print

Zorg aanrekenen die u verleent aan gedetineerden en geplaatste geïnterneerden

Vanaf 1 januari 2023 worden gedetineerden en geplaatste geïnterneerden aangesloten en verzekerd bij een ziekenfonds. Krijgen ze zorg buiten de gevangenis of de penitentiaire inrichting?  Dan rekenen zorgverleners hun terugbetaalde geneeskundige verstrekkingen aan aan het ziekenfonds, met inbegrip van het remgeld.

Op deze pagina:

 

In welke situaties vergoeden we de zorg voor gedetineerden of geplaatste geïnterneerden?

Deze regel maakt deel uit van de hervorming van de penitentiaire zorg.

Het gaat om:

 • personen die zijn opgesloten in een gevangenis,
 • personen die verblijven in een detentiehuis of transitiehuis,
 • geïnterneerden die zijn geplaatst in een psychiatrische annex van een gevangenis,
 • geïnterneerden die zijn geplaatst in een afdeling of inrichting tot bescherming van de maatschappij,
 • geïnterneerden die zijn geplaatst in een verzorgingsinstelling.

inclusief vreemdelingen die niet zijn toegelaten of gemachtigd tot een verblijf van meer dan drie maanden in België.

De eerste fase van deze hervorming, vanaf 1 januari 2023, omvat zorg die u uitvoert buiten de gevangenis, inclusief bij een hospitalisatie. We vergoeden deze zorg via de ziekenfondsen voor gedetineerden en geplaatste geïnterneerden.

Deze hervorming omvat geen:

 • Veroordeelden en geïnterneerden die zijn vrijgelaten (elektronisch toezicht, vrijlating op proef, voorwaardelijke invrijheidsstelling, enz.) vallen niet onder deze regels. Zij genieten reeds van de verplichte ziekteverzekering zonder dat er voor hen bijzondere regels gelden.

 • geïnterneerden die zijn geplaatst in een forensisch psychiatrisch centrum. Voor deze personen bestaat een specifieke tegemoetkoming die het RIZIV rechtstreeks betaalt aan de betrokken centra.

 • Zorg binnen de gevangenis.

Wie betaalt welke zorg voor gedetineerden en geplaatste geïnterneerden?

De gevangene of geplaatste geïnterneerde krijgt zorg buiten de gevangenis of penitentiaire inrichting:

 • Wordt de verstrekking terugbetaald, dan rekent u als zorgverlener de zorg aan aan het ziekenfonds, met inbegrip van het remgeld.

 • Behoort de zorg tot de bevoegdheid van de gemeenschappen: de zorg wordt terugbetaald volgens de klassieke procedures. Het persoonlijk aandeel van de patiënt in deze regionale verstrekkingen rekent u aan aan de Federale overheidsdienst justitie. Meer info kan u vinden bij de bevoegde regionale overheidsdienst.

 • Is geplaatst in een verzorgingsinstelling: bepaalde verstrekkingen die niet worden terugbetaald door de verplichte ziekteverzekering en evenmin behoren tot de bevoegdheid van de gemeenschappen, worden betaald door de Federale overheidsdienst justitie.

De gevangene of geplaatste geïnterneerde krijgt zorg binnen de gevangenis of penitentiaire inrichting:

De Federale overheidsdienst Justitie betaalt de geneeskundige verstrekkingen die gedetineerden en geplaatste geïnterneerden krijgen binnen een gevangenis of afdeling of inrichting tot bescherming van de maatschappij.

Hoe weet u dat de patiënt een gedetineerde of geplaatste geïnterneerde is?

Een gedetineerde of geplaatste geïnterneerde zal u het papieren formulier getiteld ‘Betalingsverbintenis ziekenfonds’ overhandigen.

Krijgt de geplaatste geïnterneerde zorg door een andere zorgverlener of in een andere verzorgingsinstelling? Dan geeft de verzorgingsinstelling waar de betrokken persoon is geplaatst een formulier getiteld “Informatie betreffende financiële ten laste neming van geneeskundige verzorging van patiënt” mee met de patiënt. (de verzorgingsinstelling waar een geïnterneerde is geplaatst, is hiervan op de hoogte doordat het het vonnis van plaatsing ontvangt)
Daaruit leidt de andere zorgverlener of de andere verzorgingsinstelling af dat de persoon een geplaatste geïnterneerde is.

In de loop van 2023 zal u dankzij een aanpassing van het elektronisch netwerk MyCarenet via uw erkend softwareprogramma de informatie krijgen dat u volgens de specifieke regeling moet aanrekenen voor gedetineerden en geplaatste geïnterneerden. Zo weet u wat en hoe u moet aanrekenen.

Hoe factureert u terugbetaalde zorg voor een gedetineerde of geplaatste geïnterneerde aan het ziekenfonds?

Geneeskundige verzorging aan een gedetineerde of geplaatste geïnterneerde buiten de gevangenis:

 • Rekent u aan in derdebetaler aan het ziekenfonds van de betrokken persoon, met inbegrip van het remgeld.
  Het is verboden om kamer en ereloonsupplementen aan te rekenen in geval van ziekenhuisopname.

 • Factureert u elektronisch via een erkende softwaretoepassing, dan vermeldt u waarde 9 (“specifieke sociale categorie”) in zone 33 van de recordtypes 30, 40 en 50 van het facturatiebestand.
  Van zodra deze status opgehaald wordt via MyCarenet, zal alles automatisch verlopen via uw softwaretoepassing. In afwachting van de aanpassing van MyCarenet, dient u, ingevolge het ontvangen van het papieren formulier ‘Betalingsverbintenis ziekenfonds’ het nodige te doen in uw softwaretoepassing om deze waarde te vermelden.
  Opgelet! De mogelijkheid om volgens de specifieke regeling voor gedetineerden elektronisch te factureren zal pas beschikbaar zijn in uw softwarepakket vanaf 1 februari 2023. Pas vanaf deze datum zal u de verstrekkingen die u aan gedetineerden verleent vanaf 1 januari 2023 elektronisch kunnen aanrekenen aan het ziekenfonds van de betrokken persoon.

 • Factureert u op papier, dan stuurt u het getuigschrift voor verstrekte hulp naar het ziekenfonds van de gedetineerde of geplaatste geïnterneerde. In bijlage voegt u het formulier getiteld ‘Betalingsverbintenis ziekenfonds’ toe.

 

Contacten

Juridische directie van de Dienst voor geneeskundige verzorging

E-mail: Jur_reg@riziv-inami.fgov.be