Nomenclatuur van de logopedische verstrekkingen

Nomenclatuur van de logopedieverstrekkingen

Nomenclatuur en interpretatieregels

Let op: De nomenclatuur van de logopedieverstrekkingen wijzigt op 1 april 2017 (K.B. van 14.02.2017).

Welke nomenclatuurwijzigingen op 1 april 2017?

 • Minder zittingen voor bepaalde aandoeningen

De volgende quota zullen van toepassing zijn:

Handicap bij de voortzetting van een beroepsactiviteit (§ 2, a): 55 zittingen
Afasie (§ 2, b, 1°): 288 zittingen
Stoornissen in de taalontwikkeling (§ 2, b, 2°): 190 zittingen
Dyslexie-dysorthografie-dyscalculie (§ 2, b, 3°): 140 zittingen
Radiotherapie/chirurgische behandeling (§ 2, b, 5°): 55 zittingen
Dysglossieën (§ 2, b, 6.1): 149 zittingen
Dysartrieën (§ 2, b, 6.2): 176 zittingen
Stotteren (§ 2, b, 6.4): 128 zittingen
Laryngectomie (§ 2, c, 1°): 90 zittingen
Dysfagie (§ 2, e): 65 zittingen

Voor de andere stoornissen wijzigen de quota van de zittingen niet.

 • Mogelijkheid tot opleiding van ouders met een kind in behandeling (‘ouderbegeleiding’)

Voor de volgende stoornissen is het mogelijk om 10 zittingen op te nemen uit de voor behandeling toegekende quota, specifiek voor ‘ouderbegeleiding’. Zo kunnen ouders specifieke strategieën aanleren met betrekking tot doelgerichte interventies om de logopedische behandeling van het kind te ondersteunen en efficiënter te maken.

Stoornissen in de taalontwikkeling (§ 2, b, 2°)
Dyslexie-dysorthografie-dyscalculie (§ 2, b, 3°)
Stotteren (§ 2, b, 6.4)
Stemstoornissen (§ 2, c, 2°)
Gehoorstoornissen (§ 2, d)
Dysfasie (§ 2, f).

 • Mogelijkheid om bij ‘herval’ van de stoornis na het einde van de behandeling opnieuw te behandelen

Voor de volgende stoornissen is het mogelijk om een quota van zittingen (maximaal 30% van de globale quota) op te nemen uit de voor behandeling toegekende quota en ze te bewaren voor ‘herval’. Dat ‘herval’ moet zich voordoen ten vroegste 6 maanden en uiterlijk 2 jaar na het einde van de totale ononderbroken periode van de behandeling, zoals vastgelegd in de nomenclatuur (die periode wijzigt of verlengt dus niet).

Afasie (§ 2, b, 1°)
Stoornissen in de mondelingen taalontwikkeling (§ 2, b, 2°)
Dyslexie-dysorthografie-dyscalculie (§ 2, b, 3°)
Stotteren (§ 2, b, 6.4)
Stemstoornissen (§ 2, c, 2°)
Dysfagie (§ 2, e).

De logopedist zal vooraf een evolutiebilan, het zogenoemde ‘bilan voor een herval’ moeten opstellen om de toestemming te krijgen die quota voor een ‘herval’ te gebruiken.

 • Invoering van het ‘Locked-In Syndroom’ als volwaardige stoornis in de nomenclatuur

De logopedist zal voor dat syndroom een logopedische behandeling kunnen verlenen onder het nieuwe punt van de nomenclatuur §2, g, tijdens 150 zittingen in het 1e jaar en 100 zittingen in elk van de volgende jaren (zonder tijdslimiet).

 • Mogelijkheid om het aanvangsbilan te laten voorschrijven door elke arts die een actief RIZIV-nummer heeft

Het gaat dus om alle artsen-specialisten en huisartsen.
Uitzondering: de stoornis dysfasie, waarvoor een arts-specialist in de pediatrische neurologie het aanvangsbilan, het evolutiebilan en de behandeling moet voorschrijven, zoals dat nu het geval is.

De regels om behandelingen voor te schrijven wijzigen daarentegen niet.

Al die wijzigingen zijn van toepassing op de dossiers voor aanvraag van verzekeringstegemoetkoming die ingediend zijn bij de adviserend arts van het ziekenfonds vanaf 1 april 2017 (ze gelden dus niet voor de lopende akkoorden).

Huidige tekst van de nomenclatuur: Gecoördineerde tekst (art. 36)

Er bestaan ook een aantal interpretatieregels betreffende artikel 36 van de nomenclatuur. 

Limitatieve lijsten van tests

De stoornissen inzake receptieve en/of expressieve taalontwikkeling en dyslexie en/of dysorthografie en/of dyscalculie dienen aangetoond te worden door tests. Deze tests dienen voor te komen op een door de Commissie voor de overeenkomsten met de logopedisten goedgekeurde limitatieve lijst van tests

Er zijn eveneens een limitatieve lijst van IQ-tests.

Honoraria en tegemoetkoming

De honoraria en ook de bedragen van verzekeringstegemoetkoming veranderen dus vanaf 1 april 2017:

 • De zittingen die op alle plaatsen van verstrekking worden verleend behalve op school verhogen vanaf 1 april 2017.
  Voorbeeld: verhoging met 0,64 EUR voor een verstrekking van 30 minuten (waarde R 17,5).

 • Het persoonlijk aandeel van de patiënt (remgeld), een percentage van het volledige honorarium,  is voortaan afgerond naar boven of naar beneden, tot op 50 cent of tot op de euro (K.B. van 20.02.2017).
  Voorbeeld: Voor een sessie van 30 minuten betaalde de rechthebbende op verhoogde tegemoetkoming 2,20 EUR (10 % van de verstrekking). Hij betaalt voortaan 2 EUR.

 

Contacten

 

Laatst aangepast op 13 april 2022