print

3 kerncijfers van onze Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle in 2015

6.900.000 EUR vrijwillig terugbetaald door de zorgverleners, 220 huisartsen geïnterviewd en uitstroom van 18 personeelsleden: 3 kerncijfers van onze Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle in 2015.

focus image
6.900.000 EUR vrijwillig terugbetaald door de zorgverleners, 220 huisartsen geïnterviewd en uitstroom van 18 personeelsleden: 3 kerncijfers van onze Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle in 2015.

 

6.900.000 EUR vrijwillig terugbetaald door de zorgverleners

De ommezwaai van individuele onderzoeksdossiers naar een meer thematisch controlebeleid werpt duidelijk vruchten af. Bij individuele controledossiers onderzocht onze Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle (DGEC) de inbreuken van één zorgverlener. Thematische enquêtes op nationale schaal belichten één aspect van de praktijkvoering bij alle zorgverleners van eenzelfde discipline. Zo kan de DGEC meer zorgverleners opsporen die foutief aanrekenen aan de ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging).

Door de thematische controleacties betaalden zorgverleners vrijwillig 6.900.000 EUR terug aan de ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging). Dat bedrag is een forse stijging ten opzichte van de 4.200.000 EUR die ze in 2014 vrijwillig terugbetaalden.

Het thematische controlebeleid is een onvermijdelijk gevolg van de besparingen en het personeelsverlies bij de DGEC. Het draagt echter ook bij tot de gelijke controle van alle Belgische zorgverleners van een zelfde discipline. Dat vergroot hun bereidheid om vrijwillig terug te betalen wat ze verkeerd aanrekenden. De hogere vrijwillige terugbetalingen hebben daarenboven een ontradend effect bij de overige zorgverleners.

220 huisartsen geïnterviewd over 4.200 globale medische dossiers (GMD)

Sinds 1999 kunnen huisartsen alle belangrijke medische gegevens over hun patiënt opslaan in een globaal medisch dossier (GMD). Zij ontvangen daarvoor een specifieke financiering. Het gebruik van een GMD bevordert de kwaliteit van de gezondheidszorg. Het biedt heel wat voordelen:

  • de medische historiek van een patiënt wordt goed bijgehouden en is makkelijk te raadplegen
  • men voorkomt nutteloze herhalingen van al uitgevoerde onderzoeken
  • de patiënt betaalt minder remgeld als hij ermee instemt om een GMD aan te maken.

Precies omdat een goed gebruik van het GMD zo belangrijk is voor een kwaliteitsvolle gezondheidszorg voerde de DGEC een terreinanalyse uit bij 220 huisartsen over 4.200 GMD’s.

Zowel in het Nederlandse als in het Franse taalgebied selecteerde de DGEC willekeurig 100 artsen en 10 medische huizen voor een uitgebreid vraaggesprek. Vrijwel alle huisartsen werkten constructief mee.

De DGEC wilde volgende punten in kaart brengen:

  • de kwaliteit van het GMD volgens de bepalingen van de nomenclatuur
  • de vertrouwdheid van de huisarts met informatica en eHealth
  • de centrale rol van de huisarts bij de bewaring van de belangrijkste medische gegevens en bij de doorverwijzing van de patiënt doorheen het medisch aanbod
  • het medisch profiel van de patiënt met en zonder GMD
  • de kwaliteit van de zorgtrajecten voor diabetes type 2 en chronische nierinsufficiëntie.

Op basis van de resultaten van die terreinanalyse zal de DGEC aanbevelingen kunnen formuleren voor een beter gebruik van het GMD.

18 personeelsleden verlieten de DGEC in 2015

In 2015 verlieten 18 van de 261 personeelsleden de DGEC. De meesten onder hen hadden de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Door de besparingen kon de DGEC in datzelfde jaar slechts 2 personeelsleden aanwerven. Die tendens kenmerkt het personeelsverloop al enkele jaren. Zo bouwde de DGEC ongewild een aanzienlijke besparing op in het personeelsbudget. Een verdere inkrimping van het personeelsbestand brengt de werking van de controledienst in het gedrang.