print

InfoSS: het beheer van het sociaal statuut informatiseren

InfoSS (INFOrmatisering Sociaal Statuut) is een project met als doel het beheer van het sociaal statuut te digitaliseren en deels te automatiseren. Zo zorgen we ervoor dat we rond dit sociaal statuut zo weinig mogelijk papier laten circuleren en dat we zowel voor zorgverleners als voor verzekeringsondernemingen de administratieve werklast inperken.

Op deze pagina:

 

Wat is het sociaal statuut?

Voor bepaalde geconventioneerde zorgverleners (apothekers, artsen, kinesitherapeuten, logopedisten, tandartsen en verpleegkundigen) voorzien wij een sociaal voordeel met het oog op de toekenning van een rente, pensioen of kapitaal in geval van invaliditeit, pensioen en/of overlijden. Dit kadert in de reglementering vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ) .
Zorgverleners die actief blijven na hun wettelijk rustpensioen krijgen een ander conventievoordeel .
De beide voordelen krijgen samen de naam ‘sociaal statuut’.

Enkel VAPZ-contracten gesloten met verzekeringsmaatschappijen en pensioeninstellingen zoals bedoeld in art. 54 van onze GVU-wet (verder “verzekeringsondernemingen” genoemd) komen in aanmerking voor het sociaal voordeel.

Wat is de doelstelling van het project InfoSS?

Om het sociaal statuut aan te vragen, moet de zorgverlener ons momenteel per premiejaar een papieren aanvraagformulier overmaken. In geval van een aanvraag voor een sociaal voordeel ondertekent ook de verzekeringsonderneming met wie de zorgverlener een contract heeft afgesloten het formulier.

Dit doelstelling van het InfoSS-project is:

  • de papieren informatiestromen in grote mate af te schaffen;
  • het beheer van het sociaal statuut zo veel mogelijk te automatiseren, zodat de zorgverleners zo weinig mogelijk individuele acties moeten ondernemen. Dit doen we o.a. door onze gegevens te koppelen met andere gegevensbronnen, zoals de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ).

Wat verandert er voor de verzekeringsondernemingen?

Wat verandert voor uw verzekeringsonderneming?

  • De verzekeringsonderneming moet geen papieren aanvraagformulieren meer mee ondertekenen, maar moet ons de contractgegevens via een beveiligde server (XFERCOM.riziv-inami.fgov.be) bezorgen (“digitaal contract”).

Dit gebeurt eenmalig, dus niet meer per premiejaar: enkel in geval van wijziging of stopzetting van het contract brengt de verzekeringsonderneming ons op de hoogte.

Belangrijk: Zonder het digitale contract heeft de zorgverlener geen recht op het sociaal voordeel.

  • De verzekeringsonderneming kan via een beveiligde server (XFERCOM.riziv-inami.fgov.be) de stand van zaken m.b.t. het sociaal voordeel mee opvolgen

Wat verandert er voor uw klanten zorgverleners?

Wat verandert voor de zorgverlener?

  • De zorgverlener moet geen papieren aanvraagformulier meer aan ons overmaken.
  • Hij kan online zijn digitale contracten raadplegen.
  • Hij kan online per premiejaar zijn evaluatieresultaat raadplegen en hoeft in de meeste gevallen geen enkele actie te ondernemen. Als uit het evaluatieresultaat blijkt dat hij recht heeft op de premie, volgt de betaling namelijk automatisch.

Communicatie naar de zorgverleners:

  • Wij informeren de zorgverleners hoofzakelijk via e-mail over alle belangrijke gebeurtenissen in het kader van zijn sociaal statuut (wijziging van contractgegevens, terbeschikkingstelling van het evaluatieresultaat, beslissing m.b.t. de toekenning van het sociaal statuut,…).

Contacten

Project InfoSS

​Voor technische ondersteuning:
helpdesk@riziv-inami.fgov.be

Voor inhoudelijke vragen:
Voor artsen of tandartsen:
artsen-tandartsen@riziv-inami.fgov.be

Voor kinesitherapeuten:
kinenl@riziv-inami.fgov.be

Voor verpleegkundigen:
nursenl@riziv-inami.fgov.be

Voor apothekers of apothekers-biologen:
dossierpharma@riziv-inami.fgov.be

Voor logopedisten:
logonl@riziv-inami.fgov.be