print

Verschillende maatregelen in 2018 voor de werknemers of zelfstandigen in de sector van de uitkerings- en moederschapsverzekeringTijdens het jaar 2018 heeft de uitkerings- en moederschapsverzekering verschillende belangrijke maatregelen voor de werknemers en de zelfstandigen ingevoerd. We belichten ze hier.

De maatregelen van socioprofessionele re-integratie versterken

De uitkeringsverzekering bepaalt begeleidings- en ondersteuningsmaatregelen voor de arbeidsongeschikt erkende werknemers. Zij kunnen zich, bijvoorbeeld, inschrijven in een traject van socioprofessionele re-integratie.

Te vervullen voorwaarden:

  • de werknemers moeten nog over voldoende restcapaciteiten beschikken om te werken;
  • het traject moet met hun gezondheidstoestand verenigbaar zijn.

En als de werknemers een arbeidsovereenkomst bezitten, kunnen zij in het bijzonder aangepast werk binnen de onderneming hervatten (met het akkoord van hun werkgever en via een toelating van de adviserend arts van het ziekenfonds).

Sinds 1 april 2018 zijn er 2 nieuwigheden:

  • de adviserend arts van het ziekenfonds kan de hervatting van een aangepast werk toelaten voor een maximale periode van 2 jaar die hernieuwbaar is,
  • de cumulatieregel van de uitkeringen met de inkomsten uit het werk is gewijzigd. Bij een hervatting van een aangepast werk binnen de onderneming neemt het ziekenfonds voortaan de tewerkstellingsbreuk (het arbeidsvolume) in aanmerking om de uitkeringen eventueel te verminderen, en niet langer de bezoldiging die voortvloeit uit de uitoefening van deze activiteit (als deze tewerkstellingsbreuk 1/5de (20 %) overschrijdt).

Deze nieuwe berekeningsregels laten toe om de (eventuele) vermindering van de uitkering beter te voorzien.

De carenztermijn voor de zelfstandigen verminderen en opheffen

De 2e maatregel die ook in 2018 in werking is getreden, betreft de arbeidsongeschikt erkende zelfstandigen.

Tot 31 december 2017 werd op de zelfstandigen een carenztermijn van 1 maand toegepast waarin zij geen arbeidsongeschiktheidsuitkeringen konden genieten. Sinds 1 januari 2018 is deze carenztermijn slechts 14 dagen (evenals de aangiftetermijn van de arbeidsongeschiktheid). Deze zelfstandigen kunnen dus voortaan uitkeringen genieten vanaf de 15de dag van arbeidsongeschiktheid.

Opmerking
Vanaf 1 juli 2019 zal deze carenztermijn volledig worden opgeheven voor de periodes van arbeidsongeschiktheid langer dan 7 dagen. De aangiftetermijn van de arbeidsongeschiktheid vermindert tot 7 dagen.

Het adoptieverlof versterken en het pleegouderverlof invoeren

In september 2018 verscheen er een wet in het Belgisch Staatsblad om het adoptieverlof te versterken en het pleegouderverlof in te voeren (wet van 6 september 2018). Deze nieuwe maatregelen zijn sinds 1 januari 2019 van toepassing.

Deze wet omvat 2 luiken:

  • pleegouderverlof: een nieuw pleegouderverlof van 6 weken bij het onthaal van een minderjarig kind in het kader van een langdurige pleegzorg. Het ziekenfonds vergoedt dit pleegouderverlof zowel voor de werknemers als voor de zelfstandigen.
  • adoptieverlof: de periode van 6 weken bij een adoptieverlof voor het onthaal van een geadopteerd minderjarig kind zal elke 2 jaar, tussen 1 januari 2019 en 1 januari 2027, geleidelijk worden verlengd met een bijkomende week (deze verlenging zal ook van toepassing zijn op het nieuwe pleegouderverlof). Deze maatregel is zowel op de werknemers als op de zelfstandigen van toepassing.

 

Jaarverslag 2018