print

Medische ongevallen waarvoor het FMO niet bevoegd is

Wij zijn niet bevoegd in de volgende 8 situaties. Als u zich in één van die situaties bevindt, dien dan geen aanvraag in bij ons: wij zullen uw aanvraag immers niet kunnen behandelen.

Op deze pagina:

1. Uw medisch ongeval is geleden van vóór 2 april 2010.

De wet die het FMO opricht, werd pas bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad op 2 april 2010, en heeft geen terugwerkende kracht. Als uw schade dus het gevolg is van een gebeurtenis die zich heeft voorgedaan vóór 2 april 2010, dan kunnen wij uw aanvraag niet behandelen.

2. De verjaringstermijn van het schadegeval of van het medisch ongeval is verlopen.

Vermijd verjaring: stuur ons uw aanvraag binnen een termijn van 5 jaar, te rekenen vanaf de dag die volgt op de dag waarop u kennis hebt genomen van de schade of waarop u merkt dat de schade erger wordt (wet van 31.03.2010), art. 12, § 3).

Bovendien verjaart elk schadegeval als gevolg van gezondheidszorg na een termijn van 20 jaar vanaf de dag die volgt op de dag waarop de gebeurtenis zich heeft voorgedaan die de schade heeft veroorzaakt (wet van 31.03.2010), art. 12, § 4).

Die verjaringstermijnen worden opgeschort of onderbroken:

  • wanneer u een vergoeding aan de zorgverlener of aan zijn verzekeraar vraagt
  • conform het gemene recht.

Die onderbreking stopt zodra de zorgverlener of zijn verzekeraar u schriftelijk op de hoogte brengt dat hij u al dan niet zal vergoeden.

3. Uw schade is het gevolg van een medisch experiment.

Het gaat om medische experimenten zoals bepaald in de wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon (wet van 31.03.2010), art. 3, § 2, 1°).

4. Uw schade is het gevolg van louter esthetische verzorging.

Wij onderzoeken niet de schade ingevolge een louter esthetische verstrekking die de verplichte ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) niet terugbetaalt.
Wij vergoeden daarentegen wel bepaalde schade na verstrekkingen die niet louter esthetisch zijn, zoals borstreconstructies na borstkanker (wet van 31.03.2010), art. 3, § 2, 2°).

5. U hebt voor de geleden schade al een vergoeding ontvangen.

Dat is het geval als u reeds een definitief voorstel tot vergoeding heeft ontvangen naar aanleiding van een gerechtelijke procedure of een minnelijke schikking. U kan slechts één keer een schadevergoeding ontvangen (wet van 31.03.2010), art. 3, § 3).

6. U hebt al een definitief voorstel tot vergoeding aanvaard.

Indien u reeds een definitief voorstel tot vergoeding heeft aanvaard van ons, van de zorgverlener of zijn verzekeraar, kan u voor diezelfde schade geen nieuwe aanvraag meer indienen bij onze diensten (wet van 31.03.2010), art. 12, § 5).

7. De rechtbank heeft een definitieve beslissing genomen.

Als u een klacht hebt neergelegd bij het gerecht en de rechtbank al een definitieve beslissing heeft genomen, dan kunnen wij uw aanvraag niet behandelen (wet van 31.03.2010), art. 12, § 5, 3°).

Opgelet: Als u een procedure hebt ingesteld bij de rechtbank, dan kunt u nog altijd een aanvraag indienen bij het FMO. Maar in dat geval zal de rechtbank de gerechtelijke procedure opschorten tot na de procedure van het FMO. U moet zowel ons als de rechtbank op de hoogte brengen van de andere procedure.

8. Het medisch ongeval heeft zich voorgedaan in het buitenland.

Wij onderzoeken enkel de feiten die zich hebben voorgedaan op het Belgische grondgebied, ongeacht de nationaliteit of verblijfplaats van de patiënt.
Wij zullen uw aanvraag dus niet kunnen behandelen als de feiten zich hebben voorgedaan in het buitenland, zelfs als het gaat om een Belgische zorgverlener.

Contacten

Medische ongevallen - Contact Center

Tel: +32(0)2 894 21 00

E-mail: secr-fmo@riziv-inami.fgov.be

​Alle werkdagen van 9u tot 12u en van 13u tot 16u
Contacteer het contactcenter:

  • voor meer informatie over het FMO
  • als u het aanvraagformulier per post wilt ontvangen

Zodra u een aanvraag hebt ingediend, ontvangt u de contactgegevens van een dossierbeheerder van het FMO.