print

Interne en externe samenwerking: onontbeerlijk voor de strijd tegen sociale fraude

Samenwerking, een sleutelwoord in de strijd tegen sociale fraude, onder andere voor onze Dienst voor administratieve controle (DAC). In 2017 heeft die dienst de samenwerking met andere interne diensten en met onze externe partners opgedreven, met het oog op nog meer doeltreffendheid, door onderzoeken over valse getuigschriften voor verstrekte hulp. Die onderzoeken deden we samen met onze Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle (DGEC), en via synergieën die werden gecreëerd met de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) om de fraude met uitkeringen te bestrijden.Samenwerking, een sleutelwoord in de strijd tegen sociale fraude, onder andere voor onze Dienst voor administratieve controle (DAC). In 2017 heeft die dienst de samenwerking met andere interne diensten en met onze externe partners opgedreven, met het oog op nog meer doeltreffendheid, door onderzoeken over valse getuigschriften voor verstrekte hulp. Die onderzoeken deden we samen met onze Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle (DGEC), en via synergiën die werden gecreëerd met de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) om de fraude met uitkeringen te bestrijden.

Samenwerken om de strijd aan te binden tegen de valse getuigschriften voor verstrekte hulp

Om recht te hebben op de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging moet de sociaal verzekerde zijn ziekenfonds een getuigschrift voor verstrekte hulp of een getuigschrift van aflevering bezorgen, met daarop de verstrekkingen uitgevoerd door de zorgverlener.

Sommigen genieten onrechtmatige terugbetalingen op basis van vervalste getuigschriften.

Om die vorm van fraude te bestrijden werken onze Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle (DGEC) en onze Dienst voor administratieve controle (DAC) nauw samen.

De DGEC voert de nodige onderzoeken om na te gaan of de getuigschriften al dan niet vals zijn en of de vermeldingen daarop al dan niet verwijzen naar werkelijk verleende verzorging.   Die dossiers bezorgen ze vervolgens aan de DAC, die een onderzoek voert bij het ziekenfonds om onverschuldigde bedragen vast te stellen en terug te vorderen.

De DAC is dus afhankelijk van de dossiers die deze dienst van de DGEC ontvangt.

In 2017 hebben de DGEC en de DAC dus een totaal onverschuldigd bedrag van 18.299,67 EUR vastgesteld.

Samenwerken om de strijd tegen de fraude met uitkeringen en toelagen op te voeren

Het redesign van de sociale inspectiediensten voorziet in een doorgedreven samenwerking tussen de sociale-inspectiediensten en een betere coördinatie van de controles in de strijd tegen sociale fraude.

In het kader van die hervorming hebben de DAC en de RVA een bilaterale werkgroep opgericht, met de volgende doelstellingen:

  • hun ervaringen en goede praktijken inzake datamatching (kruising van gegevensstromen) en datamining (grondige analyse van gegevensstromen) delen via vergaderingen en opleidingen
  • synergiën creëren en gegevens uitwisselen in gemeenschappelijke domeinen, zoals:
    • fictieve onderwerping aan de sociale zekerheid (fictieve werkgevers die valse sociale documenten verkopen aan mensen die op die manier het recht verkrijgen op arbeidsongeschiktheidsuitkeringen)
    • zwartwerk
    • domiciliefraude.

Dankzij die nauwe samenwerking tussen de DAC en de RVA kunnen we de gevallen van fraude met arbeidsongeschiktheidsuitkeringen en werkloosheidsuitkeringen beter opsporen en controleren.

Zo gaat de Cel data-analyse van de DAC, die gespecialiseerd is in de kruising van gegevensstromen, elk kwartaal na of de beslissingen van de RVA over de terugvorderingen van werkloosheidsuitkeringen na vaststelling van fraude, gevolgen hebben voor de rechten van de betrokken personen in de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (GVU).

Daarna stuurt de Cel de potentieel geïmpacteerde gevallen door aan de inspecteurs van de DAC voor grondig onderzoek in de ziekenfondsen.

Na afloop van die onderzoeken bedroegen de teruggevorderde bedragen, op 31 december 2017,  in de sector uitkeringen en de sector geneeskundige verzorging in totaal 225.848,11 EUR.