print

Verplichte derdebetalersregeling voor ambulante zorg en maximale automatische toekenning van verhoogde tegemoetkoming

28-11-2022

De belangrijkste elementen om de toegang tot zorg te verbeteren voor iedereen

Het RIZIV gaf het Onderzoekscentrum Sociaal Europa (OSE) de opdracht om een voorstel voor te bereiden om de financiële toegang tot gezondheidszorg te verbeteren voor iedereen. Na analyse en onderzoek legde het OSE het voorstel voor aan experten en belanghebbenden uit de sector, de resultaten van deze sectorbevraging werden overhandigd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke.

Op deze pagina:


Toegang tot gezondheidzorg: hoe maken we onze zorg betaalbaar voor iedereen?

België presteert relatief goed wat de toegang tot gezondheidszorg voor de bevolking in zijn geheel betreft. Er stelt zich echter een ernstig probleem met betaalbaarheid van gezondheidszorg voor lage inkomensgroepen: België scoort zwak in vergelijking met andere landen in de Europese Unie.

Daarom formuleerde het OSE in opdracht van het RIZIV en na onderzoek en analyse verschillende voorstellen om de financiële toegang tot gezondheidszorg te verbeteren. Meer dan 100 experten en belanghebbenden uit o.a. verenigingen van zorgverleners en ziekenfondsen namen deel aan een online bevraging over deze voorstellen. Een stuurgroep met patiëntenverenigingen, ziekenfondsen, bevoegde federale overheidsdiensten en zorgverleners aan mensen kwetsbare situaties begeleidde het proces.

Sommige voorstellen zijn op relatief korte termijn te verwezenlijken, andere vereisen een grondige en structurele hervorming. Sommige voorstellen zijn het resultaat van jarenlang onderzoek en van reflectie bij belanghebbenden, over andere voorstellen is de discussie pril. Voor de meeste, maar niet alle maatregelen zullen extra begrotingsmiddelen nodig zijn.

Bij het RIZIV reageert Brieuc Van Damme, directeur-generaal geneeskundige verzorging bijzonder verheugd: “de voorstellen die het meeste bijval krijgen in de bevraging komen in sterke mate overeen met de voorgestelde maatregelen om de prioritaire gezondheidszorgdoelstellingen te halen die geselecteerd zijn in een oefening van het RIZIV voor een meerjarig begrotingstraject 2022-2024 voor de verzekering voor geneeskundige verzorging”.

Om een tweedeling in de gezondheidszorg te voorkomen, pleiten respondenten voor een goed evenwicht tussen maatregelen die op iedereen van toepassing zijn en maatregelen die kwetsbare sociaaleconomische groepen beschermen. De leden van de stuurgroep die het proces begeleidde en de OSE onderzoekers roepen de Minister van Volksgezondheid op de voorstellen ter harte te nemen om te evolueren naar universele toegang tot gezondheidzorg in ons land.

Sectorbevraging peilt naar meest doeltreffende voorstellen

Uit de sectorbevraging van de voorstellen blijkt dat meer dan 50% twee voorstellen het meest doeltreffend vindt om de financiële toegang tot gezondheidszorg te verbeteren:

Meer dan een kwart kiest ook volgende voorstellen als één van de meest geschikte maatregelen om gezondheidszorg toegankelijker te maken voor lage inkomensgroepen:

  • Het plafond aan remgelden (MAF) verlagen tot € 250 voor gezinnen met de laagste inkomens (de ‘MAF’ of maximumfactuur is een systeem dat ervoor zorgt dat het ziekenfonds de volgende remgelden volledig terugbetaalt boven een bepaald plafond van remgelden per gezin per jaar)
  • minderjarigen volledig vrijstellen van remgelden

“Uit dit OSE-verslag blijkt dat er nog steeds grote ongelijkheden bestaan in de toegang tot de gezondheidszorg. Er is een ernstig probleem met de toegankelijkheid van de zorg voor lage-inkomensgroepen. Met als doel de toegang tot de gezondheidszorg te verbeteren, heb ik 20 jaar geleden de maximumfactuur in het leven geroepen. Vandaag wil ik het plafond van de maximumfactuur precies voor mensen met een laag inkomen nog verder verlagen”, aldus minister Frank Vandenbroucke. “Meer in het algemeen blijkt uit dit onderzoek dat het wegnemen van onnodige drempels door middel van de derdebetalersregeling als zeer doeltreffend wordt beschouwd. Daarom moeten we ook stappen in die richting zetten.”

Een aantal meer gerichte maatregelen, zoals het verminderen van wat van de patiënt zelf moet betalen voor medische hulpmiddelen en voor vervoer naar het ziekenhuis vinden experten en belanghebbenden ook erg doeltreffend om de gezondheidszorg toegankelijker te maken.

“Sommige voorstellen gaan volgens onze respondenten best gepaard met een bredere hervorming van de sector”, zo legt OSE-onderzoekster Rita Baeten uit. “bijvoorbeeld de hervorming van de ziekenhuisfinanciering en een herziening van de nomenclatuur, maar ook het invoeren van meer globale betalingssystemen en de versterking van de eerstelijnszorg”.

De deelnemers aan de bevraging suggereren een waaier aan begeleidende maatregelen om mogelijke ongewenste neveneffecten van bepaalde maatregelen te beperken. Dat gaat van het inbouwen van controlemechanismen, zoals de fysieke aanwezigheid van de patiënt (elektronisch) bewijzen en elektronische facturatie, over het behouden van een klein vast en identiek bedrag aan remgeld per verstrekking (bv. € 1 of € 2) tot het versterken van de rol van de huisarts om de patiënt te begeleiden doorheen zijn zorgtraject..
Respondenten deden ook een waaier aan concrete suggesties om het voor zorgverstrekkers aantrekkelijker te maken om zich te conventioneren.

Bijlagen:

Contact