print

Meerjarig begrotingstraject: realisatie van gezondheidszorgdoelstellingen in 2022

We ontwikkelen een methode voor de integratie van de gezondheidszorgdoelstellingen in de keuzes van de ziekteverzekering. Sinds 2022 voorziet de begrotingsprocedure in de toekenning van middelen aan gezondheidszorgdoelstellingen. Om deze te realiseren hebben we 15 projecten opgestart.

Op deze pagina:

 

De begroting 2022 van de verzekering voor geneeskundige verzorging

De begroting 2022 is vernieuwend, ze is gebaseerd op de nieuwe methodologie die uitgaat van gezondheidszorgdoelstellingen. Centraal staat de toegankelijkheid van de zorg voor de patiënt. De grondslagen voor een nieuwe manier van kijken naar het gezondheidszorgbeleid en de financiering ervan zijn gelegd.

De presentatie van de nota’s “rapport van de werkgroep Quintuple Aim” en “rapport van het Wetenschappelijk comité” betekende de start van de implementatie van de transversale budgetlijn 2022. Hierin zijn 15 projecten opgenomen.

7 transversale projecten

Voor de uitwerking van 7 projecten op specifieke domeinen hebben we:

 • Een transversale stuurgroep opgericht
 • 7 transversale werkgroepen opgericht

Deze projecten zijn:

 1. Een voortraject voor de patiënt die een risico heeft op diabetes en de opvolging van patiënten met diabetes
 2. Zorgtraject obesitas bij kinderen
 3. Multidisciplinair perinataal (prenataal en postnataal) zorgtraject voor kwetsbare vrouwen
 4. Zorgpad rond de patiënt pre- en post abdominale orgaantransplantatie
 5. Investeren in psychiatrische zorg, met hierbij bijzondere aandacht voor somatische zorg en jongeren met psychiatrische problemen
 6. Reductie van de heropnames (nieuwe hospitalisatieperiodes) door de uitrol van een betere pulmonaire revalidatie en het verhogen van de levenskwaliteit van de betrokken patiënten door hun functionele mogelijkheden te verbeteren
 7. Diverse projecten in het kader van secundaire en tertiaire preventie eerstelijn, waaronder post-COVID

Hoe gaan we te werk?

In elke transversale werkgroep werd eerst een langetermijnvisie uitgewerkt, met een analyse van de bestaande initiatieven en de hiaten in het zorglandschap van de betrokken problematiek. Nadien werden gedragen keuzes gemaakt die tot meerdere conceptnota’s hebben geleid.

De transversale stuurgroep zorgt voor de coherentie tussen deze werkgroepen. Op basis van de ervaringen van de verschillende werkgroepen maakt het een methodologie om in de toekomst met transversale projecten aan de slag te gaan.

Eerste concrete resultaten

Het post-COVID-project heeft geleid tot de uitwerking van een traject met bijhorende maatregelen voor post-COVID-patiënten, dat sinds 1 juli 2022 van kracht is.

Het zorgtraject obesitas bij kinderen start vanaf 1 december 2023.

Overige projecten binnen de transversale budgetlijn 2022

De overige projecten werken we uit in overleg met de commissies van de betrokken zorgsectoren. De meerderheid van deze projecten is gericht op het verhogen van de toegankelijkheid tot de gezondheidszorg voor de patiënten.

Het gaat om:

 1. Advanced care planning: planning van palliatieve zorg
 2. Kinesitherapeutische zorg aangepast aan noden van de patiënten met hersenverlamming: dit project is gerealiseerd en in werking getreden op 1 juli 2022
 3. Optimalisatie geneesmiddelengebruik
 4. Uitbreiding van daghospitalisatie door het wegnemen van financiële belemmeringen (op ziekenhuisniveau enerzijds en op patiëntniveau anderzijds)
 5. Vermindering van het plafond voor de maximumfactuur, in het bijzonder voor de rechthebbenden op de verhoogde tegemoetkoming
 6. Uitbreiding systeem derdebetaler
 7. Toegankelijke mond- en tandzorg
 8. Transportkosten

​ 

Contacten

Secretariaat van het Verzekeringscomité

E-mail: CGVCSS@riziv-inami.fgov.be