print

Opstart van het meerjarig begrotingstraject in 2021

Ons meerjarig begrotingstraject startte in maart 2021.

We ontwikkelen een methode voor de integratie van de gezondheidszorgdoelstellingen in de keuzes van de ziekteverzekering. Meer bepaald is het de bedoeling dat de begrotingsprocedure vanaf 2022 voorziet in de toekenning van middelen aan gezondheidszorgdoelstellingen.

Een beschrijving van alle ondernomen acties in chronologische volgorde en alle beschikbare documenten zijn hier terug te vinden.

Op deze pagina:

 

Een traject in 3 stappen

 1. Het vaststellen van de prioritaire gezondheidszorgdoelstellingen voor de periode 2022-2024 olv Dr. Ann Ceuppens (MLOZ)
 2. De opstart van twee bijkomende taskforces (april-mei):
  • de taskforce appropriate care olv Dr. Manfredi Ventura (voorzitter van de vereniging van Franstalige hoofdartsen)
  • taskforce dynamisch meerjarig budgettair kader olv Prof. Em. Erik Schokkaert
 3. Het opstellen van een intermediair rapport (juni/juli) en een eindrapport eind december 2021.

De kick-off van dit project tijdens het uitgebreide Verzekeringscomité van 1 maart 2021

Het uitgebreide verzekeringscomité van 1 maart 2021 ontving een groot aantal geïnteresseerden voor het startschot van dit project.

Hierbij de verschillende documenten en presentaties van die avond:

Verloop van het project

Alle Taskforces, het wetenschappelijk comité en de stuurgroep hebben hun werkzaamheden beëindigd.

In het begin van het traject werden alle actoren binnen de Belgische gezondheidszorg uitgenodigd voorstellen in te dienen inzake gezondheidszorgdoelstellingen en Appropriate care.

Om het indienen van de voorstellen in goede banen te leiden, ontwikkelden we:

In totaal werden ongeveer 100 voorstellen betreffende gezondheidszorgdoelstellingen en 180 voorstellen Appropriate care ingediend door de akkoorden- en overeenkomstencommissies, alsook door andere stakeholders en onafhankelijke experten.

Alle voorstellen werden onderworpen aan een kwalitatieve analyse door RIZIV. Hierbij werden identieke of elkaar overlappende initiatieven geïdentificeerd om ze nadien als clusters te kunnen behandelen.

Na clustering gingen de Taskforces, het Wetenschappelijk comité en de Stuurgroep er mee aan de slag. Daarbij werden groepen van prioritaire gezondheidszorgdoelstellingen afgelijnd en gekoppeld aan initiatieven “Appriopriate Care”, ook werden voorstellen tot herziening van het jaarlijkse budgettair proces inzake de sector van de Geneeskundige verzorging geformuleerd.

Voorlopige conclusie van de werkzaamheden

Het resultaat van de werkzaamheden werd gebundeld in het tussentijds rapport “Meerjarig begrotingstraject voor de verzekering voor geneeskundige verzorging 2022-2024” dat werd voorgelegd aan de Algemene raad en het Verzekeringscomité tijdens de gezamenlijke vergaderingen op 14 en 26 juli 2021.

Tijdens deze gezamenlijke vergaderingen werd volgende afgesproken:

 1. Het tussentijds rapport wordt aan de akkoorden- en overeenkomstencommissies overgemaakt die ze als inspiratiebron dienen te gebruiken om een begrotingsvoorstel te kunnen formuleren dat ten laatste op 4 oktober zal worden gestemd op het Verzekeringscomité;
 2. Binnen het Verzekeringscomité en de Algemene Raad wordt een werkgroep opgericht die het tussentijds rapport verder zal uitwerken tot een definitief rapport met als deadline 20 december 2021. Deze werkgroep wordt aangevuld met een vertegenwoordiging van de Algemene Raad.

Het rapport bevat een aantal voorstellen vooral naar methode, proces en modernisering van het overleg toe die de basis leggen voor een meerjarenkader die het dankzij duidelijke doelstellingen en efficiëntiewinsten mogelijk maken een strategie op middellange termijn voor onze ziekteverzekering uit te werken.

U vindt de details terug in het volledige rapport “Meerjarig begrotingstraject voor de verzekering voor geneeskundige verzorging 2022-2024".

Conclusies

Na oplevering van het intermediair rapport van juli 2021 werden de werkzaamheden verder gezet. Er zijn twee rapporten beschikbaar:

 • Een rapport van de werkgroep Quintuple Aim: een werkgroep bestaande uit leden van het Verzekeringscomité en de Algemene Raad van het RIZIV. Deze werkgroep heeft het intermediair rapport omgezet in een definitief rapport.
 • Een rapport van het Wetenschappelijk comité dat opgericht is tijdens de werkzaamheden van het Begrotingstraject dat op vraag van de minister van Volksgezondheid en sociale zaken vanuit expertenstandpunt een rapport met toekomstige oriëntaties voor het begrotingstraject opgesteld heeft.

Beide rapporten werden voorgesteld aan het Verzekeringscomité en de Algemene raad van het RIZIV op 7 februari 2022.

 

Contacten

Secretariaat van het Verzekeringscomité

E-mail: CGVCSS@riziv-inami.fgov.be