print

Vernieuwde procedure voor de terugbetaling van medische mobiele toepassingen (apps)

10-07-2023

We herzien de terugbetalingsprocedure voor medische mobiele toepassingen. Deze nieuwe procedure gaat van start op 1 oktober 2023 We zetten zo in op het toegankelijk maken van digitaal ondersteunde gezondheidszorg.

Via digitale (hard- en software) toepassingen maakt Mobile Health het mogelijk om voor de patiënt, zijn omgeving en verschillende zorgverstrekkers op permanente wijze informatie betreffende gezondheid en welzijn te verzamelen, te visualiseren, te delen met anderen en verstandig te gebruiken.

Op deze pagina:


Waarom mobiele medische toepassingen? 

Mobiele medische toepassingen (digitaal ondersteunde zorg) kunnen een plaats hebben als interessante en waardevolle aanvulling in de huidige praktijk. Sinds 2021 bestaat er een kader dat aanvragen voor terugbetaling van mobiele medische toepassingen mogelijk maakt.

Het gebruik van mobiele medische toepassingen kan op verschillende vlakken een voordeel bieden:  zowel op klinisch vlak, met name op vlak van mortaliteit, morbiditeit en levenskwaliteit, maar ook op organisatorisch vlak onder meer inzet personeel, vermijden bijkomende zorgprestaties.

Een nauwgezet proces naar kwalitatieve terugbetaalde toepassingen

Deze procedure werd geëvalueerd samen met stakeholders. Het KCE formuleerde een reeks aanbevelingen in rapport 362: hoe digitale medische toepassingen evalueren met het oog op terugbetaling. Dit alles resulteerde in een herziening van de procedure.

De voornaamste wijzigingen zijn dat nu ook andere actoren een aanvraag kunnen indienen. Bedrijven, wetenschappelijke verenigingen, beroepsverenigingen en verplegingsinrichtingen kunnen een aanvraag indienen voor een tijdelijke of definitieve terugbetaling en doorlopen een heel proces voor de ziekteverzekering een toepassing terugbetaalt:

  • het nakijken van de ontvankelijkheid,
  • het opstellen van een evaluatienota,
  • in geval van een positieve evaluatie, het uitwerken van een terugbetalingsvoorstel.

Dit proces heeft tot doel een wetenschappelijk onderbouwde evaluatie te doen van de klinische en/of organisatorische (meer)waarde, waarbij alle stakeholders worden betrokken.

Er wordt een nieuwe multidisciplinaire werkgroep samengesteld die deze evaluatie zal uitvoeren, en  ook een terugbetalingsvoorstel zal uitwerken. Hiervoor zijn richttermijnen opgesteld. . Leden van de werkgroep kunnen daarnaast ook zelf een aanvraag indienen. De aanvragers worden doorheen het proces op de hoogte gehouden.
Het Verzekeringscomité zal op regelmatige tijdstippen geïnformeerd worden over de stand van zaken van de verschillende dossiers. In de multidisciplinaire werkgroep worden ook leden met gezondheidseconomische expertise opgenomen. 

Evalueren en evolueren

Het domein van mobiele medische toepassingen blijft een nieuw, snel evoluerende sector. Er zal dan ook na 1 jaar een evaluatie van de nieuwe procedure volgen. De resultaten van deze evaluatie zullen ook aan het Verzekeringscomité worden voorgelegd.