print

Adoptieverlof voor zelfstandigen

Als u als zelfstandige een minderjarig kind adopteert, dan kunt u van uw ziekenfonds een uitkering krijgen.

Op deze pagina:

 

Wanneer kunt u uw adoptieverlof opnemen?

U moet uw adoptieverlof beginnen opnemen:

 • ten vroegste de dag dat uw kind op uw officiële woonplaats wordt ingeschreven
 • ten laatste 2 maanden na die inschrijving.

Bij een internationale adoptie:

Om u toe te laten het kind op te halen in de staat van herkomst met het oog op zijn daadwerkelijke onthaal in uw gezin, kan uw adoptieverlof al aanvatten vóór de inschrijving van het kind op uw officiële woonplaats. In dit geval kan dat namelijk vanaf de dag na de goedkeuring van de beslissing door de bevoegde centrale autoriteit van de gemeenschap om het kind aan u toe te vertrouwen.

Hoelang duurt uw adoptieverlof?

De adoptie van een minderjarig kind geeft u recht op een adoptieverlof van maximum 6 weken (basisperiode).

In sommige gevallen kunt u deze basisperiode verlengen :

 • U adopteert alleen? U kunt deze basisperiode met 3 weken verlengen.
  Opgelet: deze verlenging met 3 weken is slechts van toepassing voor zover het adoptieverlof ten vroegste start vanaf 1 januari 2023.
  Vóór de datum van 1 januari 2023 is er een verlenging met 2 weken mogelijk.

 • U adopteert met 2 (2 adoptieouders)? De basisperiode kan met 3 bijkomende weken worden verlengd. Die 3 weken moeten onderling tussen u beiden worden verdeeld (bv. 1 adoptieouder neemt 2 bijkomende weken op en de andere adoptieouder neemt 1 bijkomende week op).
  Opgelet: deze verlenging met 3 weken is slechts van toepassing voor zover het adoptieverlof ten vroegste start vanaf 1 januari 2023.
  Vóór de datum van 1 januari 2023 is er een verlenging met 2 weken mogelijk (1 adoptieouder neemt de 2 bijkomende weken op of elke adoptieouder neemt 1 bijkomende week op).

 • U adopteert een minderjarig kind dat getroffen is door een handicap? U kunt de duur van uw adoptieverlof verdubbelen als het kind getroffen is:
  • door een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van ten minste 66 %, of
  • door een aandoening die tot gevolg heeft dat ten minste 4 punten toegekend worden in pijler 1 van de medisch-sociale schaal, of
  • door een aandoening die tot gevolg heeft dat ten minste 9 punten toegekend worden in de 3 pijlers samen van de medisch-sociale schaal.

Voor meer informatie over de evaluatie van de handicap van het minderjarige kind, kunt u de Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale zekerheid  contacteren.

 • U adopteert gelijktijdig meerdere minderjarige kinderen? U kunt uw adoptieverlof verlengen met 2 weken.

U bent niet verplicht om het maximum aantal weken op te nemen. Uw adoptieverlof moet wel minstens 1 volledige week of een veelvoud daarvan tellen.

Voorbeeld: U kunt 2, 3 of 4 volledige weken opnemen, maar u kunt niet 1,5 week of 2,5 weken opnemen.

U moet uw adoptieverlof zonder onderbreking opnemen.

Hoeveel bedraagt uw adoptie-uitkering?

De adoptie-uitkering is een forfaitair bedrag dat in één keer wordt betaald voor de hele periode, ten laatste 1 maand na het begin van uw adoptieverlof.

Dit bedrag is gekoppeld aan de index (het stijgt als de sociale uitkeringen worden geïndexeerd).

Bedrag van de adoptie-uitkering.

Hoe vraagt u uw adoptieverlof en -uitkering aan?

Vraag uw adoptieverlof aan bij uw ziekenfonds, zij voorzien een formulier:

 • via de post
 • of door uw aanvraag in te dienen aan het loket van uw ziekenfonds, tegen afgifte van een ontvangstbewijs.

Voeg bij uw aanvraag (indien mogelijk):

 • bij een adoptie in België: een kopie van het attest van de bevoegde centrale autoriteit van de gemeenschap. Uit dit document blijkt dat het kind zich in een lopende adoptieprocedure bevindt en met dit doel aan u als adoptant is toevertrouwd.

 • bij een adoptie in het buitenland:
  • u neemt het adoptieverlof op na de inschrijving van het kind in uw hoofdverblijfplaats: een kopie van de beslissing tot erkenning van de buitenlandse adoptie afgeleverd door de Dienst internationale adoptie van de FOD (Federale Overheidsdienst) Justitie of een uittreksel van de akte van adoptie, of bij gebrek hieraan, een kopie van het attest van de bevoegde centrale autoriteit van de gemeenschap waaruit blijkt dat het kind zich in een lopende adoptieprocedure bevindt en met dit doel aan u als adoptant is toevertrouwd.
  • u neemt het adoptieverlof op vóór de inschrijving van het kind in uw hoofdverblijfplaats (om u toe te laten het kind op te halen in de Staat van herkomst met het oog op zijn daadwerkelijk onthaal in uw gezin) : een kopie van het document dat de goedkeuring van de beslissing door de bevoegde centrale autoriteit van de gemeenschap om het kind aan u als adoptant toe te vertrouwen, bewijst.

 • bij een adoptie van een kind met een handicap: een attest dat vermeldt dat het kind
  • een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van ten minste 66 % heeft
  • of een aandoening heeft die tot gevolg heeft dat ten minste 4 punten toegekend worden in pijler 1 van de medisch-sociale schaal
  • of een aandoening heeft die tot gevolg heeft dat ten minste 9 punten toegekend worden in de 3 pijlers samen van de medisch-sociale schaal.

Voor meer informatie over de evaluatie van de handicap van het minderjarige kind, kunt u de FOD Sociale zekerheid  contacteren.

Vermeld in uw aanvraag:

 • de begindatum van uw adoptieverlof
 • het aantal weken dat u wilt opnemen.

Wanneer krijgt u uw uitkering?

Uw ziekenfonds betaalt uw uitkering ten laatste 1 maand na het begin van uw adoptieverlof.

Mag u werken tijdens uw adoptieverlof?

Neen, tijdens deze periode mag u geen beroepsactiviteit uitoefenen.

Hervatting van uw beroepsactiviteit

Wanneer u uw beroepsactiviteit na uw adoptieverlof weer opneemt, dan moet u uw ziekenfonds daar binnen de 2 dagen over inlichten: vul het formulier ‘Kennisgeving van arbeidshervatting’ in, dat u bij uw ziekenfonds kunt krijgen.

 

Contacten

Reglementering en geschillen - uitkeringen

Tel: +32(0)2 739 76 19

E-mail: reglemsidu@riziv-inami.fgov.be