print

Bijdragebons voor de ziekteverzekering

De RSZ/RSZPPO zorgt er voor dat de bijdragebons voor de ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen) bij de ziekenfondsen terechtkomen. In een uitzonderlijk geval moet de werkgever dit nog doen, nl. aan de  personen uit de overheidssector die worden ontslagen en die door een bijzondere regeling rechten verkrijgen op uitkeringen voor werkloosheid en ziekteverzekering

Op deze pagina:


Wie reikt de bijdragebons uit ?

De bijdragebons worden op basis van de trimestriële DmfA –aangiftes door de RSZ/RSZPPO (Rijksdienst voor sociale zekerheid/Rijksdienst voor sociale zekerheid van de plaatselijke en provinciale overheidsdiensten) via elektronische weg overgemaakt aan de verzekeringsinstelling (ziekenfonds) van de sociaal verzekerde.

Let wel:
Soms is het voor de RSZ/RSZPPO niet mogelijk om de bon elektronisch te sturen, doordat het rijksregister- of bisnummer niet beschikbaar is op de aangiften of in het personenbestand van de ziekenfondsen.
In dat geval gebeurt het volgende:

  1. De RSZ/RSZPPO maakt een papieren bon op en stuurt die naar de werkgever waarbij de werknemer in dienst was tijdens de afhoudingsperiode die op de bon voorkomt. Bij faling stuurt de RSZ/RSZPPO de bon naar de curator.
  2. Bijdragebons zijn recto/verso opgesteld met op de ene kant een Nederlandstalige tekst en op de andere kant een Franstalige tekst. Overeenkomstig de bestaande taalwetgeving beslist de werkgever in welke taal de bon opgesteld moet zijn en doorkruist hij de niet-passende tekst.
  3. De werkgever stuurt de papieren bon binnen de 2 weken naar de werknemer.
  4. Slaagt de werkgever er niet in om de bon naar de werknemer te sturen, omdat het adres onjuist blijkt of omdat de betrokkene naar het buitenland is vertrokken? Dan stuurt hij de bon terug naar de Directie controle der bijdragen van de RSZ/RSZPPO. Hij vermeldt de reden waarom hij de bon niet naar de werknemer kon sturen.

Bij verlies van de papieren bon zal de administratieve cel van onze Dienst voor administratieve controle – directie administratieve toegankelijkheidsgegevens - op vraag van het ziekenfonds de bijdragebon aan het ziekenfonds sturen via een elektronische gegevensstroom.

Bijzonder geval van uitreiking van de bijdragebon door de werkgever

Werkgevers aangesloten bij de RSZ moeten geen bijdragebons meer uitreiken, behalve  aan de  personen uit de overheidssector die worden ontslagen en die door een bijzondere regeling rechten verkrijgen op uitkeringen voor werkloosheid en ziekteverzekering.

Dergelijke personen moeten een verklaring krijgen om aanspraak te kunnen maken op uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid en moederschap.

Contacten

Directie Toegankelijkheidsgegevens - Bijdragebons

E-mail: dac-acces@riziv-inami.fgov.be