print

De begroting van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

De begroting van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (begroting GVU) bevat duizelingwekkend hoge bedragen. Ze komt jaarlijks tot stand via een vaste procedure.

Op deze pagina:

Wat is de vaststelling van een begroting?


De vaststelling van een begroting houdt in dat men de verwachte kosten/uitgaven tegenover de verwachte inkomsten/opbrengsten plaatst en de nodige ramingen maakt. Een begroting is dus een vertaling van het beleidsplan in cijfers en wordt bepaald door de toestemming om uitgaven te doen of belastingen te innen. 


Wat is de procedure voor de begroting GVU?

 
De begroting GVU is een jaarlijkse begroting (per kalenderjaar). De algemene, wettelijke procedure bevat 2 sleutelmomenten:
 • De voorafbeelding, gebaseerd op de constante wetgeving: 15 juni van het voorafgaande kalenderjaar.
 • Het ontwerp (de voorafbeelding + rekening houdend met de regeringsbeslissingen): 15 oktober van het voorafgaande kalenderjaar 

Voor de sector geneeskundige verzorging is er nog een meer specifieke procedure, die moet leiden tot de vaststelling van de ‘globale begrotingsdoelstelling’.  

Gezondheidszorgbegroting 2024 – Voorstel van het Verzekeringscomité aan de Algemene raad

Op maandag 2 oktober 2023 heeft het Verzekeringscomité van het RIZIV een globaal voorstel voor de begroting van de geneeskundige verzorging 2024 goedgekeurd:

 • Verzekeringsinstellingen: 20 stemmen voor (unaniem)
 • Zorgverstrekkers: 14 stemmen voor, 5 stemmen tegen en 1 onthouding

Gelet op dit globale voorstel van het Verzekeringscomité, het rapport van de Commissie voor Begrotingscontrole van het RIZIV en op het advies van deze commissie over het globale voorstel van het Verzekeringscomité, zal de Algemene Raad van het RIZIV (bestaande uit vertegenwoordigers van de werkgevers, de werknemers, de zelfstandigen, de regering en de verzekeringsinstellingen) op 16 oktober 2023 een beslissing nemen over de begroting van de verzekering voor geneeskundige verzorging 2024.

Wie is bevoegd voor de begroting GVU?

 
De vaststelling van de begroting GVU is in grote mate een bevoegdheid van onze beheerscomités en de raden.
 • Voor de sector geneeskundige verzorging is vooral de Algemene raad belangrijk.
 • Voor de sector uitkeringen spelen de Beheerscomités (werknemers, zelfstandigen en mijnwerkers) een cruciale rol.
 • Het Algemeen beheerscomité heeft een sectoroverkoepelende functie 
 
Naast de comités en de raden zijn natuurlijk ook de regeringscommissaris (die advies geeft over de begroting) en de voogdijminister (die de begroting moet goedkeuren) erg belangrijk. 
 
Ook de Rijksdienst voor sociale zekerheid (RSZ) en de Rijksdienst voor de sociale verzekering der zelfstandigen (RSVZ) spelen een cruciale rol in de begroting. Zij staan immers in voor het ‘globaal beheer’ van de sociale zekerheid. Dat houdt in dat zij alle bijdragen (van werkgevers, werknemers en zelfstandigen) voor de financiering van het systeem innen, beheren en verdelen over de verschillende instellingen, in functie van de behoeften van de verschillende verzekeringstakken.
 

Wat zijn de inkomsten en de uitgaven in de begroting GVU?

 • De belangrijkste inkomsten van de sector geneeskundige verzorging komen uit:
  • het globaal beheer
  • de bijdragen gepensioneerden
  • een reeks bijzondere inkomsten (bv. percentage op brandrisico’s en aanverwante risico’s, percentage op hospitalisatieverzekeringen, enz.)
  • de persoonlijke bijdragen van de verzekerden (uitzonderlijke situaties)
    
 • De belangrijkste uitgavenposten van de sector geneeskundige verzorging zijn:
  • de prestaties van de verzekering voor geneeskundige verzorging (terugbetalingen geneeskundige verstrekkingen)
  • de administratiekosten van de verzekeringsinstellingen
  • onze administratiekosten 
 • De belangrijkste inkomsten van de sector uitkeringen komen uit:
  • het globaal beheer
  • een aantal overdrachten van de Rijksdienst voor pensioenen (voor de regeling van de mijnwerkers)
  • een stuk van de bijzondere inkomsten (automobielverzekering)  
 • De belangrijkste uitgavenposten van de sector uitkeringen zijn:
  • de prestaties van de uitkerings- en moederschapsverzekering
  • de administratiekosten van de verzekeringsinstellingen
  • onze administratiekosten
 

Wat is de globale begrotingsdoelstelling voor geneeskundige verzorging?

 
In de sector geneeskundige verzorging is er een ‘globale begrotingsdoelstelling’ (GB). Het is het budget dat gebruikt wordt voor alle terugbetalingen van geneeskundige verstrekkingen door de ziekenfondsen, aangevuld met betalingen die wij rechtstreeks storten aan de zorgverleners (zowel individuele zorgverleners als verzorgingsinstellingen).
 
De berekening van de GB is wettelijk vastgelegd. In essentie komt het hierop neer dat de GB voor het volgende jaar gelijk is aan die van het huidige jaar, maar wel verhoogd met de reële groeinorm (2.5% vanaf budget van 2022) en met de meerkost van de indexering van de verstrekkingen op basis van reglementaire bepalingen. Na de vaststelling van de GB volgt de verdeling ervan in deelbudgetten voor de diverse sectoren binnen de gezondheidszorg en voor de verschillende categorieën van zorgverleners.
 

Wat zijn de financieringsmechanismen met betrekking tot de begroting GVU?

 
Er zijn 3 belangrijke financieringsmechanismen:
 • het ‘globaal beheer’: verdeling van het geld van de sociale zekerheid over de instellingen.
 • de ‘begrotingstwaalfde’: verdeling van het geld over de ziekenfondsen, zodat zij hun terugbetalingen en uitbetalingen kunnen doen. De begrotingstwaalfde wordt maandelijks gestort, en berekend op basis van de uitgaven en inkomsten van het ziekenfonds in het voorbije jaar (gedeeld door 12).
 • de ‘lopende rekening’: confrontatie van de geraamde begroting en de werkelijke uitgaven
 

Contacten

Begroting GVU - sector geneeskundige verzorging

E-mail: actua@riziv-inami.fgov.be

​Dienst voor geneeskundige verzorging, Directie actuariaat en budget

Begroting GVU - sector uitkeringen

E-mail: finstat@riziv-inami.fgov.be

​Dienst voor uitkeringen, Directie financiën en statistieken