print

Telegeneeskunde en mHealth-toepassingen

We werken aan een kader voor de tegemoetkoming van telegeneeskunde en mHealth-toepassingen. Op deze pagina kan u alle informatie terugvinden in verband met de tegemoetkoming.

Op deze pagina:

​Hoe een plaats geven aan mHealth binnen het Belgische zorgmodel?

In het kader van actiepunt 19 van het actieplan eGezondheid 2015-2018, hebben wij samen met de FOD Volksgezondheid, het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (FAGG) en het eHealth-platform een proefproject georganiseerd:  aan de hand van 24 projecten werd nagegaan hoe mHealth-toepassingen in ons zorgmodel kunnen werken. Op basis van de resultaten van dit project werd er een validatiepiramide opgesteld om mHealth een plaats te geven binnen het Belgische zorgmodel.  Het hoogste niveau van deze validatiepiramide (M3) heeft betrekking op de terugbetaling van mHealth-toepassingen.

De verzekering voor geneeskundige verzorging zal in sommige gevallen mobiele medische applicaties integreren in het vergoedingssysteem. Fabrikanten / distributeurs van mobiele medische toepassingen, wetenschappelijke- en beroepsverenigingen ziekenhuizen zullen een aanvraag kunnen indienen om een mobiele, medische toepassing tijdelijk of definitief te integreren in onze zorgprocessen en ons vergoedingssysteem als ze een voordeel of een meerwaarde bieden.

Vanaf 01/10/2023 voorzien we een vernieuwde terugbetalingsprocedure voor mobiele medische toepassingen.

Kinesitherapie op afstand: mobiele app en sessies terugbetaald via overeenkomst

Voor het eerst vergoedt onze ziekteverzekering een behandeling die gebeurt en ondersteund wordt via een mobiele applicatie: een overeenkomst voorziet in een tijdelijke tussenkomst voor patiënten voor revalidatie met behulp van een mobiele medische applicatie voor en na een primaire knie- en heupprothese. We onderzoeken of het gebruik van zo’n applicatie gelijkwaardige revalidatieresultaten oplevert tegenover ‘klassieke revalidatie’.(via Patient Reported Outcome Measures (PROM))en wat de kosteneffectiviteit is.

Meer informatie over deze afgelopen overeenkomst voor de mobiele medische toepassing ter ondersteuning van de revalidatie na heup- of knieprothese.

Teleconsultaties in stroomversnelling door COVID-19

Naar aanleiding van de richtlijnen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, werden verschillende verstrekkingen gecreëerd voor telefonische adviezen, aanvankelijk voor artsen bij de triage van COVID-19-patiënten en voor adviezen in het kader van continuïteit van zorg bij gekende patiënten. Later creëerden we ook nieuwe verstrekkingen voor verschillende andere zorgberoepen zoals psychiaters, neuropediaters, tandartsen, kinesisten, logopedisten, vroedvrouwen, psychologen, ergotherapeuten en diabeteseducatoren.

Tijdens deze periode verzamelden we zeer nuttige informatie via enquêtes bij zorgverleners en patiënten. Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg publiceerde met onze samenwerking een wetenschappelijk rapport over videoconsultaties bij patiënten met een chronisch somatisch pathologie. Op basis hiervan werkten we samen met alle partners aan een kader voor raadplegingen op afstand buiten de COVID-19-context.

Op 1 augustus 2022 is een nieuwe, tijdelijke terugbetalingsregeling voor raadpleging op afstand voor artsen in werking getreden. We betalen telefonische raadplegingen en videoraadplegingen onbeperkt terug, als aan bepaalde voorwaarden voldaan wordt. Zo is er enkel terugbetaling voor artsen waarmee de patiënt al een behandelrelatie heeft, na doorverwijzing of tijdens een georganiseerde huisartsenwachtdienst.  Hier vindt u de nomenclatuurcodes en honoraria, de raadplegingen die in aanmerking komen en hoe we dit opvolgen.

De nomenclatuurcodes voor zorg op afstand voor de psychiaters en kinderpsychiaters en neuropediaters worden nog niet vervangen en blijven voorlopig bruikbaar.

Een wetenschappelijke reflectiegroep heeft afgelopen maanden gewerkt aan een nota over een definitief financieel- en organisatorisch model voor raadplegingen op afstand door huisartsen. Deze nota is afgewerkt: momenteel wordt het vervolgtraject besproken binnen de Nationale commissie artsen-ziekenfondsen.

Tele-expertise: het verstrekken van dermatologisch advies op afstand (pilootproject)

Er werd een pilootproject uitgevoerd om een nieuwe methode van tele-expertise te evalueren. Hierbij kon een huisarts een advies op afstand vragen aan een dermatoloog over een klinische vraag die zich stelt in de huisartsenpraktijk.

Meer informatie over dit afgelopen pilootproject “tele-expertise dermatologie”

Telemonitoring van COVID-19-patiënten in hun thuisomgeving (pilootproject)

Het pilootproject voor telemonitoring werd opgestart om COVID-19-patiënten thuis of na hun ontslag in het ziekenhuis te monitoren en zo bedden te vrijwaren en vooral ook de bijkomende werkbelasting op het ziekenhuis, het zorgpersoneel en de huisartsen te verminderen door een beter ondersteuning door technologische oplossingen.

Om dit te onderzoeken sloten we overeenkomsten met een aantal ziekenhuizen en groeperingen. Met de hulp van technologische hulpmiddelen kon een medisch team de patiënt 24/7 opvolgen binnen dit project.

Meer informatie over dit afgelopen pilootproject ’telemonitoring van COVID-19-patiënten’

Juridisch en administratief kader – Standpunten van de actoren: interactieve workshop 21 juni 2019

Op vrijdag 21 juni 2019, hebben we een interactieve workshop rond telegeneeskunde en mHealth-toepassingen georganiseerd. We zullen het verslag van deze interactieve meeting ook op deze pagina publiceren.

Hieronder vindt u de presentaties die tijdens deze workshop aan bod kwamen.

 

Contacten

Mobile health

E-mail: mobilehealth@riziv-inami.fgov.be