print

Beschikbaarheidshonoraria voor artsen-specialisten

privé

Beschikbaarheidshonoraria voor artsen-specialisten

Sinds 1 januari 2008 betaalt de verzekering voor geneeskundige verzorging (ziekteverzekering) onder bepaalde voorwaarden een beschikbaarheidshonorarium aan de ziekenhuizen met een erkende functie voor gespecialiseerde spoedgevallenzorg en/of een erkende functie voor intensieve zorg. Dit gebeurt per weekend of wettelijke feestdag die niet in een weekend valt, voor de arts-specialisten die deelnemen aan de wachtdiensten georganiseerd door de ziekenhuizen en waarvan het specialisme in aanmerking komt voor de beschikbaarheidshonoraria. De ziekenhuizen moeten de nodige gegevens meedelen via onze webtoepassing.

Open de webtoepassing


Welke gegevens worden meegedeeld via de toepassing?

Per trimester worden voor alle weekends of wettelijke feestdagen die niet in een weekend vallen de namen geregistreerd van de artsen-specialisten die hebben deelgenomen aan de wachtdiensten.

Belangrijk: Eén naam per specialisme dat in aanmerking komt.

Toegang tot de toepassing?

De toegangsbeheerder (DPO) van het ziekenhuis dat in aanmerking komt voor de honoraria, beheert via de toepassing Toegangsbeheer voor Ondernemingen en Organisaties (zie ook de handleiding voor registratie van gebruikers) de toegang tot de toepassing.

De toegangsbeheerder kan naast de hoofdarts ook andere gebruikers toevoegen die door de ziekenhuisdirectie gemachtigd zijn om toegang te hebben tot de toepassing. Alleen de rollen “Hoofdarts” en “Administratief” hebben schrijfrechten in de toepassing en kunnen dus wachtdiensten toevoegen en wijzigen. Als een gebruiker alleen leesrechten mag hebben, dan wordt  die enkel toegevoegd als gebruiker, zonder toekenning van één van beide rollen.

Bij vervanging van de hoofdarts moet de toegangsbeheerder van het ziekenhuis de nieuwe hoofdarts toegang geven tot de toepassing en de toegang van de vorige hoofdarts stopzetten. Dit geldt ook voor de vervanging van andere gebruikers.

Let wel: de rol van hoofdarts kan enkel worden toegekend indien de hoofdarts reeds bij ons is geregistreerd als hoofdarts voor uw ziekenhuis. Bij wijziging van de hoofdarts verwittigt u dus eerst hospit@riziv-inami.fgov.be.

Wat doen bij fusie van ziekenhuizen ?

Bij fusie van ziekenhuizen die voor de fusie allemaal wachtdiensten organiseerden en in aanmerking kwamen voor beschikbaarheidshonoraria, inactiveren we de registratierechten van het ziekenhuis (of de ziekenhuizen) waarvan het RIZIV-identificatienummer is opgeheven. Dat doen we vanaf de fusiedatum (als we die tijdig vernemen).

Vanaf dan kan kunnen de hoofdarts en eventuele administratieve gebruikers van het ziekenhuis met het opgeheven RIZIV-identificatienummer geen wachtdiensten meer registreren voor dat ziekenhuis , behalve de wachtdiensten die voorafgaan aan de fusiedatum. Deze kunnen nog worden ingebracht tot de normale afsluiting van het betrokken trimester.

Vb. : indien ziekenhuis A en B fusioneren op 1 januari van jaar N, waarbij ziekenhuis B opgaat in ziekenhuis A, dan wordt het Riziv-nummer van ziekenhuis B opgeheven en kan ziekenhuis B geen wachtdiensten meer registreren vanaf 1 januari van jaar N. De wachtdiensten van trimester 4 van jaar N – 1 kunnen voor ziekenhuis B nog ingebracht worden tot en met 31 maart van jaar N.

Contacten

Afdeling ziekenhuizen

E-mail: hospit@riziv-inami.fgov.be

Kantoren geopend elke werkdag  van 9u tot 12u en van 13u tot 16u.