print

Medisch-farmaceutisch overleg - Kwaliteitsbevorderend programma

U kan een financiële tussenkomst aanvragen voor de ontwikkeling en de uitwerking van een kwaliteitsbevorderend programma.
De procedure gebeurt in twee stappen: eerst dient u een voorstel in met een korte beschrijving van het programma en pas na goedkeuring werkt u het programma volledig uit.

Op deze pagina:

Wie kan een kwaliteitsbevorderend programma indienen?

Een kwaliteitsbevorderend programma kan ingediend worden door:

 • een erkende representatieve beroepsorganisatie van apothekers
 • een erkende representatieve beroepsorganisatie van artsen
 • een universiteit
 • een vormingsinstituut
 • een wetenschappelijke vereniging.

Opmerking:
Dit gebeurt bij voorkeur in het kader van een samenwerking vanuit de 2 beroepsgroepen (artsen en apothekers).

Nieuwe aanvraagprocedure sinds 2022

De aanvraagprocedure voor een kwaliteitsbevorderend programma heeft in 2022 belangrijke wijzigingen ondergaan. Het doel van deze aanpassingen was:

 • de procedure meer gestructureerd te laten verlopen,
 • de looptijd en kwaliteit van de verschillende goedgekeurde programma’s te uniformiseren.

De nieuwe procedure gebeurt in twee stappen: eerst dient u een voorstel in met een korte beschrijving van het programma en pas na goedkeuring werkt u het programma volledig uit.
De nieuwe procedure houdt ook enkele inhoudelijke wijzigingen in. Dit zijn de belangrijkste nieuwigheden:

 • Programma’s hebben een looptijd van 5 jaar, met jaarlijkse controle en eventuele aanpassingen van de inhoud en materialen aan de laatste ontwikkelingen binnen het domein
 • Een jaarlijks werkingsverslag moet ingediend worden na elk afgelopen jaar voor 15 juni van het daaropvolgende jaar met indien van toepassing de aangepaste documenten in bijlage
 • Een programma moet ingediend worden in het Nederlands of het Frans, vertaling naar de andere taal is verplicht. Er is bijkomende financiering voorzien om het programma aan de regionale context aan te passen.
 • Een gedetailleerde lijst van de kosten voor de opmaak en ondersteuning van het programma
 • Een budgettair kader met vastgelegde maximumbedragen per jaar en de mogelijkheid om premies te verwerven door onder meer op het werkterrein lokale projecten te promoten
   

Hoe verloopt de procedure ?

De aanvraagprocedure is vereenvoudigd en verloopt via elektronische weg:

 1. U dient een voorstel voor een kwaliteitsbevorderend programma met een looptijd van 5 jaar in voor 1 oktober van het jaar t0 (het huidige jaar). Dit voorstel bestaat uit een korte beschrijving van de inhoud van het programma en een schets van de voorgestelde werkmiddelen en methodes.  U stuurt dit voorstel per e-mail naar MFO-CMP@riziv-inami.fgov.be. Gebruik hiervoor de Template voor het indienen van een VOORSTEL voor een kwaliteitsbevorderend programma (t0)
   
 2. Wij onderzoeken de ontvankelijkheid van uw aanvraag.
  Als uw aanvraag ontvankelijk is, onderzoekt het Comité voor de evaluatie van de medische praktijk inzake geneesmiddelen (CEG) in oktober-november uw voorstel op inhoud, voorgestelde methodes en praktische bruikbaarheid voor lokale projecten. Op basis daarvan beslist het CEG of het programma in aanmerking komt voor verdere uitwerking en financiering.

  Het Begeleidingscomité van het CEG kan u in geval van onduidelijkheden of contacteren om te onderzoeken of onderwerpen overlappen met reeds goedgekeurde programma’s en om de aanvraag beter te kunnen interpreteren.
   
 3. In de loop van december delen we mee of uw voorstel al dan niet goedgekeurd is. Is dit zo, dan werkt u het programma volledig uit en dient voor 15 juni van het jaar t1 (het daaropvolgende jaar) een aanvraag in via de Template voor het indienen van een kwaliteitsbevorderend programma (t1) inclusief alle werkingsmaterialen.
   
