print

Groen licht voor hervormingen in de zorg: nationaal akkoord artsen-ziekenfondsen 2022-2023 gesloten

22-12-2021

Op 21 december heeft het RIZIV een nieuw nationaal akkoord artsen-ziekenfondsen gesloten. Dat akkoord geldt voor 2 jaar en werd unaniem goedgekeurd. Dit resulteert in cruciale engagementen voor de toegankelijkheid van de patiënten tot de gezondheidszorg in België, maar ook voor de kwaliteit en organisatie van deze zorg.

De akkoorden artsen-ziekenfondsen bieden zekerheid voor de patiënt en zorgen voor stabiliteit in het systeem door de tarieven vast te stellen voor "geconventioneerde" artsen. Maar het akkoord is niet alleen een kwestie van geld: het bevat ook een reeks concrete maatregelen om de hele organisatie van de zorg te verbeteren, hervormingen die ons gezondheidssysteem op een duurzame manier overeind houden. En zeker in een crisiscontext.

Het akkoord voor 2022-2023 biedt daarom een agenda vol perspectieven: voortzetting van de ontwikkeling van een duurzaam kader voor telegeneeskunde, versterking van ons gezondheidssysteem in het licht van gezondheidscrisissen, modernisering van de nomenclatuur van verstrekkingen, enz.

Hierbij wat verandert voor patiënten, artsen, ziekenfondsen en voor ons.

Op deze pagina:


Zorgen voor ieders gezondheid dankzij toegankelijke en transparantere zorg

Het akkoord 2022-2023 heeft grote aandacht voor toegankelijke kwaliteitszorg voor patiënten en transparantie. Vanaf 2022:

 • Moeten artsen aangerekende supplementen op het getuigschrift voor verstrekte zorg vermelden. Deze informatie zal toegankelijk zijn voor de ziekenfondsen, die dan de evolutie van de door de patiënt te betalen kosten en de naleving van de factureringsvoorwaarden zullen kunnen volgen.
 • Mogen artsen het derdebetalerssyteem toepassen voor alle patiënten bij een consultatie of bezoek. De patiënt betaalt dan ‘ter plaatse’ enkel het remgeld, het deel dat de ziekteverzekering niet vergoedt. Artsen die het derdebetalerssysteem gebruiken, respecteren de tarieven in de conventie.
 • Geldt het conventietarief ook voor ambulante zorg (exclusief ziekenhuisopname) die enkel in een ziekenhuisomgeving kan verleend worden. Elk ziekenhuis moet bijvoorbeeld scans of nucleaire magnetische resonantie (NMR) kunnen aanbieden tegen afgesproken tarieven, ook voor patiënten die niet in het ziekenhuis zijn opgenomen.
 • Voorzien we verschillende specifieke toegankelijkheidsmaatregelen voor kwetsbare groepen. Bijvoorbeeld perinatale zorg voor kwetsbare vrouwen .
 • Strijden we verder tegen diabetes en obesitas en bieden we psychiatrische en somatische zorg voor jongeren en ademhalingsrevalidatie via multidisciplinaire projecten.

Zorgen voor ieders gezondheid, dat is durven analyseren en veranderen

 • De grote les : leren uit de COVID-19-crisis en daarmee een zorgorganisatie bouwen die de impact van pieken in activiteit beter opvangt en vertragingen in de zorg voorkomt. Een speciaal hieraan gewijde werkgroep zal aandacht schenken aan een toekomstgericht beleid inzake menselijk kapitaal.

 • De grote uitdaging: de ontwikkeling van teleconsultaties en tele-expertise voortzetten door ze structureel en doordacht te integreren in ons zorgsysteem. Een werkgroep zal naar verwachting in het voorjaar reflecties afleveren. Ondertussen is er een tijdelijke procedure voor teleconsultaties ingevoerd om het ongepaste gebruik van teleconsultaties te vermijden.

