dankzij een doorgedreven internationale samenwerking op het vlak van de besluitvorming over de vergoeding van geneesmiddelen. De BeNeLuxA-samenwerking heeft als doel om aan de ene kant aantrekkelijkere prijzen te verkrijgen (dit is een van de methoden om dit te bereiken) en aan de andere kant prijstransparantie en -overeenkomsten. Als onderdeel van deze internationale samenwerking hebben sommige geesmiddelen prioriteit: weesgeneesmiddelen en extra murale en intramurale geneesmiddelen die een aanzienlijke budgettaire impact hebben en / of die beantwoorden aan een hoge medische nood.

Uitkeringen en socioprofessionele re-integratie

  • Via het IPS-pilootproject (Individual Placement and Support) onderzoekt het RIZIV de mogelijkheden om die methode van professionele re-integratie, aangepast aan de werknemers die om mentale gezondheidsredenen arbeidsongeschikt zijn, in België toe te passen. Aan de hand van die studie willen wij enerzijds onderzoeken of de resultaten in België even goed zullen zijn als die in andere landen, en anderzijds of we die resultaten op lange termijn in stand kunnen houden, met andere woorden dat het om een duurzame werkhervatting gaat. We willen ook de kwaliteit van het gevonden werk en de loopbaan van die verzekerden onderzoeken.

Controle

  • Een van de 2 controle-onderwerpen is een onderzoek en initiatieven genomen door onze controledienst  en Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle (DGEC). Het gebruik van 5 opioïden is tijd sterk gestegen in 10 jaar tijd. We vragen ons af of patiënten deze pijnstillers altijd op een correcte manier gebruiken. Het oneigenlijk gebruik heeft nefaste gevolgen voor de gezondheid van de patiënt, de veiligheid van de samenleving en het budget van de GVU-verzekering. Daarom pleiten we  voor een integrale aanpak van het fenomeen.

  • In de strijd tegen sociale fraude, heeft onder andere voor onze Dienst voor administratieve controle (DAC) de strijd opgevoerd. In 2017 heeft die dienst de samenwerking met  andere interne diensten en met onze externe partners opgedreven, met het oog op nog meer doeltreffendheid, door onderzoeken over valse getuigschriften voor verstrekte hulp. Die onderzoeken deden we samen met onze Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle (DGEC), en via synergieën die werden gecreëerd met de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) om de fraude met uitkeringen te bestrijden.

Medische ongevallen

  • Sinds 2017 geven we voorrang gegeven aan gevallen waarin de schade veroorzaakt door zorgverlener zeer ernstig is. De dossiers krijgen prioriteit als er een belangrijke financiële nood bestaat, die door een schadevergoeding kan verholpen worden of als een advies duidelijkheid kan brengen en de slachtoffers kan toelaten hun leven te hervatten.

  • We hebben een vereenvoudigde aanpak ontwikkeld voor het behandelen van zaken waarvoor een vergoeding onwaarschijnlijk lijkt. Deze nieuwe aanpak moet meer ruimte creëren voor een grondige maar snellere afhandeling van dossiers waarin wel een vergoeding mogelijk is. Uiteraard zonder hierbij afbreuk te doen aan de rechten van het slachtoffer en/of de zorgverlener.

Transversaal

We zetten graag enkele transversale thema’s in de kijker, die zijn het resultaat van samenwerking in de sectoren geneeskundige verzorging en controle.

  • Sinds juli 2017 hebben slachtoffers van daden van terrorisme recht op een terugbetaling van medische zorg. Daartoe is informatie-uitwisseling met de "betalings-"instellingen noodzakelijk. Onze Dienst voor Administratieve Controle neemt actief deel aan die uitwisseling.

  • In oktober 2017 publiceerde het Kenniscentrum voor de gezondheidszorg (KCE) de studie ‘Gezondheidszorg in Belgische gevangenissen’. Die studie vormt het vertrekpunt voor een hervorming van de penitentiaire gezondheidszorg. Als voorafname op deze hervorming, hebben geïnterneerden die worden geplaatst in een verzorgingsinstelling nu al recht op de verstrekkingen van de verplichte ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging).

  • Het andere thema is de toegenomen automatisering in 2017 van onze Dienst voor administratieve control (DAC). Met de CASCADA-toepassing kunnen we de DAC-dossiers elektronisch en globaal beheren: in de toekomst zullen we alle werkprocessen van de DAC op een geïnformatiseerde manier beheren.et andere thema is de toegenomen automatisering in 2017 van onze Dienst voor administratieve control (DAC). Met de CASCADA-toepassing kunnen we de DAC-dossiers elektronisch en globaal beheren: in de toekomst zullen we alle werkprocessen van de DAC op een geïnformatiseerde manier beheren.