print

Aantal individuele zorgverleners

Statistieken over het aantal individuele zorgverleners in 2016 en 2017

Op deze pagina:

 

Telling van de beroepsbeoefenaars met het recht om prestaties te verrichten en de actieve beroepsbeoefenaars

De telling van de actieve beroepsbeoefenaars gedurende een bepaald jaar (bv. 2013) houdt slechts rekening met de beroepsbeoefenaars met het recht om prestaties te verrichten op 31 december van dat jaar (in ons voorbeeld dus 2013).

De telling is gebaseerd op het rijksregisternummer, om overblijvende dubbele registraties te vermijden. Met andere woorden: personen die aan meerdere activiteitscriteria voldoen, zijn maar één keer meegeteld. Tabel 1 geeft de aantallen per beroepsgroep.

Tabel 1 - Beroepsbeoefenaars met het recht om prestaties te verrichten (31-12-2016 en 31-12-2017) en actieve beroepsbeoefenaars (2016) per beroepsgroep

Opgelet: Definitie van beroepsbeoefenaars met het recht om prestaties te verrichten.

Tabel 2 detailleert de beroepen, gebundeld per gelijksoortige bevoegdheidscode. Voor de artsen zijn de gemengde bevoegdheden gehandhaafd, voor zover actieve beroepsbeoefenaars ze specifiek uitoefenen (bijzonder profiel, kan niet met een ander specialisme worden gelijkgesteld).

Tabel 2 - Beroepsbeoefenaars met het recht om prestaties te verrichten (31-12-2016 en 31-12-2017) en actieve beroepsbeoefenaars (2016) per beroep/specialisme

Telling van de actieve beroepsbeoefenaars per jaar (2008-2016)

Bij de telling (tabel 3) is van 2008 tot 2016, jaar na jaar, rekening gehouden met alle actieve beroepsbeoefenaars die een “geattesteerde” praktijk hebben, binnen de groep beroepsbeoefenaars met het recht om prestaties te verrichten. Het jaarlijkse groeipercentage is berekend voor de periode 2008 tot 2016 volgens de geijkte formule.

De categorie van de apothekers omvat naast de apothekers-biologen ook de loontrekkende apothekers (in openbare apotheken) van minder dan 65 jaar.

Opmerking

"Actieve beroepsbeoefenaars" zijn beroepsbeoefenaars van wie men meer dan 1 getuigschrift per jaar terugvindt (“geattesteerde” praktijk). Er is geen rekening gehouden met:

  • degenen die maar bepaalde jaren hebben geattesteerd
  • beroepsbeoefenaars in opleiding
  • degenen die zorg verlenen buiten de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging (bepaalde homeopaten, osteopaten, enz.).

Tabel 3 - Aantal actieve beroepsbeoefenaars met een geattesteerde praktijk per specialisme/beroep - Evolutie 2008-2016

Contacten

Directie Research, Development & Quality (RDQ)

Tel: +32(0)2 739 78 65

E-mail: rdq@riziv-inami.fgov.be

​Galileelaan 5/01
1210 Brussel