 4. Het Comité voor de evaluatie van de medische praktijk inzake geneesmiddelen (CEG) onderzoekt uw programma en beslist om het programma al dan niet goed te keuren.

Als uw programma goedgekeurd is, stelt u het materiaal ter beschikking elk lokaal MFO-project dat zich baseert op uw kwaliteitsbevorderend programma.

Financiële tussenkomst

Een vergoeding is voorzien. Een overzicht van de verschillende schijven en mogelijke premies tijdens de duurtijd van het programma:

Jaar
Vergoeding
Voorwaarden
Jaar 1
Maximum 55.000 EUR  (65% voorschot)
Bij aanvang:
- Een volledig uitgewerkt programma, inclusief alle werkingsmaterialen
- Gedetailleerde kostenraming voor de opmaak en onderhoud gedurende de totale looptijd van het programma, met vermelding van de voorziene werkuren en het uurloon
- Vertaling naar het Frans of Nederlands
- Raming van de werkingskosten doorheen het eerste jaar (opleiding animatoren, project coördinator, communicatie, e-learning, etc.)
Op het einde van het eerste jaar:
- Werkingsverslag (via template t4) met indien van toepassing alle aangepaste werkingsmaterialen
- Kostenstaat (inclusief bestede tijd en uurloon)
Premie van 5.000 EUR
U werkt samen met een partner in een andere regio
Maximum 10.000 EUR (1)

- Aanpassing van het programma aan de context van de andere regio door uw partner

- U dient ten laatste 3 maand na goedkeuring van het programma de aangepaste versie van het programma in

Jaar 2
Maximum 20.000 EUR (50% voorschot)
- Verdere opleiding van animatoren, promotie van het programma, opvolgen en begeleiden van de lokale projecten, etc.
- Nazicht en eventuele aanpassingen van het werkingsmateriaal
Op het einde van het tweede jaar:
- Werkingsverslag (via template t4) met indien van toepassing alle aangepaste werkingsmaterialen
- Kostenstaat (inclusief bestede tijd en uurloon)
Premie van 2.500 EUR
5 lokale projecten waarvan de aanvraag werd aanvaard hebben een eerste rapport ingediend
Maximum 2.500 EUR (1)
Onderhoud van het programma dat aangepast is aan de context van de andere regio door uw partner
Jaar 3-5
Maximum 10.000 EUR per jaar (50% voorschot)
- Onderhoud van het programma (opleiding animatoren, promotie, begeleiding,...)
- Nazicht en eventuele aanpassingen van het werkingsmateriaal
Op het einde van het derde, vierde en vijfde jaar:
- Werkingsverslag (via template t4) met indien van toepassing alle aangepaste werkingsmaterialen
- Kostenstaat (inclusief bestede tijd en uurloon)
Premie van 2.500 EUR per jaar
10 lokale projecten waarvan de aanvraag werd aanvaard hebben een eerste rapport ingediend
Maximum 2.500 EUR per jaar (1)
Onderhoud van het programma dat aangepast is aan de context van de andere regio door uw partner

 

(1) Deze bedragen zullen betaald worden aan de aanvrager van het programma maar zijn bestemd voor de partner in de andere regio. De kosten die verbonden zijn aan deze samenwerking moeten opgenomen worden in het werkingsverslag en de kostenstaat.

Het CEG bepaalt tijdens de evaluatie van het uitgewerkte programma of de aangevraagde bedragen aanvaardbaar zijn.

Het CEG kan de uitbetaling van de goedgekeurde bedragen aanpassen als blijkt dat, op basis van het werkingsverslag en/of de kostenstaat, ze de kost niet in verhouding met de geleverde activiteit acht. De ontwikkelaar zal, voor de definitieve beslissing van het CEG, de kans krijgen bijkomende verduidelijkingen te bezorgen.

U ontvangt de vergoeding in schijven:

 • een eerste bedrag bij de start van het goedgekeurd programma
 • daarna telkens de duurtijd van 1 jaar verstreken is en we zowel de kostenstaat als het werkingsverslag ontvangen hebben.

U ontvangt telkens een voorschot en een afrekening op basis van de gedetailleerde kostenstaat. Aan de afrekening kunnen we premies toevoegen, zoals vermeld in bovenstaande tabel.

