print

De strategie van het RIZIV

De afgelopen jaren hebben we sterk geïnvesteerd in de modernisering van onze instelling, onze arbeidsomstandigheden, onze processen en diensten. Die modernisering is nauw gelinkt aan de invoering van een 3-jarige bestuursovereenkomst en aan de strategische en operationele plannen.
Onze Moderniseringscel ontwikkelt strategische management- en beleidstools om ons management en onze operationele diensten te ondersteunen bij het opstellen, uitvoeren en bewaken van hun doelstellingen.

focus image
De afgelopen jaren hebben we sterk geïnvesteerd in de modernisering van onze instelling, onze arbeidsomstandigheden, onze processen en diensten. Die modernisering is nauw gelinkt aan de invoering van een 3-jarige bestuursovereenkomst en aan de strategische en operationele plannen.

Onze Moderniseringscel ontwikkelt strategische management- en beleidstools om ons management en onze operationele diensten te ondersteunen bij het opstellen, uitvoeren en bewaken van hun doelstellingen.
 

Onze bestuursovereenkomsten: gezond evenwicht tussen innovatie en continuïteit

Onze bestuursovereenkomsten zijn enerzijds instrumenten voor innovatie. De projecten ervan hebben immers betrekking op:

  • het ontwikkelen van nieuwe opdrachten en processen in het kader van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (GVU-verzekering)
  • de hervorming en informatisering van processen en opdrachten.

Anderzijds focussen ze ook sterk op de efficiënte uitvoering van onze basisopdrachten, met een kwalitatieve dienstverlening aan onze klanten als prioriteit.

In 2015 hebben we onze 4e bestuursovereenkomst afgerond met een positief rapport. Daarnaast hebben we onze 5e bestuursovereenkomst voorbereid. Die loopt over de periode 2016-2018.

Onze 5e bestuursovereenkomst

3 strategische domeinen vormen de blauwdruk van onze 5e bestuursovereenkomst.

  1. Toegankelijkheid: we waarborgen aan elke burger de toegang tot een doelmatige verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen
  2. Hervorming en vernieuwing: we zijn de katalysator van een toekomstgerichte GVU-verzekering.
  3. Optimaal middelengebruik: we zetten in op een optimale benutting van de middelen.

De komende 3 jaar zetten 29 projecten die strategische domeinen in de praktijk om.

Debat over onze kerntaken

We lanceerden een debat over onze kerntaken. Dat debat maakt deel uit van ons traject naar een efficiënter beheer van onze middelen.
Het helpt ons ook om oplossingen te bieden voor de recente budgettaire beperkingen. Een kerntakendebat maakt het immers mogelijk om grondig de processen te bespreken die we kunnen optimaliseren, opgeven of zelfs uitbesteden.
De belangrijkste doelstelling: de besluitvorming ondersteunen en gemakkelijker maken, voor de optimalisatie van onze instelling en in het kader van de budgettaire beperkingen.

Concreet is het de bedoeling om een volledige lijst van de processen en de toegewezen middelen op te stellen in het kader van ons kerntakendebat en zo dus ook onze processen in het licht te zetten.

Eind 2015 heeft het Directiecomité gevraagd om een 10-tal processen grondig te onderzoeken (te optimaliseren, te op te geven of uit te besteden). Onze Moderniseringscel zal die werkzaamheden controleren en een jaarverslag opstellen.

Perspectieven

In 2016 gaan we verder op het elan van de zoektocht naar meer efficiëntie. Enerzijds op intern vlak via het maken van keuzes binnen het kerntakendebat. Anderzijds op extern vlak via het meewerken aan het versterken van de samenwerking en het opzetten van synergieën met andere gezondheidsadministraties.

Daarnaast zal komend jaar belangrijke veranderingen meebrengen voor al onze medewerkers. We zullen immers beslissingen nemen over de invoering van het nieuwe werken en over de uitvoering van het masterplan van de gebouwen.