print

Gezondheid centraal in onze keuzes voor de begroting van de ziekteverzekering

02-03-2021

Maandagvond ontving het verzekeringscomité niet enkel de gebruikelijk leden. Geïnteresseerden uit het werkveld schoven (virtueel) mee aan om het meerjarentraject voor de begroting van onze ziekteverzekering voor te bereiden.
De innovatie? We gebruiken gezondheidszorgdoelstellingen als het cement en kompas voor de fundamenten van onze ziekteverzekering voor onze begroting 2022 én dat doen we samen met onze partners.

Op deze pagina:


Onze gezondheid centraal

We ontwikkelen een methode voor de integratie van de gezondheidszorgdoelstellingen in de keuzes van de ziekteverzekering. Meer bepaald zal de begrotingsprocedure vanaf 2022 voorzien in de toekenning van middelen aan de gezondheidszorgdoelstellingen voor 2022.

Het uitgangspunt is de financiële ruimte gecreëerd via de verhoging van de wettelijke groeinorm inzetten voor initiatieven gebaseerd op prioritaire gezondheidszorgdoelstellingen en initiatieven voor de verlaging van de factuur van de patiënt. Het gaat hier dus niet om besparingen, wel om de best mogelijke  en meest waardevolle investering van de middelen en de performantie van het systeem te verbeteren.

Jo De Cock administrateur-generaal van het RIZIV noemt dit een “cruciale dag voor de toekomst van de ziekteverzekering”.

Waarom een meerjarentraject voor onze begroting?

Onze gezondheidszorg staat algemeen gekend als een toegankelijk en kwaliteitsvol systeem. Om dat zo te houden onderwerpen we het regelmatig aan een algemene check-up. Die analyses leveren een genuanceerd beeld op van onze ziekteverzekering. Zo waken we erover dat we op de sterktes bouwen en aan de zwaktes werken. In combinatie met een dynamisch meerjarig budgettair kader en meer focus op doelmatige zorg werken we een strategische (middel)langetermijnvisie uit en voorzien we de nodige middelen.

Onder voorzitterschap van het RIZIV werken afgevaardigden van verzekeringsinstellingen, organisaties van zorgverleners en patiëntenverenigingen samen met beleidsmakers samen aan deze ontwikkeling.

We geven het startschot voor een proces waarbij we in cocreatie bouwen aan de agenda van de toekomst. Gelet op de uitdagingen zoals de adequate organisatie en de financiering van de zorg, de demografische verschuivingen - vergrijzing en de grotere diversiteit van de bevolking, de technologische mogelijkheden, … - én de extra uitdagingen tijdens deze Covid-19-crisis, is het duidelijk geworden dat in ons zorgsysteem ‘Business as usual’ niet zal volstaan.”, Jo De Cock.

Van project naar efficientiewinsten in 2022

Tegen 2022 willen we op structurele basis efficiëntiewinsten zien door deze wijzingen in de werkwijze. We werken in overleg met de verschillende overeenkomstencommissies en de andere bevoegde organen een plan voor doelmatige zorg uit (vermindering van de variaties in de medische praktijk, rationeel voorschrijven…).
Een stuurgroep brengt verslag uit aan het Verzekeringscomité dat een rapport voor de minister voorbereidt. Deze stuurgroep wordt bijgestaan door een wetenschappelijk comité onder leiding van Prof. Em. Erik Schokkaert (KULeuven).

Tijdens het verzekeringscomité van 15 maart zullen ook de overige leden van de stuurgroep en task force worden bekengemaakt.

We verwachten concrete voorstellen tegen 30 juni 2021. Om die deadline te halen voorziet het stappenplan 3 fasen:

  1. het vaststellen van de prioritaire gezondheidszorgdoelstellingen voor de periode 2022-2024 olv Dr. Ann Ceuppens (MLOZ)
  2. De opstart van twee bijkomende task forces (april-mei):
    • de task force doelmatige zorg olv Dr. Manfredi Ventura (voorzitter van de vereniging van Franstalige hoofdartsen )
    • task force dynamisch meerjarig budgettair kader olv Prof. Em. Erik Schokaert
  3. het opstellen van een eindverslag(juni) met een eerste versie van de begroting 2022 en een concreet dynamisch meerjarig budgettair kader.

Nadien formuleren de verzekeringsinstellingen in overleg met de zorgverstrekkers en zorgvoorzieningen, met de beleidscel en met het RIZIV een begrotingsvoorstel waarvoor ze op de eerste maandag van oktober de goedkeuring van het Verzekeringscomité vragen.

Bijlage:
De begroting van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen: Begroting ziekteverzekering: meer dan 30 miljard euro voor duurzame gezondheidzorg - RIZIV (fgov.be)

Contacten

Perscontact

Tel: +32(0)2 739 78 67

E-mail: communication@riziv-inami.fgov.be