print

Werkverwijdering

Bent u zwanger? Bent u net bevallen? Of geeft u uw kind borstvoeding?
Uw werkgever mag u niet laten werken op bepaalde arbeidsposten waar u wordt blootgesteld aan risico's die uw gezondheid of die van uw kind in gevaar brengen (kankerverwekkende chemische stoffen, extreme koude/warmte, dragen van zware lasten enz.).

Bij loonverlies door uw werkverwijdering kunt u van uw ziekenfonds een uitkering krijgen.

Op deze pagina:


Wat moet uw werkgever hiervoor ondernemen?

Als u bent blootgesteld aan één of meerdere risico's, dan moet uw werkgever:

 • voor u een afspraak maken met de arbeidsarts voor een medisch onderzoek en
 • u het ingevulde formulier 'Verzoek om gezondheidstoezicht' bezorgen.

Na het medisch onderzoek overhandigt de preventieadviseur-arbeidsarts u het formulier voor de gezondheidsbeoordeling. Hierin staan zijn vaststellingen en advies over de te nemen maatregelen. Op basis van dit advies zal uw werkgever beslissen welke maatregelen hij voor u zal nemen.

Welke maatregelen van werkverwijdering kan uw werkgever nemen?

Afhankelijk van de situatie kan uw werkgever kiezen voor:

 • een gedeeltelijke verwijdering: tijdelijke wijziging van uw werkomstandigheden of uw werktijd
 • een gedeeltelijke verwijdering: als een aanpassing van uw werkomstandigheden of -tijd voor uw werkgever onmogelijk of onuitvoerbaar blijkt te zijn (om gerechtvaardigde redenen), dan zal hij u zo mogelijk ander werk geven dat verenigbaar is met uw toestand
 • een volledige verwijdering: als het niet mogelijk is om u een andere werkpost te geven, dan zult u tijdelijk moeten stoppen met werken.

U hebt ook de mogelijkheid om de zelfstandige activiteit voort te zetten die u ook uitvoerde vóór u (volledig of gedeeltelijk) van uw loontrekkende tewerkstelling werd verwijderd.

De gedeeltelijke werkverwijdering

Tijdens uw zwangerschap of na uw moederschapsrust kunt u, door uw blootstelling aan een risico voor uw gezondheid of die van uw kind in het kader van uw werk, gedeeltelijk worden verwijderd van het werk.

U moet dan:

 • aangepast werk uitvoeren (aanpassing van de werkomstandigheden/-tijd of verandering van werkpost)
 • uw loontrekkende tewerkstelling stopzetten.

Wat zijn de voorwaarden en de procedure om een uitkering voor een gedeeltelijke werkverwijdering te ontvangen?

U moet:

 • loonverlies lijden door uw gedeeltelijke werkverwijdering
 • voldoen aan dezelfde voorwaarden als die voor uitkeringen in het kader van de moederschapsrust
 • uw ziekenfonds 3 documenten bezorgen:
  • het getuigschrift betreffende de werkverwijdering van zwangere of bevallen werkneemsters of werkneemsters die borstvoeding geven, vooraf ingevuld door uw werkgever (dit getuigschrift is beschikbaar bij uw ziekenfonds)
  • een kopie van het formulier voor de gezondheidsbeoordeling, ingevuld door de preventieadviseur-arbeidsarts
  • in het geval van een gedeeltelijke werkverwijdering tijdens de zwangerschap: een getuigschrift van uw behandelende arts dat de geplande bevallingsdatum aangeeft en dat vermeldt of er een meergeboorte is gepland.

Wat is het bedrag van uw uitkering voor een gedeeltelijke werkverwijdering?

Er zijn 2 situaties mogelijk.

 1. U voert aangepast werk met loonverlies uit.

U ontvangt een uitkering die 60 % bedraagt van het verschil (begrensd tot de loongrens) tussen uw brutoloon van de uitoefening van uw werk vóór de maatregel van werkverwijdering en het brutoloon van dit aangepaste werk.

De invloed op het bedrag van uw uitkering stijgt naarmate het loon voor uw aangepast werk hoger is.

Voorbeeld:

  • Maandloon van 2.000 EUR voor de aanvang van een gedeeltelijke werkverwijdering
   • Dagloon: 2.000 EUR / 26 dagen = 76,9231 EUR
  • Maandloon van 1.150 EUR voor de uitvoering van uw aangepast werk
   • Dagloon (in het kader van het aangepaste werk): 1150 EUR / 26 dagen = 44,2308 EUR 
  • Uitkering: 60 % (76,9231 EUR - 44,2308 EUR) = 19,62 EUR waarop uw ziekenfonds een bedrijfsvoorheffing (11,11 %) inhoudt.
  • 19,62 EUR x 88,89 % = 17,44 EUR = dagbedrag van uw uitkering voor gedeeltelijke werkverwijdering voor deze maand.
 1. U hebt 2 loontrekkende banen en moet enkel stoppen met werken in een van deze 2 banen.

U ontvangt een uitkering die 60 % bedraagt van uw brutoloon (begrensd tot de loongrens) dat u kreeg voor het werk dat u moest stopzetten.

Voorbeeld:

U werkt deeltijds voor 2 verschillende werkgevers (A en B) en krijgt bij elk van hen een forfaitair brutomaandloon van 845 EUR. U wordt van het werk verwijderd bij werkgever A, maar kunt blijven werken bij werkgever B.

