print

Tariefzekerheid en toegankelijke zorg: het nationaal akkoord artsen-ziekenfondsen voor 2021

17-12-2020

De nationale commissie artsen-ziekenfondsen (NCAZ ) heeft een akkoord gesloten voor 2021. Daarin maken artsen en ziekenfondsen cruciale afspraken voor het komende jaar, onder meer over de tarieven die artsen mogen aanrekenen aan hun patiënten. Het remgeld, het persoonlijke aandeel dat patiënten betalen, blijft grotendeels ongewijzigd.

Het akkoord omvat 8, 891 miljard EUR, plus nog eens 358,279 miljoen EUR voor de honoraria in het kader van laag variabele zorg. Deze bedragen liggen 3,58 % hoger dan de bedragen voorzien voor 2020.

Hierbij enkele accenten en projecten uit het akkoord.

Op deze pagina:

Het akkoord voor 2021 bevat vijf doelstellingen:

 • Versterken van de samenwerking tussen zorgverleners en de betrokkenheid van de patiënt;
 • Strategisch inzetten van de financiële middelen ter bevordering van de coördinatie van de zorg en van  kwaliteits- en gezondheidsdoelstellingen
 • Verdere ontwikkeling van digitale zorg
 • Verbeteren van de toegankelijkheid
 • Beheersen van de tendens van stijgende ereloonsupplementen en honoraria-afdrachten

Wat betekent dit akkoord voor de kostprijs van een raadpleging of bezoek van de huisarts?

Geen grote wijzigingen voor patiënten
Voor de patiënt verandert er enkel iets aan het remgeld voor een huisbezoek. Dat stijgt met 0,14 cent van 13,87 euro naar 14,01 euro. Het remgeld voor een raadpleging blijft wat het was en voor een globaal medisch dossier (GMD) betaalt de patiënt nog steeds niets.

De wijzigingen zijn er vooral voor deze honoraria van artsen:

 • Het honorarium voor een raadpleging bij de huisarts stijgt met 0,28 cent van 26,78 euro naar 27,06 euro.
 • Het honorarium voor een huisbezoek stijgt met 0,41 cent van 39,63 euro naar 40,04 euro.
 • Het honorarium voor het beheer van een GMD stijgt met 0,39 cent van 31,61 euro naar 32,00 euro.
 • De honoraria voor speciale verstrekkingen en de verstrekkingen voor gynaecologie en toezicht worden met 0,84% aangepast.
 • De honoraria voor de verstrekkingen voor heelkunde, anesthesiologie en reanimatie worden met 0,90% geïndexeerd.
 • De honoraria voor de verstrekkingen voor klinische biologie en medische beeldvorming worden geïndexeerd met 0,80%.
 • De honoraria voor raadplegingen, bezoeken en adviezen en het Multidisciplinair oncologisch consult worden geïndexeerd met 1,01 %. Het GMD wordt geïndexeerd met 1,25%.

Deze wijzigingen zijn mogelijk na een voorafname van ongeveer 12,5 miljoen voor de uitvoering van enkele nomenclatuurprojecten, onder meer met betrekking tot de fysische geneeskunde en revalidatie, het toezicht in daghospitaal voor oncologie en reumatologie.

Bekijk het overzicht van de meest courante tarieven bij de huisartsen en bij de artsen-specialisten.

Blijvende focus op toegankelijkheid van onze zorg

In de loop van 2021 werken we een aantal maatregelen met het oog op de verbetering van de toegankelijkheid, o.a.:

 • opheffen van het verbod op derdebetalersregeling voor consultaties en bezoeken;
 • de ontwikkeling van een standaardmodel voor kostenraming voor courante ziekenhuisopnames;
 • de verplichting om bij elektronische facturatie de aan de patiënt aangerekende supplementen aan de verzekeringsinstellingen mee te delen;
 • transparantie creëren over de aanrekening van supplementen in de ambulante sector;
 • verbeteren van de conventiegraad bij bepaalde specialismen (dermatologen, oftalmologen, gynaecologen,…).

Het efficiënt aanwenden van de middelen

In het kader van de doelmatige zorg zal er in 2021 binnen de sector 40 miljoen worden vrijgemaakt. Het gaat om middelen die vandaag onvoldoende efficiënt worden ingezet en die zullen aangewend worden om enkele noodzakelijke initiatieven te realiseren: het gaat onder meer om de verbetering van de bescherming van de artsen in opleiding (ASO/HAIO), uitbreiding en herwaardering van het Globaal medisch dossier, herwaardering van het toezichthonorarium in geriatrie en specifieke maatregelen op het vlak van de toegankelijkheid.

Onze specifieke projecten

 • Telegeneeskunde:

In het kader van de verdere ontplooiing van de telegeneeskunde zal de in 2020 opgerichte transversale werkgroep digitale zorg het kader uitwerken voor teleconsultaties, tele-expertise, telemonitoring en mHealth toepassingen. Een wettelijk kader zal worden voorzien voor de terugbetaling van kwaliteitsvolle telegeneeskundige verstrekkingen.

 • Huisartsenwachtposten

Het budget voor huisartsenwachtposten stijgt van 33 miljoen EUR naar 34,7 miljoen EUR. De NCAZ zal de functionele samenwerkingsverbanden ondersteunen die in 2021 moeten aansluiten bij het eenvormig oproepsysteem 1733 en die de permanentie moeten verzekeren in bepaalde geografische gebieden. 

 • Hervorming accreditering

De accreditering zal hervormd worden:

 • Inhoudelijk wordt de accreditering uitgebouwd rond drie pijlers: navorming, per review en realiseren van kwaliteitsdoelstellingen.
 • Het budget zal gelijker en rechtvaardiger worden verdeeld

Het project betreffende de hervorming van de nomenclatuur zal versneld worden uitgerold.

 • Administratieve vereenvoudiging: attesten

Een werkgroep wordt opgericht om te werken aan de vereenvoudiging van de administratieve procedures rond de verschillende soorten attesten (Hoofdstuk-IV geneesmiddelen, arbeidsongeschiktheid, ziekteattesten voor korte duur,…).

 • Artsen in opleiding

Bijzondere aandacht gaat naar de artsen in opleiding. Naast de toewijzing van een bedrag van 10 miljoen euro in het kader van doelmatige zorg,  dringt de NCAZ aan op een verbetering van de sociale rechten en op een billijke, eenvormige verloning, met respect voor de wettelijke uren en waarborgen van correcte arbeidsomstandigheden. De sociale voordelen voor geconventioneerde artsen in opleiding wordt vastgesteld op een bedrag van 6.351,21 EUR

Eerder deze week werd het akkoord goedgekeurd door het Verzekeringscomité en de Algemene raad van het RIZIV, in januari wordt het voorgelegd aan de Ministerraad. Artsen kunnen nadien beslissen of ze toetreden tot dit akkoord, ze krijgen daarvoor 30 dagen de tijd.

Contacten

Akkoord artsen-ziekenfondsen

E-mail: medicomut@riziv-inami.fgov.be

​Voor vragen over de inhoud van het akkoord artsen-ziekenfondsen