print

Recht op het 'sociaal statuut' als tandarts

Als geconventioneerde tandarts hebt u recht op met het oog op de contractuele toekenning van een rente, pensioen of kapitaal in geval van invaliditeit, pensioen en/of overlijden. Als u actief blijft na opname van uw wettelijk rustpensioen, dan krijgt u een conventievoordeel. De beide voordelen krijgen samen de naam ‘sociaal statuut’.

Op deze pagina:


Wat is het sociaal statuut?

Het sociaal statuut zijn twee voordelen die u als tandarts kan krijgen: het sociaal voordeel en het conventievoordeel.

Als u het wettelijk pensioen heeft opgenomen, dan maakt u aanspraak op het conventievoordeel.
Heeft u het wettelijk pensioen nog niet opgenomen? Dan kan u aanspraak maken op het sociaal voordeel.

Wat is het sociaal voordeel?

Het sociaal voordeel is een jaarlijkse bijdrage die wij storten aan een onderneming of erkende instelling waarmee u een contract voor een vervangingsinkomen bij invaliditeit en/of een pensioenovereenkomst hebt afgesloten. In dit geval moet uw contract uiterlijk ingaan op 31 december van het jaar waarop het sociaal voordeel betrekking heeft.

Wat is het conventievoordeel bij pensioenopname?

Het conventievoordeel is een bedrag dat wij rechtstreeks storten op het door u opgegeven rekeningnummer.

U hebt recht op dit voordeel vanaf het jaar waarin u uw wettelijk rustpensioen hebt opgenomen als u actief blijft als zorgverlener.

Let op:

Als u uw wettelijk rustpensioen hebt opgenomen vóór 1 januari 2016, dan kan u wel nog sociale voordelen aanvragen voor storting in een vrij aanvullend pensioen zelfstandigen (VAPZ), afgesloten vóór 1 januari 2016.

Wat zijn de voorwaarden?

Om het sociaal voordeel of het conventievoordeel te kunnen ontvangen, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 1. U moet tot het huidige nationaal akkoord tandartsen-ziekenfondsen toegetreden zijn:
  • hetzij voor de uitoefening van uw volledige beroepsactiviteit
  • hetzij onder de voorwaarden van tijd en plaats die u aan ons hebt meegedeeld.

U moet voor het hele jaar tot het akkoord toegetreden zijn. Als u voor de 1e keer tot het akkoord toetreedt bij de toekenning van uw 1e RIZIV-nummer, dan kennen wij het bedrag proportioneel toe, rekening houdend met de periode van toetreding tot het akkoord (volledige maanden van toetreding).

Wij verifiëren deze informatie op basis van de gegevens die geregistreerd zijn bij onze diensten. Zorg ervoor dat uw toetredingsstatus steeds up-to-date is via ProGezondheid.

 1. U hebt een erkenning en een RIZIV-nummer als algemeen tandarts of tandarts-specialist of u hebt een goedgekeurd stageplan om die erkenning te krijgen.

We verifiëren deze informatie op basis van de gegevens die door de bevoegde instantie zijn verstrekt. Als u een verschil vaststelt tussen onze gegevens en de werkelijkheid, kan u, afhankelijk van uw taalrol, contact opnemen met de bevoegde dienst binnen de Fédération Wallonie-Bruxelles of het Departement Zorg (Vlaamse overheid).

 1. U moet uw activiteit in het kader van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging effectief uitgeoefend hebben. Deze voorwaarde wordt uitgedrukt in een minimale activiteitsdrempel, die voor tandartsen werd vastgelegd op 300 prestaties aangerekend in de loop van het premiejaar.

Deze minimale activiteitsdrempel verminderen we proportioneel, in verhouding tot het aantal dagen inactiviteit* in de loop van het premiejaar. De vormen van inactiviteit die in aanmerking worden genomen zijn reglementair bepaald (in art. 7 en 9 § 4 van het KB van 05/05/2020).

* De totale periode van inactiviteit mag niet het hele premiejaar omvatten. Voert u tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid toch een beroepsactiviteit uit, met toestemming? Dan kan u aanspraak kan maken op het sociaal statuut, als u de drempel bereikt. De drempel zal echter niet verminderd worden.

Uitzondering:

U hoeft geen activiteitsdrempel te bereiken als u op 1 januari van het premiejaar minder dan 5 jaar een RIZIV-nummer had dat voorbehouden is voor een erkend tandarts of als u in de loop van het premiejaar een door de bevoegde instantie erkende stage volgde.

 1. Enkel in geval van een sociaal voordeel dat betaald wordt op een contract bij een verzekeringsonderneming of pensioeninstelling: uw contract moet ingaan uiterlijk op 31 december van het jaar waarop het sociaal voordeel betrekking heeft.

Als u echter in de loop van het premiejaar bepaalde sancties werden opgelegd, kunt u geen aanspraak maken op het sociaal statuut.

Welk bedrag storten wij?

