print

Overeenkomst 2024 - 2025 tussen logopedisten en verzekeringsinstellingen

Op 7 december 2023 heeft de Overeenkomstencommissie logopedisten-verzekeringsinstellingen een nieuwe overeenkomst 2024-2025 afgesloten.

Deze overeenkomst R/24 definieert in het bijzonder de tarieven die de logopedisten die toetreden kunnen aanrekenen en vormt zo een zekerheid voor de patiënt.

Deze overeenkomst is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 5 februari 2024.

Op deze pagina:

De krachtlijnen van de overeenkomst 2024-2025

De overeenkomst 2024-2025 bevat de volgende krachtlijnen:

 • Verhoging van de honoraria met 17,11% vanaf 1 januari 2024. Het honorarium van de evolutiebilans zal niet worden verhoogd aangezien een ontwerp voor de afschaffing van deze verstrekking in voorbereiding is.
  .
 • Administratieve vereenvoudiging van de aanvraagprocedure:
  • Om de aanvraagprocedure te vereenvoudigen, zal de Commissie aan de bevoegde organen een voorstel voorleggen met het oog op het verplichte gebruik van een formulier voor de aanvraag van een tegemoetkoming. De Commissie bepaalt naargelang welke stoornis het standaardformulier of een specifiek formulier moet worden gebruikt.
  • De Commissie vraagt aan de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid om het koninklijk besluit van 20.10.1994 te wijzigen zodat een bilan uitgevoerd kan worden door een logopedist zonder voorschrift van een arts en op deze manier de logopedisten te responsabiliseren inzake het uitvoeren van een bilan.
  • De Commissie engageert zich om de modaliteiten van een kwalitatief dossier vast te leggen in de nomenclatuur.
  • De Commissie zal een voorstel doen voor de vereenvoudiging van de getuigschriften voor verstrekte hulp om deze duidelijker en transparanter te maken.
 • Hervorming van de nomenclatuur: 

  De Commissie finaliseert de hervorming van de nomenclatuur voor de volgende punten:
   
  • Afschaffing van het evolutiebilan dat vervangen wordt door een andere vorm van evaluatie. De verlengingen zullen worden uitgevoerd via een eenvoudig en gestandaardiseerd systeem van notificatieverzending voor een periode van twee opeenvolgende jaren.
  • Herziening van de maximale behandelingsduur om een flexibeler gebruik van de zittingencontainers in de tijd mogelijk te maken. 
  • Herziening van de toelatingsvoorwaarden voor bepaalde stoornissen.

De werkgroep die werd opgericht om voorstellen voor te leggen tot hervorming van de nomenclatuur op basis van “evidence based practice”-criteria zet de werkzaamheden verder.

De onderwerpen waarop de werkgroep zich wil toeleggen zijn de volgende: 

 • Herziening van de omschrijvingen voor bepaalde stoornissen waaronder taalontwikkelingsstoornissen, dysfasie, stoornissen verworven na radiotherapeutische of chirurgische interventie, dysglossieën.
 • De mogelijkheid tot vroegtijdige tussenkomst voor bepaalde stoornissen

Wat zijn de gevolgen van uw toetreding of niet-toetreding?

Als u bent toegetreden:

Als u niet bent toegetreden:

 • U bent vrij uw tarieven te bepalen
 • U bent verplicht de tarieven in de overeenkomst te respecteren:
  • Voor patiënten die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming
  • Indien u de derdebetalersregeling toepast

Hoe deelt u uw toetreding of niet-toetreding tot de overeenkomst mee?

De overeenkomst (R/24) is in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

U hebt een omzendbrief ontvangen met de toelichting van de procedure voor de registratie van uw conventiestatus. Door een technische storing hebt u deze mogelijks later dan de voorziene datum van 6 februari 2024 ontvangen. Om iedere zorgverlener dezelfde termijn te gunnen om, desgewenst, de conventiestatus aan te passen, hebben we daarom de registratiedeadline met 2 dagen verlengd.

U wilt toetreden tot deze overeenkomst

Dan hoeft u ons niets mee te delen.

U wilt niet toetreden tot deze overeenkomst

Ongeacht het feit of u toegetreden was tot de vorige overeenkomst (R/22) of niet, moet u ons dat meedelen ten laatste op 9 maart 2024 (i.p.v. 7 maart 2024 zoals vermeld in de omzendbrief).

 • Was u toegetreden tot de overeenkomst R/22 en wilt u niet toetreden tot de overeenkomst R/22? Uw niet-toetreding gaat dan in vanaf de datum van kennisgeving van uw beslissing.
 • Was u niet toegetreden tot de overeenkomst R/22 en wilt u niet-toegetreden blijven? De verlenging van uw niet-toetreding is dan geldig vanaf de datum van kennisgeving vanaf 1 januari 2024.

U deelt uw weigering tot toetreding online mee via de beveiligde webtoepassing die het RIZIV daartoe via het ProGezondheid-portaal ter beschikking stelt: “Mijn beroepsprofiel” Klik daarna op “Beheren” 

Hiervoor hebt u uw elektronische identiteitskaart (e-ID), Itsme of uw “digitale sleutel” TOTP nodig.

Bent u nog niet ingeschreven bij ons en wilt u een RIZIV-nummer aanvragen?

Op het moment van uw inschrijving vragen wij u of u al dan niet wilt toetreden tot de nationale overeenkomst. U kunt tot 30 dagen na uw inschrijving weigeren om toe te treden tot de overeenkomst.

Premie voor geconventioneerde logopedisten

In 2023 is een premie voorzien voor geconventioneerde logopedisten om hen tegemoet te komen bij de oplopende praktijkkosten voor personeel, energie, enz.

Meer informatie

Akkoord en overeenkomst

Contacten

Afdeling logopedisten

​Indien u praktische vragen hebt inzake de toetredingsmodaliteiten of uw administratieve gegevens die door het RIZIV worden beheerd, kunt u ons administratief team contacteren:
E-mail: logonl@riziv-inami.fgov.be
Tel: +32(0)2 739 74 79 (Call center)
Maandag en donderdag: van 13 tot 16 u
Dinsdag, woensdag en vrijdag: van 9 tot 12 u.
Gelieve uw RIZIV-nummer klaar te houden

Adres:
RIZIV
Dienst voor geneeskundige verzorging
De Gerlachestraat 1
3500 HASSELT

Regelgeving inzake logopedie

​Indien u vragen hebt over de inhoud van de overeenkomst of van de nomenclatuur kunt u onze medewerkers contacteren op het volgende mailadres: logonom@riziv-inami.fgov.be