print

Onze bestuursovereenkomst 2013-2015 met de federale regering

Sinds 2002 hebben we al 4 bestuursovereenkomsten (BO) afgesloten met de federale regering. Daarin zijn we verbintenissen aangegaan om onze dienstverlening te verbeteren door een grotere beheersautonomie. De 4e BO heeft betrekking op 2013-2015.

Op deze pagina:

 

Innovatie

 
Onze BO zijn instrumenten van innovatie. De doelstellingen en projecten uit de 4e BO:
 • gaan enerzijds over de ontwikkeling van nieuwe opdrachten en processen met belangrijke strategische impact in het kader van de ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) en de uitkeringsverzekering of over de hervorming en informatisering van bestaande processen.
 • focussen op het garanderen van de business-continuïteit.
 

Prioritaire projecten

Terwijl ons strategisch plan 2010-2015 betrekking heeft op al onze activiteitendomeinen, focust de BO 2013-2015 op een aantal prioritaire projecten in het kader van de externe en interne strategie. Deze projecten zijn tot stand gekomen in een samenspel met onze beheersorganen, de beleidsverantwoordelijken, de externe partners en de belanghebbenden. Vanzelfsprekend is bij de selectie van de projecten rekening gehouden met de budgettaire context waarmee de Staat in het algemeen en wijzelf in het bijzonder geconfronteerd worden. 

Externe strategie

 
Het 1e deel van de 4e BO (titel IV tot titel XI) bevat 18 kernprojectenen is georiënteerd op de externe strategie, zowel op het vlak van de ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) als op het vlak van de uitkeringsverzekering, met name:
 • verbeteren van gegevens in het domein arbeidsongeschiktheid en ontwikkelen van kennis en ontsluiten ervan naar de beleidsmakers, de burgers, e.a.
 • verstrekte inzet op de informatisering van de gezondheidszorg en het exploiteren van de mogelijkheden inzake eHealth met de medewerking aan de ronde tafel ‘eGezondheid’, enz.
 • voortdurend verbeteren van de toegankelijkheid van de zorg via:
  • operationalisering van de gegevensuitwisseling van de verhoogde tegemoetkoming in aansluiting op het hervormingsproject uit de 3e BO
  • fundamentele reflectie en de hertekening van de processen in de uitkeringsverzekering
  • informatisering van het beheer van de invaliditeitsdossiers
  • hervorming van de besluitvormingsprocedure binnen de Geneeskundige raad voor de invaliditeit
  • verzekeren van een optimale huisartsenwachtdienst met het oog op een continuïteit van de eerstelijnszorg
 • moderniseren van de sector van de implantaten met de implementatie van de terugbetalingsprocedure van de vergoede implantaten en invasieve medische hulpmiddelen
 • initiëren en stimuleren van innovatieve projecten zoals de verdere ontwikkeling van de zorgtrajecten en de verdere ontwikkeling van een Belgisch plan voor zeldzame ziekten
 • optimaal beheer van het Fonds voor de medische ongevallen (FMO) door de integratie ervan als een van onze diensten
 • optimaliseren van de feedback-, evaluatie- en controleopdrachten via:
  • verdere uitbouw van het programma sociale fraude
  • informatisering van het dossierbeheer in de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle
  • hervorming van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle
  • versterkte controle op de aflevering van arbeidsongeschiktheidsattesten in de uitkeringsverzekering.
 • sterkere ondersteuning van het financieel beleid van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, met de operationalisering van de vernieuwde aanpak wat betreft de responsabilisering van de verzekeringsinstellingen (V.I.)
 • ontwikkeling van gegevensfluxen met de VI om de transparantie te verhogen op vlak van de onverschuldigde bedragen en recuperaties door de V.I. in het kader van de uitkeringsverzekering
 • versterken van de externe communicatie en bevorderen van een positief imago met de viering van ons 50-jarige bestaan en van 20 jaar gecoördineerde wet van 14 juli 1994.
 

Organisatieontwikkeling en behoorlijk bestuur

 
Het 2e deel van de BO (titel XII) bevat een 5-tal projecten van organisatieontwikkeling en behoorlijk bestuur. Zo zullen we in het bijzonder focussen op 3 doelstellingen op het vlak van de interne organisatie:
 • aandacht voor het welzijn van het personeel
 • versterking van de analyse van de processen, o.m. vanuit de optiek van efficiëntie
 • versterking van ons risicobeheer, onze interne controle en onze interne audit.
 

Samenwerking met andere overheidsdiensten

 
Naast de extern gerichte projecten en de projecten van behoorlijk bestuur bevat de 4e BO een aantal projecten gericht op een intensieve samenwerking met andere overheidsdiensten, zoals met het Planbureau wat betreft voorspellingen in de uitgaven gezondheidszorg en met de FOD WASO wat betreft het gebruik van het elektronische PV bij inspectieactiviteiten.
 

Continue opdrachten

 
Daarnaast is in het kader van de 4e BO een sterke focus gelegd op de continue opdrachten die voortvloeien uit vorige bestuursovereenkomsten. Naast vernieuwingsprojecten is in het bijzonder het bewaken van tijdige en kwalitatieve oplevering van de dagelijkse processen cruciaal. Dit vraagt dan ook een enorme inzet van de medewerkers.
 

Synergieën tussen OISZ

 
In het onderdeel synergieën tussen de Openbare instellingen van sociale zekerheid (OISZ) zijn voor een aantal domeinen (HR, Logistiek, ICT, interne audit) concrete verbintenissen opgenomen om een beter beheer en betere samenwerking op het niveau van de OISZ te bekomen.
 

Een belangrijk strategisch instrument

 
Het is belangrijk om te benadrukken dat het systeem van BO algemeen beschouwd wordt als een degelijk instrument om samen met de Staat een aantal doelstellingen vast te leggen en op te volgen. Ook intern stellen we vast dat de BO en de bijgaande opvolgingsprocessen een belangrijk strategisch instrument vormen en als zeer positief worden beschouwd.

Contacten

Dienst Strategie & Organisatie

Tel: +32(0)2 739 70 21

E-mail: stratorg@riziv-inami.fgov.be