print

Vlotter terug aan het werk na ziekte dankzij samenwerking Actiris, verzekeringsinstellingen en het RIZIV

25-04-2023

We vernieuwen onze raamovereenkomst tussen Actiris (de Brusselse dienst voor arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding), de verzekeringsinstellingen en het RIZIV voor socioprofessionele re-integratietrajecten. De nieuwe overeenkomst is op 1 januari 2023 van start gegaan en heeft als doel deze trajecten te organiseren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ze bouwt verder op de huidige overeenkomst die sinds 2016 lopende is waarbij reeds een vlotte samenwerking bestaat tussen Actiris, de verzekeringsinstellingen en het RIZIV om mensen na ziekte terug naar werk te begeleiden.

Op deze pagina:


Samenwerking voor een positieve herstart

Samen met onze partners streven we naar meer kansen om na ziekte een traject naar werk op te starten dat tot goede resultaten leidt voor mensen met voldoende “restcapaciteiten”. Dit dankzij vereenvoudigde processen en administratie binnen de samenwerking.

De focus ligt op het verder versterken van de individuele begeleiding van sociaal verzekerden naar de arbeidsmarkt. Het belang van de ondersteuning van deze doelgroep vanuit een positieve benadering rekening houdend met wat de sociaal verzekerde kan en wil doen om zo veel mogelijk kansen te krijgen om deel te kunnen nemen aan de samenleving is een belangrijk aspect die wordt onderstreept in deze overeenkomst.

Werken is een positieve en zingevende kracht en kan een positieve bijdrage leveren aan het genezingsproces. Deze kansen willen we ten volle geven.

Wie kan een traject volgen?

Elke sociaal verzekerde in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest(met of zonder arbeidsovereenkomst of zelfstandige) die voldoet aan de onderstaande voorwaarden kan een traject opstarten binnen deze overeenkomst.

  • Wie erkend is als arbeidsongeschikt (primaire arbeidsongeschiktheid of invaliditeit)
  • én gemotiveerd is om stappen naar werk te zetten via een terug-naar-werktraject
  • én gemotiveerd is om stappen te ondernemen om werk te vinden en actief wil deelnemen aan zijn traject,
  • én waarbij het traject compatibel is met de gezondheidstoestand.

De sociaal verzekerde kan door zijn ziekenfonds worden doorverwezen naar actiris om er een Terug-naar-werktraject op te starten.

Hoe werkt het?

Zoals bepaald in de federale wetgeving en de procedures voor arbeidsongeschiktheid beoordeelt de raadgevend arts de gezondheidstoestand van de sociaal verzekerde en of hij stappen kan ondernemen om weer aan het werk te gaan. Na beoordeling van de “restcapaciteiten” kan de arts de betrokkene voor een eerste afspraak doorverwijzen naar de Terug-naar-werkcoördinator van zijn ziekenfonds. Als de gezondheidstoestand het toelaat, en als ondersteuning nodig is om de sociaal verzekerde te helpen, kan een sociaal en professioneel re-integratieprogramma worden gestart.

De Terug-naar-werkcoördinator en de verschillende actoren zorgen voor bewustmaking, activatie en individuele ondersteuning van de sociaal verzekerde om zijn weg terug naar de arbeidsmarkt te vinden. Daarnaast wordt ook de nadruk gelegd op het sneller op gang brengen van een re-integratietraject dan nu het geval is. Deze nieuwe trajecten zullen automatisch leiden tot een grotere instroom naar sociaal-professionele re-integratietrajecten. Zelfs als het traject door de arts wordt voorgesteld, is de instemming en de start van het traject altijd vrijwillig. De Terug-naar-werkcoördinator stelt het Actiris-registratieformulier op en stuurt het naar de sociaal verzekerde, die naar het Actiris gaat om het traject te starten binnen de 3 maanden.

Actiris neemt zijn rol op als regisseur van de Brusselse arbeidsmarkt en biedt, in samenwerking met zijn partners een traject een breed scala aan diensten aan die zijn aangepast om ondersteuning op maat te bieden.

Samen met de sociaal verzekerde beoordeelt Actiris welke ondersteuning nodig is om de stap naar de arbeidsmarkt te zetten.