print

Beschikbaarheidshonoraria voor artsen-specialisten

Als u als arts-specialist deelneemt aan wachtdiensten in een ziekenhuis, dan komt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor beschikbaarheidshonoraria.

Op deze pagina:Doel van de beschikbaarheidshonoraria?

Het beschikbaarheidshonorarium voor de artsen-specialisten is ingevoerd met het doel de honoraria te herwaarderen van de artsen-specialisten die deelnemen aan de wachtdiensten, georganiseerd door ziekenhuizen met een erkende functie voor gespecialiseerde spoedgevallenzorg en/of een erkende functie voor intensieve zorg.

Voor welke specialismen (historiek)?

Voor die ziekenhuizen is er vanaf 1 januari 2008 bij koninklijk besluit een beschikbaarheidshonorarium voorzien voor 10 basisspecialismen of groepen van basisspecialismen per weekend of wettelijke feestdag die niet in een weekend valt (zie artikel 3 van het K.B. van 29 april 2008).

Vanaf 1 april 2009 is er een beschikbaarheidshonorarium voorzien voor 11 basisspecialismen of groepen van basisspecialismen (zie K.B. van 20 september 2009).

Vanaf 1 oktober 2009 (zie K.B. van 3 februari 2011) is de lijst met specialismen uitgebreid tot de lijst van bijzondere beroepstitels voorbehouden voor de beoefenaars van de geneeskunst, met inbegrip van de tandheelkunde (artikel 1 van het KB van 25 november 1991).

Vanaf 1 april 2017 (zie KB van 14 juni 2017) is de lijst met specialismen uitgebreid met de apothekers en de licentiaten in de wetenschappen die door de minister van Volksgezondheid zijn erkend om verstrekkingen inzake klinische biologie te verrichten.

Wat zijn de voorwaarden?

  • Enkel ziekenhuizen met een erkende functie voor gespecialiseerde spoedgevallenzorg en/of een erkende functie voor intensieve zorg komen in aanmerking.

  • Het honorarium is per weekend of wettelijke feestdag eenmaal verschuldigd per basisspecialisme, ongeacht het aantal artsen-specialisten dat deelneemt aan de beschikbaarheidsregeling.

  • Tijdens de ganse duur van het weekend of de feestdag moet steeds minstens 1 arts per specialisme beschikbaar zijn. 

  • Er is per wachtdienst steeds één forfaitair honorarium per basisspecialisme voorzien per ziekenhuis, en dus niet per campus. Indien bv. een ziekenhuis voor eenzelfde basisdiscipline een wachtdienst organiseert op meerdere sites, dan betalen wij hiervoor dus slechts 1 beschikbaarheidshonorarium.

  • Als een arts-specialist gedurende een wettelijke feestdag of een weekend tegelijkertijd beschikbaar is voor meerdere ziekenhuizen, dan zijn er afspraken nodig tussen de hoofdartsen van de betrokken ziekenhuizen over de daadwerkelijke beschikbaarheid bij gelijktijdige dringende oproepen in de betrokken ziekenhuizen. In dat geval betalen wij slechts één van de ziekenhuizen of medische raden voor die wettelijke feestdag of dat weekend. De hoofdartsen spreken onder elkaar af voor welk ziekenhuis de beschikbaarheid van de arts-specialist gedurende die feestdag of dat weekend zal worden meegedeeld.

  • Als een arts-specialist gedurende een wettelijke feestdag of een weekend tegelijkertijd beschikbaar is voor meerdere specialismen, dan kan de beschikbaarheid ook slechts onder 1 bijzondere beroepstitel worden meegedeeld.

Hoeveel bedragen de beschikbaarheidshonoraria?

Jaarlijks op 1 januari wordt de waarde van de beschikbaarheidshonoraria voor artsen-specialisten aangepast aan de evolutie van de waarde van het gezondheidsindexcijfer tussen 30 juni van het 2e jaar ervoor en 30 juni van het jaar ervoor (tenzij anders vermeld).

Let wel: In 2015 en 2016 is er geen indexatie geweest (beslissing van de Regering).

Overzicht van de beschikbaarheidshonoraria sinds 2008.

Wat is de procedure?

De hoofdarts (of een hiertoe door hem/haar gemachtigde) registreert de gegevens van de wachtdiensten van zijn/haar ziekenhuis  via onze webtoepassing.  Hij/zij doet dat na het einde van elk trimester en ten laatste op de laatste dag van het daarop volgende trimester.

We sluiten de registratie van elk trimester onherroepelijk af op de 1e dag van het 2e trimester dat volgt op het betrokken trimester (bv. registratie van het 2e trimester = afsluiten op 1 oktober). Twee weken en vervolgens enkele dagen voor het afsluiten van de registratieperiode van elk trimester sturen wij automatisch een herinneringsmail naar de hoofdarts en eventuele andere contactpersonen van het ziekenhuis voor deze toepassing.

Daarna betalen we de forfaitaire beschikbaarheidshonoraria aan het ziekenhuis of aan de medische raad en sturen we naar elk ziekenhuis per trimester een mail met het betaalde bedrag en de datum van de betaling.

De hoofdarts van het ziekenhuis verdeelt de forfaitaire beschikbaarheidshonoraria, in samenspraak met de medische raad van het ziekenhuis.

Contacten

Afdeling ziekenhuizen

E-mail: hospit@riziv-inami.fgov.be

Kantoren geopend elke werkdag  van 9u tot 12u en van 13u tot 16u.