print

Medische ongevallen: ons advies over de aansprakelijkheid en de weerslag op de vergoeding

Zodra de volledige analyse van uw dossier is afgerond, sturen wij u per brief een duidelijk, nauwkeurig en gemotiveerd advies over de aansprakelijkheid van de zorgverlener.

Op basis van dat advies gaat de procedure voor een eventuele vergoeding verder.

Op deze pagina:

Wij besluiten dat de zorgverlener verantwoordelijk is

In dat geval sturen wij tegelijk een brief naar de zorgverlener en zijn verzekeraar, met de vraag om een vergoeding voor te stellen.
Wij zien erop toe dat de procedure snel en correct verloopt.

Als aanvrager kunt u ons ook advies vragen over de vergoeding die de verzekeraar van de zorgverlener u heeft voorgesteld. Als wij menen dat dat voorstel duidelijk ontoereikend is, kunnen wij een ander vergoedingsvoorstel formuleren. Als u niet akkoord kunt gaan met ons voorstel, dan kunt u zich richten tot de rechtbank van eerste aanleg.

In bepaalde gevallen, zelfs wanneer wij de zorgverlener verantwoordelijk achten, vergoeden wij u zelf:

  • Als de verantwoordelijkheid van de zorgverlener niet of onvoldoende wordt gedekt door een verzekeringscontract.
  • Als de zorgverlener of zijn verzekeraar een vergoedingsvoorstel doet dat volgens ons duidelijk ontoereikend is.
  • Als de zorgverlener of zijn verzekeraar de verantwoordelijkheid betwist en de schade beantwoordt aan één van de ernstcriteria.

Wij besluiten dat het gaat om een medisch ongeval zonder aansprakelijkheid van de zorgverlener, met een bepaalde graad van ernst

In dat geval delen wij mee dat de schade beantwoordt aan het ernstcriterium, zoals bepaald in de wet.

U ontvangt dan van ons een vergoedingsvoorstel binnen de 3 maanden die volgen op ons advies.

Als u uitdrukkelijk akkoord gaat met het voorstel, dan storten wij de vergoeding in de maand die volgt.

Als u niet akkoord gaat met ons vergoedingsvoorstel, bezorg ons dan uw opmerkingen. Wij zullen die onderzoeken en u indien nodig een nieuw voorstel doen.

Als u dat nieuwe voorstel ook betwist, dan kunt u zich richten tot de rechtbank. In het kader van die gerechtelijke procedure, zijn wij niet gebonden door ons vorig advies.

Wij menen dat geen van die gevallen van toepassing is

Het is mogelijk dat uw schade niet het gevolg is van een medisch ongeval waarvoor een zorgverlener verantwoordelijk is of van een medisch ongeval zonder aansprakelijkheid dat de graad van ernst bereikt. In dat geval wordt uw schade niet vergoed.

Is ons advies bindend?

Ons advies is niet bindend, noch wat de aansprakelijkheid noch wat de vergoeding betreft. Noch de aanvragers, noch de zorgverleners of hun verzekeraars, noch de rechter (als u een gerechtelijke procedure hebt opgestart) zijn verplicht om dat te volgen.

Hoe wordt de vergoeding berekend?

Er bestaat in België geen vaste regel voor het berekenen van een vergoeding. In de loop der jaren hebben de rechtbanken op dat vlak regels van het gemene recht uitgewerkt. Wij gebruiken dezelfde vergoedingsprincipes als degene die al bestaan in het gemene recht.

Als aanvrager hebt u recht op een volledige schadevergoeding, na aftrek van datgene waarop u recht hebt volgens de verplichte ziekteverzekering en/of een verzekeringscontract tot vergoeding van schade.

Contacten

Medische ongevallen - Contact Center

Tel: +32(0)2 894 21 00

E-mail: secr-fmo@riziv-inami.fgov.be

​Alle werkdagen van 9u tot 12u en van 13u tot 16u
Contacteer het contactcenter:

  • voor meer informatie over het FMO
  • als u het aanvraagformulier per post wilt ontvangen

Zodra u een aanvraag hebt ingediend, ontvangt u de contactgegevens van een dossierbeheerder van het FMO.