Verlenging

Voor de verlenging van een goedgekeurd kwaliteitsbevorderend programma dient u een nieuwe aanvraag in voor 1 oktober van het vijfde jaar (via template t0). Een verlenging geldt voor vijf jaar.

Een overzicht van de verschillende vergoedingen en premies die mogelijk zijn tijdens de verlenging:

JaarVergoedingVoorwaarden
Verlenging jaar 1 (jaar 6, jaar 11, …)Maximum 20.000 EUR ( 50% voorschot)

Bij aanvang:

- Een volledig uitgewerkt programma, inclusief alle werkingsmaterialen aangepast aan de laatste ontwikkelingen

- Gedetailleerde kostenraming voor de opmaak en onderhoud gedurende de totale looptijd van de verlenging van het programma, met vermelding van de voorziene werkuren en het uurloon

- Vertaling naar het Frans of Nederlands

- Raming van de werkingskosten doorheen het jaar (opleiding animatoren, project coördinator, communicatie, e-learning, etc.)

Op het einde van het eerste jaar van de verlenging:

- Werkingsverslag (via template t4) met indien van toepassing alle aangepaste werkingsmaterialen

- Kostenstaat (inclusief bestede tijd en uurloon)

Premie van 2.500 EUR per jaar10 lokale projecten waarvan de aanvraag werd aanvaard hebben een eerste rapport ingediend
 Maximum 2.500 EUR (1)(2)Onderhoud van het programma dat aangepast is aan de context van de andere regio door uw partner
Verlenging jaar 2-5 (jaar 7-10, jaar 12-15,…) Maximum 10.000 EUR per jaar (50% voorschot)

- Onderhoud van het programma (opleiding animatoren, promotie, begeleiding,...)

- Nazicht en eventuele aanpassingen van het werkingsmate

Op het einde van het tweede, derde, vierde en vijfde jaar van de verlenging:

- Werkingsverslag (via template t4) met indien van toepassing alle aangepaste werkingsmaterialen

- Kostenstaat (inclusief bestede tijd en uurloon)

Premie van 2.500 EUR per jaar10 lokale projecten waarvan de aanvraag werd aanvaard hebben een eerste rapport ingediend
Maximum 2.500 EUR per jaar (1)Onderhoud van het programma dat aangepast is aan de context van de andere regio door uw partner

 

(1) Deze bedragen zullen betaald worden aan de aanvrager van het programma maar zijn bestemd voor de partner in de andere regio. De kosten die verbonden zijn aan deze samenwerking moeten opgenomen worden in het werkingsverslag en de kostenstaat.

(2) Als het gaat om een eerste verlenging van een programma dat goedgekeurd werd vóór 2023 (via de oude procedure):

 • is een bijkomende premie van 5.000 euro mogelijk als de aanvrager samenwerkt met een partner in een andere regio.
 • wordt het maximaal bedrag van 2.500 euro vervangen door een maximaal bedrag van 10.000 euro voor de aanpassing van het programma aan de context van de andere regio door de partner. De programma-ontwikkelaar moet hiervoor de aangepaste versie van het programma ten laatste 3 maand na goedkeuring van de verlenging van het programma indienen.

Het CEG bepaalt tijdens de evaluatie van het uitgewerkte programma of de aangevraagde bedragen aanvaardbaar zijn.

Het CEG kan de uitbetaling van de goedgekeurde bedragen aanpassen als blijkt dat, op basis van het werkingsverslag en/of de kostenstaat, ze de kost niet in verhouding met de geleverde activiteit acht. De ontwikkelaar zal, voor de definitieve beslissing van het CEG, de kans krijgen bijkomende verduidelijkingen te bezorgen.

Net zoals de eerste vijf jaar krijgt u de vergoeding in schijven, volgens hetzelfde systeem.

Lijst van de goedgekeurde kwaliteitsbevorderende programma’s

Overzicht van de goedgekeurde kwaliteitsbevorderende programma’s.

Contacten

Medisch-farmaceutisch overleg

Tel: +32(0)2 739 77 41

E-mail: MFO-CMP@riziv-inami.fgov.be

​Openingsuren van de kantoren : van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur.