print

Gemeenschappelijke beleidsdoelen voor gezondheidszorgadministratiesEind 2018 hebben het RIZIV,  het FAGG en de FOD volksgezondheid voor het eerst hun krachten gebundeld. Dit plan van aanpak, de zogenoemde ‘Gemeenschappelijke sokkel’, is uniek: de drie vermelde federale administraties, bundelen ondanks de verschillende statuten, hun krachten in een transversale oefening om een optimale beleids- en beheersmatige coherentie in het domein van de volksgezondheid en gezondheidszorg te realiseren.

Historiek van deze transversale samenwerking

Op 3 juli 2015 keurde de federale regering de nota goed over de inhoud en aansturing van het redesign-programma van de federale overheid. Dit programma bestaat uit 8 trajecten, waarbij het 5de gaat over de ‘Operationele excellentie in het domein Gezondheid’. Dit traject bevat de redesign van de federale gezondheidszorgadministraties en heeft de verhoging van de onderlinge beleids- en beheersmatige coherentie als doel.

Om gezamenlijke strategische en operationele prioriteiten effectief aan te pakken, focussen het RIZIV, het FAGG en de FOD Volksgezondheid in de huidige fase van het traject op de realisatie van een aantal kernideeën en van fundamentele, concrete samenwerkingsinitiatieven. De optimalisatie en integratie van gemeenschappelijke processen moeten leiden tot een verhoging van de efficiëntie van deze overheidsdiensten en een verbetering van de dienstverlening aan zorgverleners, burgers en bedrijven.

De 3 gezondheidszorgadministraties hebben deze nauwe samenwerking eind 2018 geconcretiseerd en geformaliseerd door de eerste Gemeenschappelijke sokkel. Dit geheel van gezamenlijke engagementen werd opgenomen in de doelstellingen van de 3 administraties:

  • in het Strategisch plan van het FAGG,
  • in  het ontwerp van Bestuursovereenkomst van de FOD Volksgezondheid en
  • in de Wijzigingsclausule 2019-2020 aan de 5de Bestuursovereenkomst 2016-2018 van het RIZIV die de Ministerraad op 5 april 2019 goedkeurde.

Samenwerking tussen gezondheidszorgadministraties voor optimale dienstverlening

De redesign van de gezondheidszorgadministraties bestaat uit twee assen: Kennis en Beleid. De nauwe samenwerking tussen het RIZIV, de FOD Volksgezondheid en het FAGG situeert zich binnen de as Beleid. Deze as omvat 4 Programma’s:

  • Gezondheidsstrategie, dat vertrekt vanuit de prioriteiten voor beleidsondersteuning met het oog op een performant gezondheidszorgbeleid, met o.a. een versterkte inzet op het ondersteunen van de toekomstige ontwikkeling van het beleid inzake gezondheid en gezondheidszorg en het professionaliseren van de interbestuurlijke beleidscoördinatie
  • Passerelles, dat gericht is op de concrete afstemming van business processen zoals bv. de ontwikkeling van een uniek contactpunt voor de burger, zorgverlener en bedrijven, en de verbetering van de kwaliteit en efficiëntie van de zorgverlening aan de burger via de gezamenlijke audit van ziekenhuizen
  • Data, dat een betere beschikbaarheid en integratie van gezondheidsdata beoogt ter ondersteuning van de ontwikkeling van het gezondheidsbeleid
  • Support, dat synergieën wil creëren tussen ondersteunende diensten en dat ook het verhuisproject Health on the Move  omvat.  De 3 administraties zullen samen in het Galilee-gebouw huisvesten vanaf het najaar van 2020.

De Gemeenschappelijke sokkel bevat per gedefinieerd samenwerkingsdomein in deze programma’s de gezamenlijk aangegane engagementen en aansturing voor de periode 2019-2021. De samenwerkingsdomeinen zijn zowel strategisch als operationeel van aard. De engagementen zijn niet overal even specifiek gezien de verschillen in complexiteit, behoeften en wensen, alsook in het maturiteitsniveau van de respectieve initiatieven.

Specifieke aanpak op weg naar een netwerkorganisatie

Een gunstig klimaat creëren en voorwaarden scheppen die bevorderlijk zijn voor de uitvoering van de gedefinieerde engagementen is primordiaal.  Het huidige middeleninstrumentarium voor een dergelijke doorgedreven netwerksamenwerking is onvoldoende aangepast en is evenmin in overeenstemming  met de noden. Een flexibele, transparante financiële structuur ontbreekt. Een nieuw model is nodig waarbij administratieve innovatie, creativiteit en pro-activiteit gekoppeld aan een politieke flexibiliteit aangewezen zijn.

Jaarverslag 2018