Het bedrag van het sociaal voordeel of het conventievoordeel voor het premiejaar 2023 is 3.523,05 euro.

Als u voor de 1e keer tot de overeenkomst toetreedt bij de toekenning van uw 1e RIZIV-nummer, dan wordt het bedrag proportioneel toegekend rekening houdende met de periode van toetreding tot de overeenkomst.

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

We hebben de aanvraagprocedure geautomatiseerd zodat u zo weinig mogelijk stappen moet ondernemen.

Hebt u recht op het sociaal voordeel als niet-gepensioneerde zorgverlener?

 1. De verzekeringsonderneming bij wie u bent aangesloten stuurt ons op continue basis contractgegevens door
 2. In de loop van februari van het jaar X+1 zal u toegang hebben tot uw dossier van het jaar X in de module “Sociaal statuut” van de applicatie ProGezondheid.

  In deze module:
  • kan u de door uw verzekeringsonderneming doorgestuurde contractgegevens raadplegen en indien nodig een contract aan uw dossier koppelen (bv. als er 2 contracten zijn).
  • krijgt u informatie of u voldoet aan de basisvoorwaarden voor het sociaal voordeel (geconventioneerd, actief in het kader van de ziekteverzekering, erkend of in opleiding voor een specialisatie die aanleiding geeft tot een RIZIV-nummer voorbehouden voor een erkend tandarts).
    
 3. Hebben wij voor u een gekoppeld contract en voldoet u aan de basisvoorwaarden voor het sociaal voordeel ? Dan zullen wij voor u in juli X+1 een automatische premieaanvraag aanmaken en het bedrag van het sociaal voordeel berekenen waarop u volgens ons recht hebt (= evaluatieresultaat).
   
 4. In de periode juli – augustus X+1 kunt u in ProGezondheid uw evaluatieresultaat raadplegen.
  • Hebt u volgens onze evaluatie recht op het maximumbedrag? Dan hoeft u geen enkele actie te ondernemen. De raadpleging in ProGezondheid is vrijblijvend.
  • Hebt u geen recht op het maximumbedrag en/of hebben wij van u extra gegevens nodig? Dan kan u ons deze via ProGezondheid bezorgen.
  • Hebben wij voor u geen automatische premieaanvraag gemaakt omdat u volgens ons niet voldoet aan de basisvoorwaarden of omdat uw contract te laat of niet gekoppeld was? Dan kan u via ProGezondheid alsnog een premieaanvraag indienen.
    
 5. Vanaf september X+1 nemen wij een definitieve beslissing over het sociaal voordeel en kunnen wij tot uitbetaling overgaan. U zal op dat moment ook de mogelijkheid krijgen om deze beslissing online te betwisten.

Hebt u recht op het conventievoordeel na pensioenopname?

Dan verloopt de geautomatiseerde procedure op dezelfde manier en volgens dezelfde timing als voor niet-gepensioneerde zorgverleners.

Het enige verschil is dat wij voor u niet over een contract moeten beschikken, maar wel over een bankrekeningnummer dat u via de module “Financiële gegevens” in ProGezondheid kan raadplegen of invullen.

Uw e-mailadres om te kunnen communiceren

Wij zullen u via e-mail informeren over alle belangrijke gebeurtenissen in het kader van uw sociaal statuut (terbeschikkingstelling van het evaluatieresultaat, beslissing m.b.t. de toekenning van het sociaal statuut,…).

Hebt u ons nog geen e-mailadres meegedeeld? Dan kan u dit alvast via de module “Contactgegevens” in ProGezondheid in orde brengen.

Bent u niet geïnformatiseerd?

In een overgangsperiode behouden wij nog een aantal papieren informatiestromen:

 • Als wij geen geregistreerd e-mailadres van u hebben, dan sturen wij onze definitieve beslissing vanaf september via de post.
 • Om een beslissing via de post te betwisten moet u het betwistingsformulier verzenden via aangetekend schrijven binnen de 60 dagen na kennisgeving van onze beslissing.

Opgelet: als u niet gepensioneerd bent, moet uw verzekeringsonderneming ons uw contract wel altijd via digitale weg bezorgen. Uw verzekeringsonderneming werkt hiervoor met ons samen in het kader van het project InfoSS.

Een mandaat geven voor het online beheer van mijn sociaal statuut

U hebt de mogelijkheid om één of meerdere natuurlijke of rechtspersonen te mandateren om uw sociaal statuut online te beheren.

Zowel de mandaatnemer als uzelf kunnen de aanmaak van het mandaat opstarten. Dit gebeurt via het  beveiligde systeem "Self Service Mandates".

Contacten

Afdeling artsen en tandartsen

Tel: +32(0)2 739 74 79 (Call center)

E-mail: artsen-tandartsen@riziv-inami.fgov.be

Maandag en donderdag: van 13 tot 16 u
Dinsdag, woensdag en vrijdag: van 9 tot 12 u.
Gelieve uw RIZIV-nummer klaar te houden