 • De grote werf : hervorming van de nomenclatuur voor artsen-specialisten.
  Deze nomenclatuur vormt de basis voor de vergoeding van zorg voor alle medische specialismen, maar is logischerwijs vrij complex geworden en sluit niet meer volledig aan bij de ontwikkelingen. We streven in samenwerking met alle betrokken partijen naar:
  • billijke erelonen, met een nieuwe weging van de verschillende verstrekkingen zowel op het niveau van elke discipline als tussen disciplines.
  • een objectieve verdeling, aan de erelonenzijde, tussen de “professionele” en de “operationele kosten” componenten van de diensten. De operationele kosten zullen binnen het ziekenhuis beheerd worden op basis van een co-gouvernancemodel tussen de zorgverlener en het ziekenhuis.
  • een discussie over de problematiek van toeslagen of inhoudingen, in de ambulante- of ziekenhuissector.
  • voorstellen voor nieuwe financieringsvormen voor eerstelijnszorg.

Het doel is om in de loop van 2024 te starten met een nieuwe nomenclatuur na het uitvoeren van studies in 2022-2023 in samenwerking met zorgverleners en ziekenhuizen.

 • Innovatie begint bij jezelf : de modernisering van de Commissie.
  De nationale commissie artsen-ziekenfondsen wil zijn werking moderniseren, verjongen en een beter genderevenwicht bereiken.

Zorgen voor ieders gezondheid: de duurzaamheid van het systeem bewaken

De beschikbare middelen inzetten voor een betere gezondheid, betere zorg, meer sociale gelijkheid in de zorg en een beter werkklimaat voor zorgverleners. Dit is wat er achter de woorden "doelmatige zorg" zit, die zijn onderverdeeld in 5 grote "gezondheids- en gezondheidszorg"-doelstellingen die op internationaal niveau zijn gevalideerd. In 2022 zullen we een reeks maatregelen in deze zin implementeren, zoals:

 • het voorschrijven van goedkope geneesmiddelen en biosimilars aanmoedigen
 • het voorschrijven en de tarifering van klinische biologie en medische beeldvorming met zware apparatuur herbekijken
 • een conventie goedkeuren over thuishospitalisatie
 • thuismonitoring van slaapapneu bevorderen
 • de dialyseconventie aanpassen
 • de leeftijdscategorieën voor het globaal medisch dossier (GMD) van chronische patiënten uitbreiden
 • de administratieve lasten voor artsen verminderen

Zorgen voor ieders gezondheid, dat is het werk van artsen ondersteunen

De garantie op kwalitatieve en toegankelijke zorg is enkel mogelijk door de medische beroepen en meer in het algemeen de zorgverleners te ondersteunen. Concreet vertaalt dit zich in:

 • het versterken van het zorgteam rond de huisarts door een beroep te doen op andere zorgverleners
 • de uitbreiding van het systeem van wachtposten doordeweeks en betere ondersteuning van huisartsen tijdens de wachtdienst
 • een herwaardering van consultaties huisartsen en specialisten vanaf 2023
 • de verbetering van het globaal medisch dossier (GMD) op vorm en inhoud door het aanbieden van didactische hulpmiddelen en een opstartbonus voor de GMD voor startende artsen
 • de voortzetting van de discussies voor een betere sociale bescherming van artsen in opleiding
 • nieuwe acties om de administratieve lasten voor artsen te verlichten, met name voor het voorschrijven van geneesmiddelen en het elektronisch attest van arbeidsongeschiktheid.
 • de aanpassing van accreditatiefinanciering
 • en een indexatie van het honorarium voor artsen met 0,73% op 1 januari 2022.

Wat volgt ?

Artsen ontvangen de tekst van het akkoord en een termijn om zich individueel gedeeltelijk, volledig of niet te conventioneren.

Het aantal toetredingen tot het akkoord zal bepalen of het akkoord in werking zal treden in het land en per arrondissement.

Gezien de belangrijke vooruitgang voor alle partijen en de positieve vooruitzichten op hervorming voor de artsen, hopen wij op een conventioneringsgraad die ook echte tariefzekerheid biedt voor de patiënten in alle medische disciplines.

Contacten

Akkoord artsen-ziekenfondsen

E-mail: medicomut@riziv-inami.fgov.be

​Voor vragen over de inhoud van het akkoord artsen-ziekenfondsen