print

Adoptieverlof voor werknemers

Als u als werknemer een minderjarig kind, hebt u recht op adoptieverlof betaald door uw ziekenfonds. U moet echter aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Op deze pagina:


Hebt u recht op adoptieverlof?

U kunt adoptieverlof opnemen als u een minderjarig kind adopteert en als u een voltijdse of deeltijdse arbeidsovereenkomst heeft.

 • Als u geen arbeidsovereenkomst heeft, kunt u geen adoptieverlof opnemen (volledig gecontroleerde werkloze, begunstigde van een verbrekingsvergoeding enz.);
 • Als u een zelfstandige bent, kunt u adoptieverlof voor zelfstandigen opnemen;
 • Als u een statutair ambtenaar bent, kunt u adoptieverlof opnemen als statutair personeelslid. Uw adoptieverlof zal niet worden betaald door uw ziekenfonds maar door uw werkgever. Neem hiervoor contact op met uw personeelsdienst.

Wanneer kunt u uw adoptieverlof opnemen?

Uw adoptieverlof gaat in:

 • ten vroegste de dag na de inschrijving van het minderjarig kind in het bevolkings- of vreemdelingenregister;
 • uiterlijk 2 maanden na deze inschrijving.

Bij een internationale adoptie:

Om u toe te laten het kind op te halen in de Staat van herkomst met het oog op zijn daadwerkelijke onthaal in uw gezin, kan uw adoptieverlof al aanvatten vóór de inschrijving van het kind in het betrokken register. In dit geval kan dat namelijk vanaf de dag na de goedkeuring van de beslissing door de bevoegde centrale autoriteit van de gemeenschap om het kind aan u toe te vertrouwen.

Uw adoptieverlof eindigt, ten laatste, op het einde van uw arbeidsovereenkomst.

Hoelang duurt uw adoptieverlof?

De adoptie van een minderjarig kind geeft u recht op een adoptieverlof met een basisperiode van maximum 6 weken.

In sommige gevallen kunt u deze basisperiode verlengen :

 • Als u alleen adopteert, kunt u de maximale duur van de basisperiode van uw adoptieverlof verlengen met 3 weken.
  Opgelet: deze verlenging met 3 weken is slechts van toepassing op aanvragen die gebeuren vanaf 1 januari 2023 en voor zover het adoptieverlof ten vroegste start vanaf 1 januari 2023.
  Vóór de datum van 1 januari 2023 is een verlenging met 2 weken mogelijk.

 • Als u met 2 het kind adopteert (2 adoptieouders), kan de basisperiode met 3 bijkomende weken worden verlengd. Die 3 weken moeten onderling tussen u beiden worden verdeeld (bv. 1 adoptieouder neemt 2 bijkomende weken op en de andere adoptieouder neemt 1 bijkomende week op).
  Opgelet: deze verlenging met 3 weken is slechts van toepassing op aanvragen die gebeuren vanaf 1 januari 2023 en voor zover het adoptieverlof ten vroegste start vanaf 1 januari 2023.
  Vóór de datum van 1 januari 2023 is een verlenging met 2 weken mogelijk (1 adoptieouder neemt de 2 bijkomende weken op of elke adoptieouder neemt 1 bijkomende week op).

 • De duur van uw adoptieverlof  kan verdubbelen als u een minderjarig kind adopteert dat getroffen is door:
  • een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van ten minste 66 %, of
  • een aandoening die tot gevolg heeft dat ten minste 4 punten toegekend worden in pijler 1 van de medisch-sociale schaal, of
  • een aandoening die tot gevolg heeft dat tenminste 9 punten toegekend worden in de drie pijlers samen van de medisch-sociale schaal.

 • Als u gelijktijdig meerdere minderjarige kinderen adopteert, kunt u uw adoptieverlof verlengen met 2 weken.

U bent niet verplicht om het maximumaantal weken op te nemen, maar uw adoptieverlof moet wel minstens 1 volledige week of een veelvoud van 1 week tellen.

Voorbeeld: u kunt 2, 3 of 4 volledige weken opnemen, maar u kunt niet 1,5 week of 2,5 weken opnemen.

U moet uw adoptieverlof zonder onderbreking opnemen.

Kunt u uitkeringen voor uw adoptieverlof krijgen?

Om van uw ziekenfonds uitkeringen voor uw adoptieverlof te kunnen krijgen, moet u voldoen aan dezelfde voorwaarden met betrekking tot wachttijd en behoud van recht als voor de moederschapsuitkering.

Hoeveel bedraagt uw uitkering?

Uw werkgever betaalt de 3 eerste dagen van uw adoptieverlof.

Voor de rest van de periode betaalt uw ziekenfonds een uitkering voor alle dagen van de week, met uitzondering van de zondag.
Die uitkering bedraagt 82 % van het begrensde gederfde loon.
Van dit bedrag houdt uw ziekenfonds een bedrijfsvoorheffing in (11,11 %).

Hoe vraagt u uw uitkeringen voor uw adoptieverlof aan? Wanneer ontvangt u ze?

 1. Vraag de vergoeding voor adoptieverlof aan bij uw ziekenfonds. Voeg het volgende toe:

  • bij een adoptie in België: een kopie van het attest van de bevoegde centrale autoriteit van de gemeenschap waaruit blijkt dat het kind zich in een lopende adoptieprocedure bevindt en met dit doel aan u als adoptant is toevertrouwd.

  • Bij een adoptie in het buitenland:

   • u neemt het adoptieverlof op na de inschrijving van het kind in uw hoofdverblijfplaats: een kopie van de beslissing tot erkenning van de buitenlandse adoptie afgeleverd door de Dienst internationale adoptie van de FOD Justitie of een uittreksel van de akte van adoptie, of bij gebrek hieraan, een kopie van het attest van de bevoegde centrale autoriteit van de gemeenschap waaruit blijkt dat het kind zich in een lopende adoptieprocedure bevindt en met dit doel aan u als adoptant is toevertrouwd.

   • u neemt het adoptieverlof op vóór de inschrijving van het kind in uw hoofdverblijfplaats (om u toe te laten het kind op te halen in de Staat van herkomst met het oog op zijn daadwerkelijke onthaal in uw gezin): een kopie van het document dat de goedkeuring van de beslissing door de bevoegde centrale autoriteit van de gemeenschap om het kind aan u als adoptant toe te vertrouwen, bewijst.

  • Bij een adoptie van een kind met een handicap: een attest dat vermeldt dat het kind

   • een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van ten minste 66% heeft

   • of een aandoening heeft die tot gevolg heeft dat ten minste 4 punten toegekend worden in pijler 1 van de medisch-sociale schaal

   • of een aandoening heeft die tot gevolg heeft dat ten minste 9 punten toegekend worden in de drie pijlers samen van de medisch-sociale schaal.

 2. Uw ziekenfonds bezorgt u dan een inlichtingenblad.
  Vul het luik ‘gerechtigde’ in.

 3. Uw ziekenfonds begint u te vergoeden binnen 30 dagen na ontvangst van uw aanvraag en betaalt deze uitkeringen vervolgens elke maand.

Vervroegde hervatting van het werk tijdens het adoptieverlof

Als u het werk hervat vóór (of op) de einddatum van de periode van adoptieverlof, verwittig rechtstreeks uw ziekenfonds schriftelijk (bvb. via e-mail, brief of applicatie van uw ziekenfonds) binnen een termijn van 8 kalenderdagen die volgen op het einde van deze periode.

Contacten

Reglementering en geschillen - uitkeringen

Tel: +32(0)2 739 76 19

E-mail: reglemsidu@riziv-inami.fgov.be