print

Medische ongevallen: medische expertise om de schade beter te kunnen beoordelen

Tijdens de analyse van uw dossier kunnen wij een medische expertise organiseren.

Op deze pagina:

Waarom een medische expertise?

Dankzij een medische expertise kunnen wij in bepaalde gevallen de omvang van de lichamelijke schade in al zijn facetten vaststellen en bijgevolg de schade en de vergoeding objectief en individueel beoordelen.

Wie is er uitgenodigd op een medische expertise?

Wij kunnen een eenzijdige of een tegensprekelijke expertise organiseren.

 • Bij een eenzijdige expertise nodigen wij alleen de patiënt uit.
 • Bij een tegensprekelijke expertise nodigen wij de patiënt en de betrokken zorgverleners uit.
  Elke zorgverlener kan persoonlijk verschijnen en/of zich laten vertegenwoordigen door een adviserend arts en/of een advocaat naar keuze.
  De patiënt kan zich ook laten bijstaan.
  Tijdens die expertise zijn er dus verschillende partijen aanwezig.
  Die expertise moeten wij in elk geval organiseren als er ernstige aanwijzingen zijn dat de schade de graad van ernst bereikt.

Wie voert de medische expertise uit?

Een onafhankelijke expert die door ons is aangewezen coördineert de expertise en organiseert één of meer zittingen.
De expert is een arts die door de FOD Volksgezondheid erkend is. Hij heeft vaak een bijkomende specialisatie verworven op het vlak van medische expertise en evaluatie van lichamelijke schade.

Indien nodig kan de expert zich laten bijstaan door een specialist in een bepaald wetenschappelijk domein.

Wat is onze rol in een medische expertise?

Wij hebben een neutrale rol:

 • organisatie van de expertise en de aanwijzing van een onafhankelijke expert die deskundig is in het gebied waarop uw aanvraag betrekking heeft. Aangezien wij de wetgeving inzake de overheidsopdrachten moeten naleven, zullen wij niet altijd een expert uit uw regio kunnen aanwijzen.
 • follow-up van de expertise. We zien er namelijk op toe dat elke partij opmerkingen kan maken.
 • toezicht op de naleving van de termijnen tijdens de expertiseprocedure.
 • vergoeding van de kosten van de expert en de specialist die hem eventueel bijstaat, tenzij wij van mening zijn dat de zorgverleners aansprakelijk zijn.

Tijdens een medische expertise treden wij niet op als een van de ‘partijen’. Wij vertegenwoordigen u dus niet en verdedigen u niet als aanvrager en/of slachtoffer.

Hoe verloopt de medische expertise?

 1. De door ons aangewezen expert neemt kennis van zijn opdracht.
 2. Hij legt de patiënt uit waaruit de opdracht bestaat. De patiënt heeft, net als de andere betrokken partijen, toegang tot het volledige patiëntendossier.
 3. De expert moet binnen een redelijke termijn een datum vaststellen voor een 1e expertisezitting.
 4. Tijdens die zitting:
  • moeten alle partijen verschijnen.
  • stelt de expert vragen aan de patiënt over de letsels en de omstandigheden waarin die zijn opgetreden. Hij stelt ook vragen aan de andere partijen. Dat kan soms aanleiding geven tot moeilijke discussies.
  • vindt er meestal ook een klinisch onderzoek plaats.
 5. De expert kan na die 1e zitting nog andere zittingen organiseren.
 6. Na de laatste zitting moet de expert ons een verslag met zijn bevindingen bezorgen.
 7. Elke partij ontvangt een kopie van dat verslag en kan opmerkingen over de inhoud maken.

Wat zijn uw rechten tijdens de medische expertise?

De patiënt is een volwaardige ‘partij’ bij de medische ex6pertise. De door ons aangewezen expert moet een neutrale en respectvolle houding aannemen ten aanzien van de patiënt.

De expert moet, zoals elke andere professionele zorgverlener, de deontologische code en het beroepsgeheim in acht nemen.

Hij brengt volledig onafhankelijk een objectief advies uit op basis van onderbouwde vaststellingen.

Tijdens het klinisch onderzoek moet de expert de rechten van de patiënt respecteren, met betrekking tot de vrije en geïnformeerde toestemming, de informatie die in het kader van zijn opdracht is gevraagd, de toegang tot het patiëntendossier en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

De patiënt mag eisen dat derden en dus ook adviserend artsen of andere professionele zorgverleners de onderzoeksruimte tijdens het klinisch onderzoek verlaten.

De patiënt heeft het recht om tijdens de zitting niet te antwoorden op delicate vragen over zijn gezondheid en die schriftelijk te beantwoorden.

De patiënt heeft het recht om aanwezig te zijn tijdens alle handelingen en alle gesprekken die de expert laat plaatsvinden in het kader van de expertise en dus ook tijdens de besprekingen met de expert, de advocaat, de adviserend artsen of andere professionele zorgverleners die de zorgverleners adviseren.

De patiënt heeft het recht om zich te laten bijstaan door een vertrouwenspersoon, een adviserend arts of een advocaat naar keuze (wij vergoeden de kosten voor die bijstand echter niet).

De patiënt heeft recht op wraking van de aangewezen expert (dit is de verwerping van zijn aanwijzing), als hij van mening is dat de expert zijn expertise niet in volledige onpartijdigheid kan uitvoeren. De patiënt moet hiervoor gegronde redenen aanbrengen.

Contacten

Medische ongevallen - Contact Center

Tel: +32(0)2 894 21 00

E-mail: secr-fmo@riziv-inami.fgov.be

​Alle werkdagen van 9u tot 12u en van 13u tot 16u
Contacteer het contactcenter:

 • voor meer informatie over het FMO
 • als u het aanvraagformulier per post wilt ontvangen

Zodra u een aanvraag hebt ingediend, ontvangt u de contactgegevens van een dossierbeheerder van het FMO.