Adoptieverlof voor werknemers

Als u als werknemer een minderjarig kind, hebt u recht op adoptieverlof betaald door uw ziekenfonds. U moet echter aan bepaalde voorwaarden voldoen.


Hebt u recht op adoptieverlof?

U kunt adoptieverlof opnemen als u een minderjarig kind adopteert en als u een voltijdse of deeltijdse arbeidsovereenkomst heeft.

 • Als u geen arbeidsovereenkomst heeft, kunt u geen adoptieverlof opnemen (volledig gecontroleerde werkloze, begunstigde van een verbrekingsvergoeding enz.);
 • Als u een zelfstandige bent, kunt u adoptieverlof voor zelfstandigen opnemen;
 • Als u een statutair ambtenaar bent, kunt u adoptieverlof opnemen als statutair personeelslid. Uw adoptieverlof zal niet worden betaald door uw ziekenfonds maar door uw werkgever. Neem hiervoor contact op met uw personeelsdienst.

Wanneer kunt u uw adoptieverlof opnemen?

Uw adoptieverlof gaat in:

 • ten vroegste de dag na de inschrijving van het minderjarig kind in het bevolkings- of vreemdelingenregister;
 • uiterlijk 2 maanden na deze inschrijving.

Bij een internationale adoptie:

Om u toe te laten het kind op te halen in de Staat van herkomst met het oog op zijn daadwerkelijke onthaal in uw gezin, kan uw adoptieverlof al aanvatten vóór de inschrijving van het kind in het betrokken register. In dit geval kan dat namelijk vanaf de dag na de goedkeuring van de beslissing door de bevoegde centrale autoriteit van de gemeenschap om het kind aan u toe te vertrouwen.

Uw adoptieverlof eindigt, ten laatste, op het einde van uw arbeidsovereenkomst.

Hoelang duurt uw adoptieverlof?

De adoptie van een minderjarig kind geeft u recht op een adoptieverlof met een basisperiode van maximum 6 weken.

In sommige gevallen kunt u deze basisperiode verlengen :

 • Als u alleen adopteert kunt u de maximale duur van de basisperiode van uw adoptieverlof verlengen met 1 week.
 • Als u met 2 het kind adopteert (2 adoptieouders), kan de basisperiode slechts met 1 bijkomende week worden verlengd voor 1 van u beiden.
 • De duur van uw adoptieverlof  kan verdubbelen als u een minderjarig kind adopteert dat getroffen is:
  • door een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van ten minste 66 %, of
  • door een aandoening die tot gevolg heeft dat ten minste 4 punten toegekend worden in pijler 1 van de medisch-sociale schaal, of
  • door een aandoening die tot gevolg heeft dat tenminste 9 punten toegekend worden in de drie pijlers samen van de medisch-sociale schaal.
 • Als u gelijktijdig meerdere minderjarige kinderen adopteert, kan u uw adoptieverlof verlengen met 2 weken.

U bent niet verplicht om het maximumaantal weken op te nemen, maar uw adoptieverlof moet wel minstens 1 volledige week of een veelvoud van 1 week tellen.

Voorbeeld: u kunt 2, 3 of 4 volledige weken opnemen, maar u kunt niet 1,5 week of 2,5 weken opnemen.

U moet uw adoptieverlof zonder onderbreking opnemen.

Kunt u uitkeringen voor uw adoptieverlof krijgen?

Om van uw ziekenfonds uitkeringen voor uw adoptieverlof te kunnen krijgen, moet u voldoen aan dezelfde voorwaarden met betrekking tot wachttijd en behoud van recht als voor de moederschapsuitkering.

Hoeveel bedraagt uw uitkering?

Uw werkgever betaalt de 3 eerste dagen van uw adoptieverlof.

Voor de rest van de periode betaalt uw ziekenfonds een uitkering voor alle dagen van de week, met uitzondering van de zondag.
Die uitkering bedraagt 82 % van het begrensde gederfde loon.
Van dit bedrag houdt uw ziekenfonds een bedrijfsvoorheffing in (11,11 %).

Hoe vraagt u uw uitkeringen voor uw adoptieverlof aan? Wanneer ontvangt u ze?

 1. Vraag de vergoeding voor adoptieverlof aan bij uw ziekenfonds. Voeg het volgende toe:

  • bij een adoptie in België: een kopie van het verzoekschrift tot adoptie, ingediend bij de bevoegde rechtbank, of bij gebrek hieraan, een kopie van het attest van de bevoegde centrale autoriteit van de gemeenschap waaruit blijkt dat het kind zich in een lopende adoptieprocedure bevindt en met dit doel aan u als adoptant is toevertrouwd.

  • Bij een adoptie in het buitenland:

   • ofwel een kopie van het bewijs van registratie van een buitenlandse beslissing over een adoptie, afgeleverd door de Dienst internationale adoptie van de FOD Justitie

   • ofwel een kopie van het document dat de goedkeuring van de beslissing door de bevoegde centrale autoriteit van de gemeenschap om het kind aan u als adoptant toe te vertrouwen, bewijst als u het adoptieverlof opneemt vóór de inschrijving van het kind in uw hoofdverblijfplaats (om u toe te laten het kind op te halen in de Staat van herkomst met het oog op zijn daadwerkelijke onthaal in uw gezin).

  • Bij een adoptie van een kind met een handicap: een attest dat vermeldt dat het kind

   • een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van ten minste 66% heeft

   • of een aandoening heeft die tot gevolg heeft dat ten minste 4 punten toegekend worden in pijler 1 van de medisch-sociale schaal

   • of een aandoening heeft die tot gevolg heeft dat ten minste 9 punten toegekend worden in de drie pijlers samen van de medisch-sociale schaal.

 2. Uw ziekenfonds bezorgt u dan een inlichtingenblad.
  Vul het luik ‘gerechtigde’ in. Laat uw werkgever indien nodig het voor hem bestemde luik invullen.

 3. Uw ziekenfonds begint u te vergoeden binnen 30 dagen na ontvangst van uw aanvraag en betaalt deze uitkeringen vervolgens elke maand.

Hervatting van het werk

Wanneer u het werk hervat na uw adoptieverlof, verwittig dan uw ziekenfonds binnen de 8 kalenderdagen na het einde van uw adoptieverlof:

 1. Laat het formulier Bewijs van arbeidshervatting invullen door uw werkgever.
 2. Bezorg dit ingevulde formulier aan uw ziekenfonds
  Uw werkgever kan het, indien hij dat verkiest, ook via elektronische weg naar uw ziekenfonds sturen.

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 18 maart 2019