  • Uitkering berekend op basis van uw brutodagloon voor de activiteit die u uitoefende bij werkgever A vóór uw verwijdering: 60 % van 845 EUR / 26 dagen = 19,5 EUR.
  • U kunt aanspraak maken op een daguitkering voor gedeeltelijke werkverwijdering van 19,5 EUR, waarop uw ziekenfonds een bedrijfsvoorheffing zal inhouden (11,11 %).
  • 19,5 EUR x 88,89 % = 17,3335 EUR, dus 17,33 EUR = dagbedrag van uw uitkering voor gedeeltelijke werkverwijdering voor deze maand.

De volledige werkverwijdering

Tijdens uw zwangerschap of na uw moederschapsrust kunt u, door uw blootstelling aan een risico voor uw gezondheid of die van uw kind in het kader van uw werk, volledig worden verwijderd van het werk.

Wat zijn de voorwaarden en de procedure om een uitkering voor een volledige werkverwijdering te ontvangen?

U moet:

 • loonverlies lijden door uw volledige werkverwijdering
 • voldoen aan dezelfde voorwaarden als die voor uitkeringen in het kader van de moederschapsrust
 • uw ziekenfonds 3 documenten bezorgen:
  • het getuigschrift betreffende de werkverwijdering van zwangere of bevallen werkneemsters of werkneemsters die borstvoeding geven, vooraf ingevuld door uw werkgever (beschikbaar bij uw ziekenfonds)
  • een kopie van het formulier voor de gezondheidsbeoordeling, ingevuld door de preventieadviseur-arbeidsarts
  • in het geval van een volledige werkverwijdering tijdens de zwangerschap: een getuigschrift van uw behandelende arts dat de geplande bevallingsdatum aangeeft en vermeldt of er een meergeboorte is gepland.

Wat is het bedrag van uw uitkering voor een volledige werkverwijdering?

Er zijn 2 situaties mogelijk.

 1. U wordt tijdens uw zwangerschap volledig van het werk verwijderd.
  •  U ontvangt een uitkering die 78,237 % van uw brutodagloon bedraagt (begrensd tot de loongrens), vanaf de 1e dag van de werkverwijdering tot de week vóór uw geplande bevallingsdatum.
  • Van het bedrag van de uitkering houdt uw ziekenfonds een bedrijfsvoorheffing af (11,11 %).

   Als u meer dan één kind verwacht, dan krijgt u die uitkering tot de week vóór de geplande bevallingsdatum. Vanaf de week vóór de geplande bevallingsdatum gaat de periode van moederschapsrust in.

 2. U wordt na uw moederschapsrust volledig van het werk verwijderd.
  • U ontvangt een uitkering die 60 % bedraagt van uw brutodagloon (begrensd tot de loongrens).
  • Van het bedrag van de uitkering houdt uw ziekenfonds een bedrijfsvoorheffing af (11,11 %).

   Als u borstvoeding geeft en volledig van het werk wordt verwijderd, dan krijgt u deze uitkering van 60 % van uw brutodagloon (begrensd tot de loongrens) tot maximaal 5 maanden na uw bevalling.

Mogelijkheid tot voortzetting van de zelfstandige activiteit die u uitoefende voor u (volledig of gedeeltelijk) van uw loontrekkende tewerkstelling werd verwijderd

Tijdens de periode dat u volledig of gedeeltelijk van uw loontrekkend werk bent verwijderd kunt u, met de voorafgaande toestemming van de adviserend arts van uw ziekenfonds, de zelfstandige activiteit blijven voortzetten die u ook uitoefende vóór u van uw loontrekkende functie werd verwijderd.

Wat zijn de voorwaarden om van die mogelijkheid gebruik te maken?

U moet:

 • vóór de voortzetting van deze zelfstandige activiteit tijdens de periode van verwijdering van uw loontrekkend werk de schriftelijke toestemming van de adviserend arts van uw ziekenfonds vragen. Die toestemming verduidelijkt de aard, het volume en de voorwaarden voor de uitoefening van de zelfstandige activiteit
 • uw ziekenfonds een medisch getuigschrift bezorgen dat aangeeft dat deze activiteit geen risico vormt voor uw gezondheid of die van uw kind
 • rekening houden met het volgende: u mag deze zelfstandige activiteit niet uitoefenen tijdens de dagen of uren waarop u normaal zou hebben gewerkt in het kader van uw loontrekkende baan als er geen maatregel van werkverwijdering was genomen.

Voorbeelden:

 • Als u, vóór u van uw loontrekkend werk werd verwijderd, dit werk elke dag tot 17 uur uitvoerde, dan mag u uw zelfstandige activiteit pas na 17 uur uitvoeren.
 • Als u, vóór u van uw loontrekkend werk werd verwijderd, dit werk elke maandag- en woensdagochtend uitvoerde, dan mag u uw zelfstandige activiteit niet op maandag- en woensdagochtend uitvoeren.

Wat is het bedrag van uw uitkering?

Het dagbedrag van de uitkering waarop u recht hebt in het kader van uw gedeeltelijke of volledige werkverwijdering wordt verminderd met 10 % om rekening te houden met het inkomen uit de uitoefening van de zelfstandige activiteit die u blijft voortzetten tijdens de periode van (volledige of gedeeltelijke) werkverwijdering.

Vervroegde hervatting van het werk of de werkloosheid

Als u uw normale werk of de werkloosheid hervat vóór (of op) de einddatum van de periode van werkverwijdering, verwittig rechtstreeks uw ziekenfonds schriftelijk (bvb. via e-mail, brief of applicatie van uw ziekenfonds) binnen een termijn van 8 kalenderdagen die volgen op het einde van deze periode.

Contacten

Reglementering en geschillen - uitkeringen

Tel: +32(0)2 739 76 19

E-mail: reglemsidu@riziv-inami.fgov.be