print

Nomenclatuur van de logopedische verstrekkingen: wijzigingen op 1 augustus 2024

Op 1 augustus 2024 wijzigen we de nomenclatuur van de logopedische verstrekkingen. Het doel van deze veranderingen is om de administratieve procedures te verbeteren, de continuïteit en kwaliteit van de zorg te verzekeren, en om een continue en consistente evaluatie van behandelingen te garanderen.

Op deze pagina:

Afschaffing van het evolutie- en hervalbilan, en behandelakkoorden worden gegeven voor twee jaar

We schaffen het evolutiebilan af. De behandelakkoorden worden meteen gegeven voor een totale ononderbroken periode van twee jaar, met twee uitzonderingen. We blijven behandelingsakkoorden van één jaar geven voor:

  • stoornissen ten gevolge van gespleten lippen, gespleten gehemelte of gespleten tandkassen, en
  • Locked-in Syndroom.

Een continue evaluatie van de logopediebehandeling blijft noodzakelijk. U moet dus verplicht minstens één formele evaluatie uitvoeren gedurende die twee jaar en dit bewaren in het patiëntendossier. Onder andere de ziekenfondsen of onze Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle kunnen dit opvragen.

U moet de formele evaluatie niet meer attesteren via de nomenclatuurcode van een evolutiebilan, maar u moet deze uitvoeren gedurende één of twee behandelingszittingen van 30 minuten.
U voert deze evaluatie uit door middel van een test die voorkomt op de limitatieve lijst van tests voor stoornissen waarvoor dit vereist is. In het kader van deze evaluatie neemt u de meest relevante tests af, waaronder in elk geval de domeinen waarvoor de patiënt in het aanvangsbilan uitval vertoonde.

In bepaalde uitzonderlijke situaties kunt u een evaluatiezitting van meer dan 30 minuten uitvoeren en attesteren, indien u dit nodig vindt.

  • de stoornis wordt ernstiger
  • de resultaten stagneren
  • de behandeling werd onderbroken gedurende 12 maanden of meer

Voor deze uitzonderlijke situaties kunt u de nomenclatuurcode van deze nieuwe evaluatiezitting gebruiken: 700991-701002. Het honorarium voor deze verstrekking is vastgelegd op 72,28 euro. Bij geconventioneerde logopedisten bedraagt het remgeld:

  • 4,50 euro voor patiënten met een verhoogde tegemoetkoming, en
  • 11 euro voor patiënten zonder een verhoogde tegemoetkoming.

Deze zitting is niet inbegrepen in het maximum aantal terugbetaalbare zittingen per stoornis.

Nieuwe werkwijze voor een akkoordaanvraag bij het ziekenfonds

Tot en met 31 juli 2024 moet u bij een tegemoetkomingsaanvraag voor een logopediebehandeling het bilan bij het gestandaardiseerde aanvraagformulier voegen.

Met het oog op administratieve vereenvoudiging hebben we nieuwe formulieren ontwikkeld. U moet deze formulieren verplicht gebruiken die het ziekenfonds vanaf 1 augustus 2024 ontvangt.

Vanaf deze datum moet u de resultaten van het bilan via een van deze formulieren in beknopte vorm aan het ziekenfonds bezorgen. Het volledige bilan wordt bewaard in het patiëntendossier. U moet dit niet meer bij de aanvraag voegen, tenzij de adviserend arts hierom vraagt.

We hebben een standaardformulier en specifieke formulieren voor bepaalde stoornissen ontwikkeld, zodat u meteen alle nodige informatie kan toevoegen op een document dat is afgestemd op deze stoornissen.

Nieuw systeem voor verlengingen

U kunt een behandeling verlengen via een systeem van gestandaardiseerde kennisgevingen waarvoor geen toestemming van de adviserend arts nodig is, in deze twee gevallen:

  • niet alle zittingen zijn gebruikt aan het einde van het eerste akkoord van twee jaar, of
  • nieuwe zittingen kunnen worden toegekend (met name voor spraakstoornissen, gehoorstoornissen en dysfasie).

U moet het formulier voor kennisgeving van verlenging invullen, vergezeld van een geldig medisch voorschrift.

De verlenging van de behandeling kan plaatsvinden meteen na het eerste akkoord van twee jaar of na een onderbreking. Dit maakt een flexibeler gebruik van beschikbare zittingen in de tijd mogelijk.

De bestaande leeftijdsgrenzen voor bepaalde stoornissen blijven van toepassing.

Voor de al lopende akkoorden vóór 1 augustus 2024 hebben we overgangsmaatregelen voorzien: deze akkoorden kunnen ook worden verlengd voor een periode van twee jaar via het nieuwe systeem van kennisgeving. Wat verstaan we onder een ‘lopend akkoord’?

Opgelet: u moet het nieuwe formulier verplicht gebruiken voor alle aanvragen die het ziekenfonds vanaf 1 augustus 2024 ontvangt.

Wijziging van de omschrijvingen van taalontwikkelingsstoornissen (B2) en dysfasie (F)

Wat betreft de testresultaten vervangen we de bepaling “lager dan of gelijk aan het 3de percentiel” en “kleiner dan of gelijk aan twee standaardafwijkingen onder het gemiddelde” door de bepaling “een score kleiner of gelijk aan de criteriumwaarden”. 

De diagnostische drempelwaarden kunnen per test verschillen. Door deze wijziging in de nomenclatuurtekst kunnen daarom nieuwe tests met een andere diagnostische drempel in de limitatieve lijst van tests worden opgenomen. Deze lijsten zijn aangepast om de criteriumwaarde voor elke test te specificeren.

Wijziging van de omschrijving van de stoornis dyslexie, dysorthografie en dyscalculie (B3)

Wat betreft de testresultaten vervangen we de bepaling “twee scores kleiner of gelijk aan percentiel 16 of kleiner of gelijk aan minstens een standaardafwijking” door de bepaling “twee scores kleiner of gelijk aan de criteriumwaarden”. De limitatieve lijsten van tests zijn aangepast om de criteriumwaarde voor elke test te specificeren.

Aanpassing van de voorschrijverstabel

Om de continuïteit van kwaliteitsvolle zorg te garanderen, mogen neuropsychiaters opnieuw een logopedische behandeling voor chronische spraakstoornissen (§2, b)6.3) voorschrijven. Deze wijziging treedt retroactief in werking vanaf 1 mei 2023.

eAgreement

We hebben de toepassingsregels voor ‘eAgreement’ toegevoegd aan de nomenclatuurtekst (§9) om de toekomstige implementatie van deze dienst voor te bereiden, die het onder andere mogelijk zal maken om aanvraagdossiers elektronisch te bezorgen aan de ziekenfondsen.

 

Meer informatie

Reglementering

Contacten

Regelgeving inzake logopedie

​Indien u vragen hebt over de inhoud van de overeenkomst of van de nomenclatuur kunt u onze medewerkers contacteren op het volgende mailadres: logonom@riziv-inami.fgov.be