print

Geïntegreerde zorg voor chronisch zieken

Het welzijn van patiënten met een chronische ziekte kan verbeteren door meer geïntegreerde zorg.

De patiënt staat centraal in deze benadering. Hij moet de mogelijkheid aangeboden krijgen om de controle zelf in handen te nemen. Een multidisciplinair netwerk ondersteunt hem daarbij. In dat netwerk zitten onder meer de huisarts, de specialisten, de apotheker en de verpleegkundigen, maar bv. ook maatschappelijk assistenten, mantelzorgers, hulpverleners en de omgeving van de patiënt. De leden van het netwerk werken samen én met de patiënt. Elke betrokkene kan zijn eigen expertise op de meest efficiënte manier aanbieden aan de patiënt.

Vandaag lopen er in België 12 pilootprojecten om geïntegreerde zorg voor chronische patiënten te ontwikkelen.

Op deze pagina:


Een gemeenschappelijk plan voor chronisch zieken

Om de nieuwe visie te ondersteunen, hebben de ministers van Volksgezondheid van de deelstaten en de federale overheid in oktober 2015 een ‘Gemeenschappelijk Plan voor chronisch zieken goedgekeurd, met als titel: “Geïntegreerde zorg voor een betere gezondheid’.

Momenteel werken we aan een interfederaal plan Geïntegreerde Zorg. Het plan moet de motor worden van een transitie die zowel door de diverse bevoegde overheden als het brede zorg- en welzijnslandschap breed gedragen wordt. Interfederaal betekent dat dit plan wordt opgesteld in nauw overleg en met betrokkenheid van de deelstaten.

Pilootprojecten rond geïntegreerde zorg voor chronisch zieken

In het kader van dat plan lopen er sinds 2018 12 pilootprojecten. De actoren op het terrein denken samen na over een manier om geïntegreerde zorg voor chronisch zieken in hun regio in te voeren.

De projecten streven ernaar om de zorg voor chronische zieken helemaal anders aan te pakken: de patiënt en zijn omgeving staan centraal en we bekijken de hulp en zorg als een geheel, over de verschillende lijnen en de pijlers die de zorg organiseren heen. De pilootprojecten zetten een belangrijke stap voor België richting geïntegreerde zorg, ze zijn het resultaat van nauwe samenwerking tussen de verschillende zorg- en hulpverleners, in cocreatie met de verschillende overheden.

Ze gebruiken daarvoor de Quadruple Aim-theorie:

  • de gezondheidstoestand van de algemene bevolking en van de chronisch zieken verbeteren;
  • de zorgkwaliteit van de patiënt en zijn toegang tot die zorg verbeteren;
  • het gebruik van de beschikbare middelen verbeteren: betere zorg aanbieden met de beschikbare middelen, een duurzaam zorgfinancieringssysteem;
  • de levenskwaliteit van de zorgverleners verbeteren;
  • zorgtoegankelijkheid voor iedereen bereiken met specifieke aandacht voor de meest kwetsbaren.

Lijst en kenmerken van de geselecteerde projecten rond geïntegreerde zorg voor chronisch zieken

 


 

Bereik van de 12 pilootprojecten

Voortzetting van de pilootprojecten tot 2024

Op dit moment omvatten die pilootprojecten:

  • meer dan 250 lopende acties: multidisciplinaire aanpassing van de geneesmiddelen, casemanagement, post-COVID-19-traject, enz.
  • Meer dan 10.000 patiënten die er de vruchten van plukken.
  • 900.000 mensen die via verschillende communicatiekanalen informatie krijgen over geïntegreerde zorg of de acties van de pilootprojecten.

Het Verzekeringscomité van het RIZIV heeft zijn goedkeuring gegeven aan de voortzetting van de projecten en aan de acties om de geïntegreerde zorg te implementeren. De resultaten voor 2020 van deze projecten, die midden juli 2021 zijn voorgesteld, hebben immers de meerwaarde aangetoond op vlak van governance, als solide structuur binnen een regio, en van de concretisering van de voorgestelde acties voor de patiënten, maar ook voor de zorgverleners.

Contacten

Interadministratieve Cel Chronisch Zieken – FOD Volksgezondheid

E-mail: integratedcare@health.fgov.be